Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 656. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Þskj. 1194  —  656. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um útflutningsaðstoð, nr. 160/2002.

Frá utanríkismálanefnd.     1.      Við 1. gr.
                  a.      Á eftir a-lið komi nýr stafliður sem orðist svo: Í stað orðanna „samtaka“ í 1. málsl. 2. mgr. kemur: helstu heildarsamtaka.
                  b.      Við bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Lokamálsliður 2. mgr. orðast svo: Honum er jafnframt heimilt, að fenginni umsögn samráðsnefndarinnar, að kveða nánar á í reglugerð um starfsemi nefndarinnar, m.a. um hvaða samtökum eða stofnunum verði veitt aðild að henni.
     2.      Við 2. gr. Efnismálsgreinin orðist svo:
                  Verði ekki annað ákveðið með lögum fellur markaðsgjald skv. 1. tölul. 1. mgr. 4. gr. niður frá og með 1. janúar 2010, þó þannig að álagning gjaldsins fari fram árið 2010 vegna gjaldstofns ársins 2009.