Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 280. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Prentað upp.

Þskj. 1120  —  280. mál.
Leiðréttingar.
Breytingartillögurvið frv. til l. um opinberan stuðning við tæknirannsóknir, nýsköpun og atvinnuþróun.

Frá iðnaðarnefnd.     1.      Við 2. gr.
       a.      B-liður 1. mgr. falli brott.
       b.      D-liður l. mgr. falli brott.
       c.      3. mgr. falli brott.
       d.      Í stað orðanna „Vísinda- og nýsköpunarráðs“ í 4. mgr. komi: Vísinda- og tækniráðs.
     2.      2. mgr. 3. gr. falli brott.
     3.      Við 4. gr.
       a.      1. mgr. falli brott.
       b.      Í stað orðanna „Þar skulu veittar“ í upphafi 2. mgr. komi: Nýsköpunarmiðstöð Íslands skal veita.
       c.      3. málsl. 2. mgr. falli brott.
       d.      3. mgr. falli brott.
       e.      Í stað orðsins „Ráðgjafarsviðið“ í upphafi 4. mgr. komi: Nýsköpunarmiðstöðin.
       f.          I-, j- og k-liðir 4. mgr. falli brott.
       g.      Fyrirsögn greinarinnar orðist svo: Þjónusta við sprota- og nýsköpunarfyrirtæki.
     4.      Við 5. gr.
       a.      Orðin „sbr. c-lið 2. gr.“ í 1. málsl. 1. mgr. falli brott.
       b.      Í stað orðanna „Vísinda- og nýsköpunarráðs“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: Vísinda- og tækniráðs.
     5.      Við 6. gr.
       a.     

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


Í stað orðanna „Íslenskar tæknirannsóknir“ í 1. málsl. komi: Nýsköpunarmiðstöð Íslands.
       b.      Í stað orðanna „nýsköpunarnefnd Vísinda- og nýsköpunarráðs“ í 2. málsl. komi: tækninefnd Vísinda- og tækniráðs.
       c.      Í stað orðanna „framkvæmdastjóri Íslenskra tæknirannsókna“ í 4. málsl. komi: fulltrúi Íslenskra tæknirannsókna.
     6.      Orðin „starfsemi skv. a- og c-lið 2. gr., þ.m.t. við“ í 8. gr. falli brott.
     7.      10. gr. falli brott.
     8.     

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


II. kafli falli brott.
     9.      Við 17. gr. Í stað orðanna „nýsköpunarnefndar Vísinda- og nýsköpunarráðs“ í 1. mgr. komi: tækninefndar Vísinda- og tækniráðs.
     10.      Við 18. gr.
       a.      Í stað orðanna „15. gr.“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: 10. gr.
       b.      Í stað orðanna „nýsköpunarnefnd Vísinda- og nýsköpunarráðs“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: tækninefnd Vísinda- og tækniráðs.
       c.      Í stað orðanna „Vísinda- og nýsköpunarráð“ í 4. málsl. 1. mgr. komi: Vísinda- og tækniráð.
       d.      Í stað orðanna „Vísinda- og nýsköpunarráði“ í 3. málsl. 2. mgr. komi: Vísinda- og tækniráði.
     11.      Við 19. gr. Í stað orðanna „Vísinda- og nýsköpunarráðs“ tvisvar í greininni komi: Vísinda- og tækniráðs.
     12.      20. gr. falli brott.
     13.      IV. kafli falli brott.
     14.      Við 24. gr. Greinin orðist svo:
            Ráðherra getur með reglugerð mælt nánar fyrir um starfsemi Nýsköpunarmiðstöðvar
         Íslands, starfsemi og rekstur Tækniþróunarsjóðs og framkvæmd laga þessara.
     15.      Við 25. gr. Orðin „lög um Byggðastofnun, nr. 106/1999“ falli brott.
     16.      Við 26. gr.
       a.      2.–5. tölul. falli brott.
       b.      Efnismálsliður 6. tölul. orðist svo: Í stað orðsins „Iðntæknistofnunar“ í 2. mgr. 1. gr. laganna kemur: Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands.
     17.      Við ákvæði til bráðabirgða I.
       a.      Orðið „Byggðastofnunar“ í 1. málsl. falli brott.
       b.      Lokamálsliður falli brott.
     18.      Við ákvæði til bráðabirgða II. 2. og 3. mgr. falli brott.
     19.      Við ákvæði til bráðabirgða III. Orðið „Byggðastofnunar“ falli brott.