Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 637. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 1123  —  637. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 91/2002, um varnir gegn landbroti.

Frá meiri hluta landbúnaðarnefndar (DrH, JónK, GÖrl, BJJ, GHj).    Við 2. gr.
     a.      1. mgr. orðist svo:
              Lög þessi öðlast gildi 1. nóvember 2007.
     b.      2. tölul. 2. mgr. falli brott.
     c.      Við bætist nýr töluliður, svohljóðandi: 2. mgr. 35. gr. orðast svo:
                  Ekki er þó skylt að senda tilkynningu skv. 1. mgr. þegar Landbúnaðarstofnun er send skrifleg umsókn um framkvæmd í eða við veiðivatn skv. V. kafla laga nr. 61/2006, um lax- og silungsveiði. Landbúnaðarstofnun skal þegar henni berst umsókn um leyfi fyrir framkvæmdum þegar í stað senda Orkustofnun afrit af öllum slíkum umsóknum. Þá er heldur ekki skylt að senda tilkynningu skv. 1. mgr. þegar Landgræðsla ríkisins hefur umsjón með gerð fyrirhleðslna á grundvelli laga um varnir gegn landbroti, nr. 91/2002, með síðari breytingum.