Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 387. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 1126  —  387. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um vátryggingarsamninga, nr. 30/2004.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (PHB, DJ, BÁ, ÁM, SS).    Við 1. gr.
     a.      2. málsl. 1. mgr. orðist svo: Í þeim tilgangi er félaginu heimilt að óska upplýsinga um sjúkdóma sem vátyggingartaki eða vátryggður, foreldri hans eða systkini eru haldin eða hafa verið haldin óháð því hvernig sjúkdómur hefur greinst.
     b.      Á undan orðunum „veita rétt og tæmandi svör“ í 3. málsl. 1. mgr. komi: eftir bestu vitund.
     c.      2. mgr. orðist svo:
             Félaginu er óheimilt fyrir eða eftir gerð samnings um persónutryggingu, að óska eftir, afla með einhverjum öðrum hætti, taka við eða hagnýta sér upplýsingar sem fengnar eru úr niðurstöðu erfðarannsóknar á einstaklingi og geta gefið til kynna hættu á að hann þrói með sér eða fái tiltekinn sjúkdóm. Félaginu er einnig óheimilt að óska eftir rannsóknum sem teljast nauðsynlegar til þess að kostur sé á að fá slíkar upplýsingar.