Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 574. máls.
133. löggjafarþing 2006–2007.
Nr. 23/133.

Þskj. 1386  —  574. mál.


Þingsályktun

um fjögurra ára samgönguáætlun fyrir árin 2007–2010.


    Alþingi ályktar, sbr. lög um samgönguáætlun, nr. 71/2002, að á árunum 2007–2010 skuli unnið að samgöngumálum í samræmi við eftirfarandi áætlun:

1. ALMENN SAMGÖNGUVERKEFNI
    Á árunum 2007–2010 skal unnið að rannsóknar-, úttektar- og stefnumótunarverkefnum sem falla undir fimm meginmarkmið samgönguáætlunar. Markmiðin eru í samræmi við stefnumótun í samgönguáætlun fyrir árin 2007–2018 auk stefnumótunar stjórnvalda um öryggi í umferð til ársins 2016:

1.1 Markmið um greiðari samgöngur.
Verkefni:
     a.      Farið verði yfir tilhögun og fjármögnun almenningssamgangna.
     b.      Gerð verði úttekt á framtíðarmöguleikum upplýsingakerfa í samgöngum í því skyni að auka afköst og bæta stýringu og öryggi umferðarkerfa.
     c.      Tryggt verði að Ísland hafi fullan aðgang að gervihnattakerfum sem komið verður upp til staðsetningar á sjó, landi og í lofti, svo sem GPS, EGNOS og Galileo.

1.2 Markmið um hagkvæmni í uppbyggingu og rekstri samgangna.
Verkefni:
     a.      Markaðsöflin verði nýtt við fjármögnun, uppbyggingu og rekstur samgangna þar sem það á við.
     b.      Unnið verði að rannsóknum á aðferðafræði við styrkingu og breikkun vega á hagkvæman hátt.
     c.      Skoðað verði áfram og stefnt að því að taka upp gjaldtöku af samgöngum með tilliti til jafnræðis samgöngugreina og notenda samgangna. Unnið verði að undirbúningi nýrrar skipunar gjaldtöku, sem byggð er á nýjustu tækni, þ.m.t. GPS-mælingu fyrir umferð á vegum.
     d.      Unnið verði að þróun aðferða til kostnaðar/nytjagreiningar til nota við forgangsröðun stærri verkefna.
     e.      Unnið verði að öflun gagna um þróun þungaflutninga á vegum og áhrif þeirra á vegakerfið.

1.3 Markmið um umhverfislega sjálfbærar samgöngur.
Verkefni:
     a.      Unnið verði að því í samvinnu við fjármálaráðuneytið að breyta skattlagningu eignarhalds og notkunar bíla með þeim hætti að neyslugrannir bílar, t.d. tvinnbílar, tengitvinnbílar, bílar sem nota vistvænt eldsneyti og bílar sem nota gasolíu sem eldsneyti verði fýsilegri kostur en nú er. Sama skal gilda um notkun vistvænna skipavéla, sem nota svartolíu og sparneytna aðal- og hjálparvél, og vistvænna véla í flugvélum þar sem þetta getur átt við.
     b.      Unnið verði að könnun á sjávarflóðum og rannsóknum á hækkun sjávarborðs vegna veðurfarsbreytinga.
     c.      Efldar verði rannsóknir sem stuðla að umhverfisvænum samgöngum.
     d.      Unnið verði að rannsóknum á áhrifum vegagerðar á votlendi og aðferðum við endurheimt þess.
     e.      Unnið verði að rannsókn á áhrifum hávaða og náttúrufarsþátta eins og veðurs, flóða og náttúruhamfara á þægindi og öryggi umferðar.

1.4 Markmið um öryggi í samgöngum.
Verkefni:
     a.      Unnið verði að rannsóknum á veðri og sjólagi með það að markmiði að kanna rek stórra skipa og hafíss. Enn fremur verði unnið að frekari þróun sjávarfallalíkans til stuðnings rannsóknum á reki.
     b.      Unnið verði að úttekt á umhverfi vega í því skyni að draga úr hættu við útafakstur. Enn fremur verði unnið að úttekt á því hvar þurfi að setja ný vegrið eða lengja þau sem fyrir eru í því skyni að draga úr hættu við útafakstur.
     c.      Unnið verði að úttekt á mismunandi hámarkshraða á vegum með hliðsjón af vegferli.
     d.      Unnið verði að rannsóknum á hagkvæmni og öryggi 2+1 vega.
     e.      Unnið verði áfram að reiknilíkönum, áhættugreiningu og veðurmælingum til að stuðla að auknu öryggi í samgöngumálum.
     f.      Áfram verði unnið að öflugum rannsóknum sem stuðla að auknu öryggi í samgöngum.

1.5 Markmið um jákvæða byggðaþróun.
     a.      Metin verði áhrif bættra samgangna á byggðaþróun.
     b.      Fylgt verði eftir fyrri rannsóknum á ferðavenjum innan lands með frekari rannsóknum.

2. FLUGMÁLAÁÆTLUN
2.1 Flugmálastjórn Íslands, fjármál.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr. 2007 2008 2009 2010 Samtals
2.1.1 TEKJUR OG FRAMLÖG
Beint framlag úr ríkissjóði 131,9 170 170 170 641,9
Ríkistekjur
Rekstrartekjur 138,4 210 210 210 768,4
Skatttekjur 10 10 10 30,0
Sértekjur 62,6 2 2 2 68,6
Tekjur og framlög alls 332,9 392 392 392 1.508,9
Til ráðstöfunar 332,9 392 392 392 1.508,9
2.1.2 GJÖLD
Rekstur og þjónusta
Rekstur 332,9 392 392 392 1.508,9
Rekstur samtals 332,9 392 392 392 1.508,9
Gjöld samtals 332,9 392 392 392 1.508,9

2.2 Flugvellir og flugleiðsöguþjónusta, fjármál.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr. 2007 2008 2009 2010 Samtals
2.2.1 TEKJUR OG FRAMLÖG
Markaðar tekjur
Flugvallaskattur 423 495 510 526 1.954
Varaflugvallagjald 569 543 559 576 2.248
Markaðar tekjur samtals 992 1.039 1.070 1.102 4.202
Beint framlag úr ríkissjóði 707 885 885 885 3.362
Ríkistekjur 65 65 65 65 260
Tekjur og framlög alls 1.764 1.989 2.020 2.052 7.824
Viðskiptahreyfingar
Lántökur 0 0 0 0 0
Afborganir lána/viðskiptafærsla -122 -115 -57 0 -294
Viðskiptahreyfingar samtals -122 -115 -57 0 -294
Til ráðstöfunar 1.642 1.874 1.963 2.052 7.530
Sérstök fjáröflun
Akureyri – lenging flugbrautar og aðflugsbúnaður 370 200 570
Keflavíkurflugvöllur – NA/SV braut 250 250
Reykjavík – samgöngumiðstöð 1.500 1.500 3.000
Sérstök fjáröflun samtals 2.120 1.700 3.820
2.2.2 GJÖLD
Rekstur og þjónusta
Samkvæmt þjónustusamningi við Flugstoðir 1.215 1.284 1.290 1.362 5.151
Rekstur samtals 1.215 1.284 1.290 1.362 5.151
Viðhald og styrkir
Viðhaldssjóðir, samkvæmt þjónustusamningi 83 114 331 128 656
Viðhald og styrkir samtals 83 114 331 128 656
Stofnkostnaður
Flugvellir í grunneti 357 2.544 1.977 253 5.131
Áður framkvæmt/afborganir -115 -115 -57 0 -287
Tímabundin frestun framkvæmda -18 18
Aðrir flugvellir utan grunnnets 23 42 10 199 274
Önnur mannvirki, búnaður, verkefni 96 107 112 110 425
Stofnkostnaður samtals 343 2.596 2.042 562 5.543
GJÖLD ALLS 1.641 3.994 3.663 2.052 11.350
2.2.3 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
2.2.3.1 Viðhald.

Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr. 2007 2008 2009 2010
Yfirborð brauta og hlaða 52 82 295 70
Byggingar, búnaður og önnur verkefni 20 21 28 38
Ýmis verk vegna flugleiðsögu og tæknibúnaðar 11 11 8 20
Samtals viðhald 83 114 331 128

2.2.3.2 Stofnkostnaður (ekki eru taldar með þær framkvæmdir sem áætlað er að verði fjármagnaðar sérstaklega).
2.2.3.2.1 Alþjóðaflugvellir í grunnneti.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
Flokkur Staður – verkefnaflokkur 2007 2008 2009 2010
I Reykjavíkurflugvöllur
1. Flugbrautir og flughlöð 71 59 31
2. Byggingar 2
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður 16
Samtals 71 77 31 0
I Akureyrarflugvöllur
1. Flugbrautir og flughlöð 74 70 76 30
2. Byggingar
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður 10 27 26 2
Samtals 84 97 102 32
I Egilsstaðaflugvöllur
1. Flugbrautir og flughlöð 17 44 84
2. Byggingar
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður 14 44 10
Samtals 31 88 10 84
Samtals alþjóðaflugvellir í grunnneti 186 262 143 116

2.2.3.2.2 Grunnnet, aðrir flugvellir.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
Flokkur Staður – verkefnaflokkur 2007 2008 2009 2010
II Vestmannaeyjar/Bakki
1. Flugbrautir og flughlöð 8 74
2. Byggingar
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður 7 5
Samtals 15 0 74 5
II Ísafjörður/Þingeyri
1. Flugbrautir og flughlöð 13
2. Byggingar 25
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður 21 24 32
Samtals
21 62 0 32
II Bíldudalur
1. Flugbrautir og flughlöð
2. Byggingar 25
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður 5
Samtals 0 0 0 30
II Sauðárkrókur
1. Flugbrautir og flughlöð
2. Byggingar
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður 3
Samtals 0 0 3 0
II Þórshöfn
1. Flugbrautir og flughlöð
2. Byggingar
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður 3
Samtals 0 3 0 0
II Hornafjörður
1. Flugbrautir og flughlöð
2. Byggingar
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður
Samtals 0 0 0 0
II Gjögur
1. Flugbrautir og flughlöð 2 70
2. Byggingar
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður
Samtals 2 0 0 70
Samtals grunnnet, aðrir flugvellir 38 65 77 137

2.2.3.2.3 Aðrir flugvellir og lendingarstaðir.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
Flokkur Staður – verkefnaflokkur 2007 2008 2009 2010
IV, V 1. Flugbrautir og flughlöð 19 30 10 169
og VI 2. Byggingar 4 6 10
3. Aðflugs- og öryggisbúnaður 6 20
Samtals aðrir flugvellir og lendingarstaðir
23 42 10 199

2.2.3.2.4 Önnur mannvirki, búnaður og verkefni.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
2007 2008 2009 2010
Flugstjórnarmiðstöð 15 15 15 15
Leiðarflug 0 0 8 6
GNSS/AIS/Upplýsingaþjónusta 12 14 8 8
Flugprófunarbúnaður
Veðurupplýsingakerfi 5 9 5 5
Flugvernd og öryggismál 5 5 5 5
Til leiðréttinga og brýnna verkefna 20 25 29 29
Þróun og frumáætlanir 11 11 14 14
Stjórnunarkostnaður 28 28 28 28
    Samtals önnur mannvirki, búnaður og verkefni 96 107 112 110


2.3 Flokkun flugvalla eftir hlutverki.
2.3.1 Flugvellir í grunnneti.

    Eftirfarandi áætlunarflugvellir eru í grunnneti: Keflavíkur-, Reykjavíkur-, Akureyrar-, Egilsstaða-, Vestmannaeyja-/Bakka-, Ísafjarðar-/Þingeyrar-, Hornafjarðar-, Sauðárkróks-, Grímseyjar-, Bíldudals-, Gjögur-, Vopnafjarðar- og Þórshafnarflugvöllur.

2.3.2 Aðrir flugvellir og lendingarstaðir utan grunnnets.
    Brautir með bundnu slitlagi: Húsavík, Patreksfjörður, Reykjahlíð, Rif, Siglufjörður og Stóri-Kroppur.
    Brautir með malarslitlagi: Arngerðareyri, Blönduós, Borgarfjörður eystri, Breiðdalsvík, Búðardalur, Dagverðará, Djúpivogur, Fagurhólsmýri, Flúðir, Grímsstaðir, Herðubreiðarlindir, Hólmavík, Húsafell, Hveravellir, Kerlingarfjöll, Kirkjubæjarklaustur, Kópasker, Króksstaðamelar, Melgerðismelar, Norðfjörður, Nýidalur, Raufarhöfn, Reykhólar, Reykjanes, Sandskeið, Selfoss, Skálavatn, Skógasandur, Sprengisandur, Stykkishólmur, Vík og Þórsmörk.
    Brautir með grasyfirborði: Hella, Kaldármelar.

3. SIGLINGAMÁLAÁÆTLUN
3.1 Fjármál.
Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr. 2007 2008 2009 2010 Samtals
Tekjur og framlög
Markaðar tekjur
Vitagjald 133 152 158 165 608
Framlag úr ríkissjóði 1.345 2.753 2.420 2.008 8.526
Aðrar ríkistekjur
Vottorð 2 2 2 2 8
Skoðunargjöld skipa 1 1 1 1 4
Sértekjur 141 141 141 141 564
Tekjur og framlög alls: 1.622 3.049 2.722 2.317 9.710
Frá Hafnabótasjóði 11 11 22
Til ráðstöfunar alls: 1.633 3.060 2.722 2.317 9.732
Sérstök fjáröflun 100 725 775 1.600
Gjöld
Rekstrargjöld
Hafnamál 20 22 24 27 93
Hafnir, líkantilraunir og grunnkort 21 22 25 25 93
Rekstur Hafnabótasjóðs 11 11 11 11 44
Siglingavernd 15 17 19 21 72
Skipamál 62 62 62 62 248
Vitar og leiðsögukerfi 131 134 137 140 542
Vaktstöð siglinga 213 213 213 213 852
Skipaeftirlit 89 89 89 89 356
Hafnarríkiseftirlit 21 23 25 27 96
Rannsóknir og þróun 50 50 53 53 206
Áætlun um öryggi sjófarenda 22 22 22 22 88
Minjavernd og saga 5 5 5 5 20
Þjónustuverkefni 144 144 144 144 576
Rekstrargjöld alls: 804 814 829 839 3.286
Stofnkostnaður
Vitar og leiðsögukerfi 19 24 32 32 107
Hafnamannvirki 484 790 435 435 2.144
Lendingarbætur 9 7 7 7 30
Ferjubryggjur 9 9 10 10 38
Sjóvarnargarðar 108 121 132 132 493
Hafnabótasjóður framlag 200 37 37 274
Höfn í Bakkafjöru 200 1.035 1.240 825 3.300
Stækkun tollaðstöðu á Seyðisfirði (200 m2) 60 60
Stofnkostnaður alls: 829 2.246 1.893 1.478 6.446
Gjöld alls: 1.633 3.060 2.722 2.317 9.732
Gjöld samkvæmt sérstakri fjáröflun
Vestmannaeyjaferja 100 725 775 1.600

3.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
3.2.1 Stofnkostnaður.

Tafla 3-1. Hafnarmannvirki, heildarfjárveitingar.
2007 2008 2009 2010 Samtals
millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Ríkishluti innan grunnnets 1.007,8 718,8 261,2 246,6
Ríkishluti utan grunnnets 60,9 71,2 173,8 188,4
Óbundið fé í ársbyrjun 2007 samkvæmt yfirliti dags. 14. desember 2006 -584,7
Hafnarmannvirki, fjárveitingar 484,0 790,0 435,0 435,0 2.144,0
Höfn í Bakkafjöru 200,0 1.035,0 1.240,0 825,0 3.300,0
Stækkun tollaðstöðu á Seyðisfirði (200 m2) 60,0 60,0
Vestmannaeyjaferja, sérstök fjárveiting 100,0 725,0 775,0 1.600,0

3.2.1.1 Hafnir í grunnneti, ríkisstyrktar.
Tafla 3-2. Fjárveitingar til hafna í grunnneti, nýframkvæmdir.
Kjördæmi 2007 2008 2009 2010 Samtals
Hafnir/hafnasamlög millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Norðvesturkjördæmi
Snæfellsbær (Rif, Ólafsvík) 113,6 96,6 29,9 240,1
Grundarfjörður 44,9 17,2 62,1
Stykkishólmur 10,8 13,3 24,1
Vesturbyggð (Brjánslækur, Patreksfjörður, Bíldudalur) 61,3 14,5 50,1 28,3 154,2
Ísafjarðarbær (Ísafjörður) 66,4 47,0 113,4
Bolungarvík 67,7 27,1 94,8
Skagaströnd 54,9 11,1 10,7 76,7
Skagafjörður 63,3 16,9 80,2
408,8 249,7 104,9 82,2 845,6
Norðausturkjördæmi
Siglufjörður 54,2 36,5 18,5 109,2
Hafnasamlag Eyjafjarðar (Dalvík, Ólafsfjörður) 46,2 5,6 14,5 16,9 83,2
Hafnasamlag Norðurlands (Akureyri) 86,6 32,8 119,4
Grímsey 38,1 26,1 64,2
Norðurþing (Húsavík, Raufarhöfn) 8,5 86,7 6,8 7,0 109,0
Þórshöfn 58,7 12,5 71,2
Vopnafjörður 35,9 70,0 5,5 111,4
Seyðisfjörður 0,2 19,0 19,2
Fjarðabyggð (Mjóifjörður, Neskaupstaður, Eskifjörður, Reyðarfjörður, Fáskrúðsfjörður) 8,4 8,4
Djúpivogur 17,5 17,5
336,8 244,1 57,8 74,0 712,7
Suðurkjördæmi
Hornafjörður 57,2 49,3 106,5
Vestmannaeyjar 16,6 44,8 61,4
Þorlákshöfn 70,7 70,7
Grindavík 78,3 69,3 147,6
Sandgerði 5,9 7,2 10,2 23,3
228,7 170,6 10,2 409,5
Óskipt
Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða 30,6 44,8 88,9 73,0 237,3
Til slysavarna o.fl. 2,9 9,6 9,6 7,2 29,3
Samtals hafnir í grunnneti: 1.007,8 718,8 261,2 246,6 2.234,4

Tafla 3-3. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum í grunnneti.
Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Verðlag er áætlað meðalverðlag ársins 2007.
Höfn 2007 2008 2009 2010 Hlutur
Verkefni millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Snæfellsbær
Rifshöfn:
Stofndýpkun í innsiglingu og höfn 1. áfangi 53,6 75%
Lenging stálþils, austurkants (80 m, dýpi 7 m, þekja 1.600 m²) 73,0 31,7 60%
Tengibraut að hafnarvog og lýsing við flotbryggju (malbik 1.600 m² og ljósastaur) 8,1 60%
Dýpkun við þil austurkants (um 122.000 m³ dæling) 61,0 75%
Grjótgarður að Tösku og sandfangari (80.000 m³) 116,2 75%
Viðhaldsdýpkun í höfn og innsiglingu (áætlaðir efnisflutningar 1,5–2 þús. m³/ár) – sjá óskipt 75%
Ólafsvík:
Endurbygging trébryggju – verklok 2,0 60%
Stofndýpkun í höfn – verklok 16,1 75%
Dýpkun við trébryggju við gafl Norðurtanga (dýpi 3,0 um 4.500 m³, spr. og grafið) 15,0 75%
Dýpkun við lengingu Norðurtanga (um 2.500 m³, spr. og grafið) 9,0 75%
Lenging viðlegukants við Norðurtanga (25 m, dýpi 5 m, þekja 400 m²) 29,3 7,9 60%
Trébryggja við gafl Norðurkants (15 m löng og 10 m breið, þekja 100 m², dýpi 3,0 m) 16,4 2,9 60%
Breikka þekju við Suðurþil úr 11 m í 20 m (810 m²) 8,6 60%
Nýtt masturshús við Suðurþil (2,5x5 m) 4,2 60%
Endurbygging grjótgarða, Suður- og Norðurgarður (endurraða og bæta í um 7.000 m³) 49,6 75%
Viðhaldsdýpkun í höfn og innsiglingu (áætlaðir efnisflutningar 1–1,5 þús. m³/ár) – sjá óskipt 75%
Grundarfjörður
Ný bryggja sunnan Litlubryggju, lagnir og þekja (1.700 m²) og rífa Litlubryggju – verklok 115,4 60%
Dýpkun hafnar við nýja bryggju, smábátaaðstöðu og víðar (um 15.000 m³, dæling) 9,6 75%
Smábátaaðstaða, uppsátur (15x30 m), flotbryggja (10 m), lýsing, vatns- og raflögn 14,2 60%
Endurbygging efsta hluta Norðurgarðs, steypuviðgerð á kerum í undirstöðu (áætl. 40 m kafli) 21,6 60%
Stykkishólmur
Skipavík, ljósamasturs- og vatnshús 3,4 90%
Smábátaviðlega fyrir allt að 60 báta, byggð í áföngum (flotbryggjur, um 100 m) 14,9 14,9 90%
Vesturbyggð
Brjánslækur:
Ferjubryggja lenging, stálþil (28 m fram, endi 28 m), þekja (170 m²) 46,8 60%
Patreksfjörður:
Endurbygging stálþils 1. áfangi (140 m, dýpi óbr. 4–6 m, þekja 1.400 m²) 80,2 30,0 60%
Endurbygging stálþils, seinni áfangi (140 m þil, dýpi 4 m þekja 1.400 m²) 77,0 55,0 40%
Bíldudalur:
Stálþil við Kalkþörungaverksmiðju, lagnir og þekja (2.400 m²) – verklok 4,2 60%
Endurbygging stálþils gömlu bryggju, stög notuð áfram (140 m, dýpi 5–7 m, þekja 1.800 m²) 79,0 33,0 40%
Ísafjarðarbær
Ísafjörður:
Ásgeirsbakki, endurbygging þils frá 1955 (95 m, lagnir og þekja 1.900 m²) – verklok 82,8 60%
Ný flotbryggja Sundahöfn (40 m) og Rif lóðsbryggju (breidd 3,0 m fest við staura) 19,3 60%
Mávagarður, stálþilsbryggja við olíubirgðastöð (60 m, dýpi 9 m) lagnir og þekja (1.400 m² malbik) 62,7 9,3 60%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m) 2,9 60%
Bátahöfn Olíumúli, endurbygging stálþils (um 65 m, dýpi 7 m) lagnir og þekja (800 m²) 59,2 60%
Dýpkun við bryggju Mávagarði (dæling um 30.000 m³) 16,0 75%
Innsiglingarmerki á Sundum, endurnýjuð 5 merki 5,0 75%
Viðhaldsdýpkun, innsiglingarrenna (áætlaðir efnisflutningar 2–3 þús. m³/ár) – sjá óskipt
Bolungarvík
Endurbygging stálþils efst við Brjótinn (120 m, dýpi 7 m), lagnir og þekja (2.400 m²) 140,5 60%
Öldudempandi flái næst Brjót (100 m, um 3.000 m³) 10,2 75%
Grundargarður, endurbygging á u.þ.b. 300 m kafla (24.000 m³) 34,9 75%
Viðhaldsdýpkun, innsiglingarrenna (áætlaðir efnisflutningar 1–2 þús. m³/ár) – sjá óskipt
Skagaströnd
Rif og endurbygging Ásgarðs, stálþil (20x50 m, dýpi 7 m) 100,2 23,1 60%
Dýpkað við nýja Ásgarðsbryggju (grafið um 5.000 m³) 10,9 75%
Lenging viðlegukants við hafnarvog, staurabryggja (40 m dýpi 4 m) 33,3 40%
Viðhaldsdýpkun, innsigling og höfn (áætlaðir efnisflutningar 2–3 þús. m³/ár) – sjá óskipt
Skagafjörður
Sauðárkrókur:
Skjólgarður byggður frá Strandvegi, Suðurgarður (um 330 m – 50.000 m³) 105,0 75%
Lenging Sandfangara/Austurgarðs (um 10.000 m³ – háð niðurstöðu líkantilrauna) 28,0 75%
Viðhaldsdýpkun, innsigling og höfn (áætlaðir efnisflutningar 4–5 þús. m³/ár) – sjá óskipt
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Siglufjörður
Dýpkun við Óskarsbryggju (54.000 m², dæling) 27,0 75%
SR-bryggja, niðurrif (um 1.000 m² bryggja) 25,5 60%
Lenging skjólgarðs við Öldubrjót (um 80 m – 30.000 m³, þar af 15.000 m³ dýpkun) 42,5 75%
Lenging Óskarsbryggju (120 m, dýpi 10 m), lagnir og þekja (3.600 m²) 113,7 57,6 40%
Hafnasamlag Eyjafjarðar
Ólafsfjörður:
Togarabryggja, nýtt stálþil, lagnir og þekja – verklok 2,7 60%
Innsigling í Vesturhöfn, endurbygging og frágangur garðsenda 28,0 75%
Viðhaldsdýpkun, innsigling og höfn (áætlaðir efnisflutningar 4–5 þús. m³/ár) – sjá óskipt
Dalvík:
Timburbryggja Suðurgarði, endurbygging (65 m), frestað 2004 49,0 60%
Ferjubryggja, stálþil (30+10 m), lagnir og þekja (550 m²) 38,4 11,7 60%
Dýpkun að ferjubryggju í -4,5 m (um 1.300 m² – 4.000 m³), efni nýtt í fyllingu 6,7 75%
Styrking grjótvarnar Suðurgarði og grjótflái við verbúð (8.000 m³), frestað 2005 24,0 75%
Viðhaldsdýpkun, innsigling (áætlaðir efnisflutningar um 1 þús. m³/ár) – sjá óskipt
Hafnasamlag Norðurlands
Akureyri:
Tangabryggja, lenging (kantbiti 40 m) lagnir og þekja (3.000 m²) – verklok 53,2 60%
Ísbryggja ÚA, stálþil (70 m, dýpi 9 m), lagnir og þekja (2.100 m²) 64,7 35,1 60%
Oddeyrarbryggja, lenging til austurs (stálþil, 65 m, dýpi 10 m) 69,0 33,0 60%
Grímsey
Dýpkun við fyrirhugaða lengingu harðviðarbryggju (spr. og grafið um 2.200 m² svæði í -3,5 m) 28,3 75%
Færsla á landgarði (620 m³) og öldudempandi flái (úr dýpkun um 300 m³, úr námu 540 m³) 5,5 75%
Lenging nyrðri skjólgarðs bátahafnar um ca. 18 m (úr dýpkun um 500 m³, úr námu 1.500 m³) 11,0 75%
Lenging harðviðarbryggju (20 m, dýpi 3 m) – frestað 2006 20,4 60%
Skutaðstaða fyrir ferju (pallur 160 m²) 3,0 60%
Styrking grjótvarnar á hafnargarði, grjót úr landi (300 steinar 6 til 10 t – frestað 2004) 15,1 90%
Steypt þekja við harðviðarbryggjur og flotbryggju (1.500 m²) 21,0 90%
Norðurþing
Húsavík:
Smábátahöfn, flotbryggja (50 m) og endurbygging trébryggju – verklok 1,0 60%
Bökugarður, lagnir og þekja (3.900 m³) 65,3 60%
Endurbygging, Suðurgarði, 2. áfangi, 60 m bryggja, dýpi 3,5 m 60,0 60%
Endurbygging bryggju, Suðurgarði, 1. áfangi (150 m þil, dýpi 6 til 6,5 m), lagnir og þekja (2.600 m²) 179,9 60%
Viðhaldsdýpkun, innsigling (áætlaðir efnisflutningar um 1 þús. m³/ár) – sjá óskipt
Raufarhöfn:
Frágangur vegna niðurrifs á bryggjum, grjóthleðsla við hótel Norðurljós (120 m) 4,9 90%
Slitlag á smábátagarð (ca. 1.500 m² klæðning) 4,6 90%
Breikkun þekju (10x55 m steypt) og tengibraut að löndunarbryggju (800 m² klæðning) 9,7 90%
Langanesbyggð
Þórshöfn:
Aðgerð til að draga úr straumsogi (þvergarður á Norðurgarð um 12.000 m³) 35,0 75%
Hafskipabryggja endurbygging, stálþil og rif (50 m, dýpi 6,5–8 m, þekja 1.200 m²) 63,0 26,0 60%
Dýpkun við hafskipabryggju og Suðurgarð (um 4.500 m³, grafið) 12,0 75%
Vopnafjörður
Miðbryggja – Löndunarbryggja stálþil, rekstur, fylling og kantbiti (153 m) – verklok 40,0 60%
Miðbryggja – Löndunarbryggja stálþil, lagnir og þekja (4.160 m²) 72,0 60%
Dýpkun rennu og innan hafnar í -9,5 m (20.000 m³) 57,6 58,6 75%
Ásgarður, endurnýja staura í trébryggju og steypukant á stálþili 17,0 40%
Seyðisfjörður
Bæjarbryggja, endurbygging (40 m staurabryggja, dýpi 7 m) – verklok 5,6 60%
Bryggja við bræðslu, lýsisbryggja breikkuð (100 m²) og 2 einbúar 28,0 60%
Austurendi Bjólfsbakka, stálþil (7 m, dýpi 6 m og gaflþil – frestað 2004) 11,4 60%
Fjarðabyggð
Mjóifjörður:
Styrkja og endurbyggja trébryggju – verklok 7,4 60%
Neskaupstaður:
Skjólgarður norðan hafnar, byggður í áföngum – verklok 8,0 75%
Reyðarfjörður:
Stóriðjuhöfn Mjóeyri, stálþil, lagnir og þekja – verklok 1,5 60%
Stóriðjuhöfnin, innsiglingarbaujur 7,0 75%
Hafnsögubátur (tölur án vsk.) – verklok 176,0 75%
Djúpivogur
Dýpkað við þil Gleðivík í -7 m (um 2.000 m² sv.) – verklok 5,6 75%
Smábátaaðstaða, trébryggja endurbyggð og lengd (5x24 m), lagnir og lýsing – verklok 36,4 60%
SUÐURKJÖRDÆMI
Hornafjörður
Bátstangabryggja, staurabryggja (40 m, dýpi 8 m), lagnir og lýsing – verklok 3,0 60%
Stofndýpkun innan hafnar ( 47.000 m³, að hluta klöpp) – verklok 21,4 75%
Bryggja Álaugarey, stálþil (100 m, dýpi 8 m) 106,0 50,0 60%
Endurnýja raflögn á Austur- og Suðurfjöru og lýsing á Hlein 8,3 75%
Bryggja við vogarhús, endurbygging, harðviðarbryggja (50 m, dýpi 4 m) 42,0 60%
Viðhaldsdýpkun, í höfn (áætl. efnisfl. 25 þús. m³/ár) – sjá óskipt
Vestmannaeyjar
Bæjarbryggja, endurbygging – verklok 20,0 60%
Básaskersbryggja endurbyggð, stálþil (210 m, dýpi 4–8 m) lagnir og þekja (4.700 m²) – verklok 82,3 70,0 60%
Nausthamarsbryggja við flotbryggju, endurbygging stálþils (60 m, dýpi 3 m, óbr.) lagnir og þekja (1.200 m²) 35,0 23,0 60%
Viðhaldsdýpkun í innsiglingu og höfn (áætlaðir efnisflutningar 10–12 þús. m³/ár) – sjá óskipt
Þorlákshöfn
Þil norðan Svartaskers (250 m, dýpi 5–9 m), lagnir og þekja (malbik, 7.000 m²) – verklok 95,8 60%
Smábátahöfn, skjólgarður – verklok 8,0 75%
Smábátahöfn, færa flotbryggju, lýsing og frágangur – verklok 8,0 60%
Dýpkun í vestur-, austur- og smábátahöfn – verklok 42,0 75%
Löndunarbryggja sunnan á garð við smábátahöfn (stálþil 35 m, dýpi 6 m) lagnir þekja (700 m²) 43,0 60%
Nýr hafnsögubátur (togkr. 12 t, LOA <15 m) smíðaverð án vsk. 72,0 75%
Viðhaldsdýpkun í innsiglingu og höfn (áætlaðir efnisflutningar 8–10 þús. m³/ár) – sjá óskipt
Grindavík
Svíragarður endurbygging, lagnir og þekja (4.000 m³) – verklok 13,7 60%
Nýr hafnsögubátur (togkr. 8–10 t, LOA <15 m) smíðaverð án vsk. 65,0 75%
Stálþilsbryggja vestan Miðgarðs (100 m, dýpi 9 m) – verklok 77,0 50,0 60%
Dýpkun og breikkun innri rennu (ca. 25.000 m³ spr./fleygað og grafið) – frestað 2006 75,0 75%
Sandgerði
Endurbygging þekju Suðurbryggju (1.000 m²) 12,2 60%
Dýpkun í suðurhöfn við flotbryggjur, dýpkað í -3 m (um 15.000 m³ dæling) 12,0 75%
Endurbygging, Suðurgarður 17,0 75%
ÓSKIPT
Viðhaldsdýpkanir 72,1 74,4 147,6 121,2 75%
Til slysavarna o.fl. (styrkhæfni 40% til 75%, meðaltal áætlað 60%) 25,0 20,0 20,0 15,0 60%
Áætlaður heildarkostnaður í grunnneti samtals: 2.749,5 1.374,6 558,8 490,8
Þar af VSK: 514,1 270,5 110,0 96,6

3.2.1.2 Hafnir utan grunnnets, ríkisstyrktar.
Tafla 3-4. Fjárveitingar til hafna utan grunnnets, nýframkvæmdir.

Kjördæmi 2007 2008 2009 2010 Samtals
Hafnir/hafnasamlög millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Dalabyggð 0,7 0,7
Reykhólar 2,5 38,6 41,1
Tálknafjörður 8,5 81,0 18,8 108,3
Ísafjarðarbær (Þingeyri, Flateyri, Suðureyri) 17,1 43,5 60,6
Súðavík 2,2 1,7 8,9 12,8
Norðurfjörður 3,9 3,9
Drangsnes 5,1 6,0 11,1
Hólmavík 4,3 66,5 28,2 99,0
Húnaþing vestra 16,3 16,3
Skagafjörður (Hofsós, Haganesvík) 9,6 9,6
44,3 54,8 162,4 101,9 363,4
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Hafnasamlag Eyjafjarðar (Hauganes) 7,8 7,8
Hafnasamlag Norðurlands (Hjalteyri, Svalbarðsströnd, Grenivík) 6,6 6,6
Langanesbyggð (Bakkafjörður) 1,3 1,3
Borgarfjörður eystri 0,2 12,4 12,6
Fjarðabyggð (Stöðvarfjörður) 2,5 2,5
Breiðdalsvík 66,5 66,5
8,1 10,3 78,9 97,3
Óskipt
Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða 3,7 2,5 8,4 4,6 19,2
Til slysavarna o.fl. 4,8 3,6 3,0 3,0 14,4
Samtals hafnir utan grunnnets: 60,9 71,2 173,8 188,4 494,3

Tafla 3-5. Sundurliðun framkvæmda í einstökum höfnum utan grunnnets.
Skýringar við töflu: Frumáætlun Siglingastofnunar um heildarkostnað við framkvæmdir, virðisaukaskattur meðtalinn. Verðlag er áætlað meðalverðlag ársins 2007.
Höfn 2007 2008 2009 2010 Hlutur
Verkefni millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Snæfellsbær
Arnarstapi:
Viðhaldsdýpkun (áætlaðir efnisflutningar 800 – 1.000 m³/ár) – sjá óskipt
Dalabyggð
Gamla bryggjan Búðardal, endurbyggja kanttré, þybbur, stiga og þekju – verklok 4,0 60%
Skarðsstöð, lagfæra löndunaraðstöðu, steypa plan (50 m²) við löndunarkrana o.fl. – verklok 1,1 60%
Reykhólar
Dýpkun, innsigling 40 m breið í -4 m og innan garðs í -2 m (gröftur, um 20.000 m³) – verklok 15,4 75%
Grjótvarnargarður norðaustan við höfnina, lengd u.þ.b. 200 m (18.000 m³) 46,0 90%
Smábátaaðstaða, flotbryggja (20 m) 7,3 90%
Viðhaldsdýpkun í höfn og innsiglingu (áætlaðir efnisfl. um 1 þús. m³/ár) – sjá óskipt
Tálknafjörður
Endurnýjun á flotbryggjum (27 m og 37 m) 17,7 60%
Endurbyggja gömlu bryggju, stálþil (140 m, dýpi 4–6 m), lagnir og þekja (1.200 m²) 112,0 26,0 90%
Ísafjarðarbær
Þingeyri:
Rífa gömlu trébryggjuna við ytri hafnargarð og ganga frá kanti – verklok 6,1 60%
Dýpkun í smábátahöfn (um 3.000 m³) 6,6 75%
Flateyri:
Lengja viðlegubryggju, löndunarkant (stálþil 40 m, dýpi 6 m) lagnir og þekja (800 m²) 38,0 60%
Suðureyri:
Stækkun smábátahafnar, dýpkun (4.000 m³ – frestað 2004) 8,4 75%
Dýpkun innsiglingarrennu í 5 m (10.000 m³, dæling) 9,4 75%
Stækkun smábátahafnar, létt flotbryggja (breidd 2,4 m, lengd 20 m – frestað 2004) 7,0 60%
Endurbyggja stálþil löndunarbryggju, stög notuð (60 m, dýpi 5 m), lagnir og þekja (2.000 m²) 44,0 60%
Súðavík
Suðurgarður, endurbyggð grjótvörn innan á garði á 100 m kafla 3,7 75%
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m) 3,5 60%
Flotbryggja við Suðurgarð (40 m) 12,3 90%
Viðhaldsdýpkun við hafnarmynni (áætlaðir efnisflutningar um 1.000 m³/ár) – sjá óskipt
Norðurfjörður
Uppsátur fyrir smábáta (skáplan 5x20 m), frestað 2006 4,0 60%
Bátabryggja, steypt utan á bryggjuvegg (um 10 m veggur, 35 m²) 4,1 60%
Drangsnes
Flotbryggja Kokkálsvík endurnýjuð (40 m) 10,6 60%
Drangsnesbryggja, grjótvörn í kverkina utan á bryggju (um 1.000 m³) 4,9 90%
Drangsnesbryggja, endurbyggja þekju við krana og fram á enda bryggju (um 280 m²) 3,5 90%
Hólmavík
Bæta aðstöðu smábáta, ný flotbryggja (20 m) og færa núverandi bryggju – verklok 8,3 60%
Dýpka við flotbryggju 0,5 75%
Endurbygging stálþils frá 1961 (154 m, dýpi 6 m), lagnir og þekja (1.900 m²) 92,0 39,0 90%
Húnaþing vestra
Hvammstangi:
Dýpkun hafnar í 5–6 m og innsigling í 7 m, sprengt að hluta (5.000 m²) 22,5 90%
Skagafjörður
Hofsós:
Norðurgarður, styrkja bryggjuvegg (um 30 m þil) 20,0 60%
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Hafnasamlag Eyjafjarðar
Hauganes:
Lenging skjólgarðs (40 m – um 5.000 m³) 13,0 75%
Hafnasamlag Norðurlands
Hjalteyri:
Viðhaldsdýpkun við bryggju (áætlaðir efnisflutningar um 400 m³/ár) – sjá óskipt
Svalbarðseyri:
Rífa trébryggju og lengja grjótgarð u.þ.b. 25 m (2.500 m³) – verklok 7,4 60%
Trébryggja (10 m, dýpi 3 m) – verklok 5,8 60%
Grenivík:
Uppsátur fyrir smábáta – verklok 2,5 60%
Langanesbyggð
Bakkafjörður:
Lenging steyptrar skábrautar (u.þ.b. 5x5 m) og grjóthleðsla – seinkað (móti námufrág.) 2,8 60%
Borgarfjörður eystri
Lenging Nýjubryggju í átt að Hólma – verklok 1,8 60%
Viðlegubryggja við Hólmagarð, harðviðarbryggja (27 m, dýpi 3 m) 16,5 90%
Dýpkun við viðlegubryggju (u.þ.b. 200 m³) 0,6 90%
Fjarðabyggð
Stöðvarfjörður:
Klæðning gömlu bryggju við löndunarstað smábáta (42 m kafli) 5,2 60%
Breiðdalsvík
Endurbygging brimvarnargarðs 18,0 90%
Endurbygging gömlu bryggju, staurabryggja (300 m², dýpi 3–5 m) og styrkja grjótvörn 74,0 90%
ÓSKIPT
Viðhaldsdýpkanir og viðhald skjólgarða 6,2 4,1 13,9 7,7 75%
Til slysavarna o.fl. (styrkhæfni 60% til 90%, meðaltal áætlað 75%) 8,0 6,0 5,0 5,0 75%
Áætlaður heildarkostnaður utan grunnnets samtals: 134,8 140,4 243,6 262,6
Þar af VSK: 26,6 27,6 47,9 51,7

3.2.1.3 Sjóvarnargarðar.
Tafla 3-6. Fjárveitingar til sjóvarna.

Kjördæmi 2007 2008 2009 2010 Samtals
Sveitarfélag millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Akraneskaupstaður 1,8 22,9 24,7
Hvalfjarðarsveit 2,6 12,3 4,9 19,8
Snæfellsbær 7,1 11,2 5,7 24,0
Dalabyggð 3,1 3,1
Reykhólahreppur 4,6 4,6
Vesturbyggð 1,4 1,4
Ísafjarðarbær 1,7 9,7 11,4
Súðavíkurhreppur 5,8 5,8
Bæjarhreppur 2,8 2,8
Húnaþing vestra 4,4 3,2 7,6
Blönduósbær 3,9 15,1 19,0
Höfðahreppur 11,7 7,5 19,2
Skagahreppur 9,4 9,4
Skagafjörður, svf. 2,0 5,0 7,0
28,2 40,6 32,4 58,6 159,8
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Fjallabyggð 24,0 3,8 27,8
Dalvíkurbyggð 11,8 11,8
Akureyrarkaupstaður (Hrísey) 11,2 11,2
Arnarneshreppur 3,8 3,8
Svalbarðsstrandarhreppur 0,5 0,5
Húsavíkurkaupstaður 11,0 11,0
Borgarfjarðarhreppur 2,3 2,3
41,8 11,8 11,0 3,8 68,4
SUÐURKJÖRDÆMI
Mýrdalshreppur 0,9 8,8 26,3 36,0
Vestmannaeyjabær *
Árborg, svf. * 29,4 17,4 46,8
Ölfus, svf. * 9,7 9,7
Grindavíkurkaupstaður 11,5 4,4 15,9
Sandgerðisbær 2,7 6,8 9,5
Gerðahreppur 0,3 5,1 5,4
Reykjanesbær 1,2 4,4 5,6
Vatnsleysustrandarhreppur 8,6 3,2 11,8
24,3 10,4 59,1 46,9 140,7
SUÐVESTURKJÖRDÆMI
Hafnarfjörður 6,5 24,6 31,1
Álftanes, svf. 7,2 11,1 18,3
Seltjarnarneskaupstaður 7,3 7,3
13,7 31,9 11,1 56,7
REYKJAVÍK 17,7 19,5 2,9 40,1
ÓSKIPT * 8,6 10,0 8,7 27,3
Sjóvarnir samtals: 108,0 121,0 132,0 132,0 493,0
*) Til er ónotuð fjárveiting sem unnið verður fyrir í Árborg, Ölfusi svf., Vestmannaeyjum, Mýrdalshreppi og óskipt 2007.

Tafla 3-7. Sundurliðun framkvæmda við sjóvarnir.
Sveitarfélag 2007 2008 2009 2010 Hlutur
Verkefni, sjóvarnir millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr. ríkissj.
NORÐVESTURKJÖRDÆMI
Akraneskaupstaður
Uppgjör vegna framkvæmda 2005 2,7 7/8
Lambhúsasund frá Haferninum að Bakkatúni (150 m – 3.000 m³) – verklok 8,2 7/8
Leynir, Leynislækur–Sólmundarhöfði (styrking 330 m, lenging 30 m – 4.000 m³) 12,6 7/8
Við Esjubraut, vörn við bakka/landfyllingu sveitarfélagsins (140 m 1.800 m³) 5,9 7/8
Langisandur austan Merkjaklappar (50 m – 200 m³) – frestað 2006 0,7 7/8
Veggurinn yst á Breið, NV-hluti + skarð við olíutanka (100 m – 1.000 m³) – frestað 2006 2,5 7/8
Langisandur, Merkjaklöpp–Sólmundarhöfði (hækkun/styrking 300 m, lenging 50 m – 4.100 m³) 12,9 7/8
Kalmansvík, vörn við bakkafót (200 m – 1.600 m³) 5,0 7/8
Miðvogur, vörn við bakkafót (200 m – 1.600 m³) 5,0 7/8
Hvalfjarðarsveit
Uppgjör vegna framkvæmda 2006 3,0 14,0 7/8
Ytri Hólmur I (50 m – 500 m3) (tvö hús af þremur risin sumarið 2006) 1,4 7/8
Skipanes í Leirársveit, vörn við bakkafót norðan á nesinu (150 m – 1000 m³) 4,2 7/8
Snæfellsbær
Uppgjör vegna framkvæmda 2005 og 2006 6,1 7/8
Ólafsvík, við fiskverkun Snoppu (70 m – 2.450 m³) – frestað 2006 7,2 7/8
Ólafsvík við fiskverkun Klumbu (160 m – 1.600 m³) – frestað 2006 5,2 7/8
Ólafsvík austan við Ytra-Klif (120 m – 1.300 m³) – frestað 2006 3,9 7/8
Hellissandur við Keflavíkurgötu, lenging um 85 m (1.500 m³) 4,7 7/8
Hellnar við Gróuhól (100 m – 1.200 m³) 5,5 7/8
Ólafsvík, Kassinn, Ólafsbraut 55 (90 m – 675 m³ grjót) 2,6 7/8
Barðastaðir, Staðarsveit, land meðfram heimreið (260 m – 500 m³) 1,8 7/8
Barðastaðir, Staðarsveit, við sumardvalarhús og útihús (140 m – 500 m³) 4,7 7/8
Dalabyggð
Hækka sjóvarnargarð neðan við sláturhús (200 m – 600 m³) 3,5 7/8
Reykhólahreppur
Flatey, vörn í krikann vestan við bryggju, steyptur veggur (23 m – 35 m³) – frestað 2006 5,2 7/8
Vesturbyggð
Brunnar, Hvallátrum (200 m – 1.500 m³) – frestað 2005 og 2006 5,2 7/8
Ísafjarðarbær
Þingeyri, utan við höfnina (gamla vélsmiðjan) (230 m – 3.900 m³) – frestað 2006 15,5 7/8
Ísafjörður, innan við skipasmíðastöð (100 m – 1.000 m³) – frestað 2006 4,7 7/8
Þingeyri, innan við smábátahöfnina (200 m – 2.000 m³) 8,4 7/8
Ísafjörður, Sigurðarbúð við Pollbotn (140 m – 700 m³) 2,6 7/8
Súðavíkurhreppur
Vigur, hlaðinn garður frá um 1800 – frestað 2006 0,8 7/8
Norðan Súðavíkurhafnar við Nesveg (50 m – 1.000 m³) – frestað 2006 4,2 7/8
Við Langeyri (120 m – 1.800 m³) – frestað 2006 6,6 7/8
Bæjarhreppur
Borðeyri, norðurbakkinn, 150 m – 12 m³/m + 100 m – 8 m³/m (2.600 m³) – frestað 2006 10,8 7/8
Húnaþing vestra
Hamarsrétt á Vatnsnesi (120 m – 1.800 m³) – frestað 2006 9,9 7/8
Hamarsbúð við Hamarsrétt á Vatnsnesi (50 m – 500 m³) – frestað 2006 3,1 7/8
Tannstaðabakki, Hrútafirði, vörn við bakkafót (150 + m – 600 m³) 3,6 7/8
Blönduósbær
Sunnan Blöndu frá nýlegri sjóvörn næst Blöndu að Háubrekku (150 m – 2.000 m³) – frestað 2006 7,0 7/8
Upp með Blöndu að sunnan (150 m – 1.500 m³) – frestað 2006 8,0 7/8
Sunnan Blöndu suður frá horninu á Háubrekku (200 + m – 4.000 m³) 17,3 7/8
Höfðahreppur
Frá iðnaðarhúsi við Vallarbraut suður að Óseyri (200 m – 3.200 m³) 13,4 7/8
Norðan við Réttarholt, sjóvörn við Landsendarétt (200 m – 2.200 m³) 8,6 7/8
Skagabyggð
Kálfshamarsvík, eiðið nær landi (100 m – 1.100 m³) 4,0 7/8
Víkur, milli fjárhúss og sögunarhúss (180 m – 2.000 m³) 6,7 7/8
Skagafjörður, svf.
Uppgjör vegna framkvæmda 2006 2,3 7/8
Hraun á Skaga, lengja sjóvörn til austurs í átt að vita (150 m – 1.700 m³) 5,7 7/8
NORÐAUSTURKJÖRDÆMI
Fjallabyggð
Siglunes, mælingar og undirbúningur 0,5 7/8
Siglufjörður, frá Hafnarbryggju að Óskarsbryggju (um 400 m – 5.600 m³) 16,5 7/8
Siglufjörður, Hvanneyrarkrókur vestan sjóvarnargarðs norðan á eyrinni (100 m – 1.000 m³) 3,3 7/8
Ólafsfjörður, eystri fjaran „milli hafnarsvæða“ framan við sjóhús (150 m – 1.800 m³) 6,1 7/8
Ólafsfjörður, vestari fjaran „milli hafnarsvæða“, hækkun sjóvarnar (150 m – 500 m³) 1,7 7/8
Ólafsfjörður, frá höfn upp með Ólafsfjarðará (175 m – 1.500 m³) 5,9 7/8
Siglunes, við fiskverkun Stefáns Einarssonar (50 m – 300 m³)(60 m – 400 m³) 3,9 7/8
Dalvíkurbyggð
Árskógssandur, við Brimnes (40 m – 650 m³) og námufrágangur – frestað 2005 og 2006 3,6 7/8
Árskógssandur, syðst við bakkann undir Ægisgötu (80 m – 1.200 m³) 4,5 7/8
Árskógssandur, vestan hafnar (80 m – 1.600 m³) 5,4 7/8
Arnarneshreppur
Hjalteyri, norðan vitans og meðfram Hjalteyrartjörn (150 m – 1.000 m³) 4,3 7/8
Akureyrarkaupstaður
Hrísey, styrking og hækkun sjóvarna austast (160 m) og framlenging við Varir (50 m, alls 210 m – 1.400 m³) 5,9 7/8
Hrísey, norðan Hríseyjarhafnar (100 m – 1.500 m³) 6,8 7/8
Svalbarðsstrandarhreppur
Svalbarðseyri, styrking fjörukambs við tjörnina (120 m – 1.500 m³) – frestað 2006 5,0 7/8
Húsavíkurkaupstaður
Húsavíkurbakkar, styrking sjóvarnar (um 200 m – 1500 m³) 12,6 7/8
Borgarfjarðarhreppur
Fiskmóttökuhús við Bakkagerðisbryggju (45 m – 600 m³) – frestað 2006 2,5 7/8
Karlfjara við Höfn (80 m – 1.200 m³) – frestað 2006 4,9 7/8
SUÐURKJÖRDÆMI
Mýrdalshreppur
Vík, grjótvarnir utan á flóðvarnargarðinum, rannsóknir, undirbúningur og byrjunarframkvæmdir 1,0 1,0 10,0 30,0 7/8
Vestmannaeyjabær
Þrælaeiði, endurröðun og styrking sjóvarnar á Eiðinu (150 m – 1.000 m³) – frestað 2005 og 2006 5,4 7/8
Árborg, svf.
Eyrarbakki, Gamla Hraun–Barnaskóli (nær Eyrarbakka) (650 m – 9.750 m³) 27,2 7/8
Stokkseyri, Sjónarhóll–Kuðungur, vörn framan við sjógarð við orlofshús (400 m – 1.200 m³) 4,0 7/8
Stokkseyri, þrengja opið við Hraunsárós (10 m – 800 m³) 2,4 7/8
Eyrarbakki, Hraunsá–Hraunsnef, grjótvörn og fegrun gamla sjógarðsins (500 m – 7.000 m³) 19,9

7/8

Ölfus, svf.
Torfabær, styrking á hlöðnum sjóvegg, menningarminjar (30 m – 200 m³) – frestað 2005 og 2006 0,8 7/8
Strandarkirkja, styrking (40 m – 300 m³, vélavinna og röðun) – frestað 2005 og 2006 1,3 7/8
Þorlákshöfn, framan við sjóvörn við Fiskeldi Eyjafjarðar, viðhald grjóturðargarðs (150 m) 0,4 7/8
Herdísarvík, sjóvörn við tjarnarbakkann (95 m – 2.400 m³) – frestað 2005 og 2006 10,6 7/8
Grindavíkurkaupstaður
Gerðistangar fremst (menningarminjar Stóragerði, 100 m – 800 m³), við Arfadalsvík og hluta Staðarbótar (æðarvarp, 300 m – 2.400 m³) 13,1 7/8
Buðlunga (65 m – 500 m³) og Miðbær (115 m – 1.000 m³) 5,0 7/8
Sandgerðisbær
Garðskagi–Lambarif o.fl. – verklok frá 2006 6,7 7/8
Bursthús, grjótvörn utan á jarðvegsgarði framan við sumarbústað (100 m – 1000 m³) 3,4 7/8
Býjarsker–Hólshús, styrking sjóvarnar (um 120 m – 1.000 m³) 3,1 7/8
Frá Suðurbryggju að Sjávargötu, styrking (200 m – 400 m³) 1,2 7/8
Gerðahreppur
Neðra Hof–Lambastaðir o.fl. – verklok frá 2006 5,7 7/8
Móts við Útskálarif, bæta í skörð (40–50 m – 400 m³) 1,2 7/8
Móts við Mannskaðaflös, vestan Nesfisks, hækkun og styrking (100 m – 200 m³) 0,6 7/8
Innan við Garðshöfn, við H. Pétursson (um 140 m – 1.300 m³) 4,0 7/8
Reykjanesbær
Uppgjör vegna framkvæmda 2005 1,4 7/8
Innri Njarðvík, Hákotstangi–Seyla (150 m – 1500 m³) 5,0 7/8
Vogar, svf.
Knarrarnes – verklok frá 2006 12,4 7/8
Brunnastaðahverfi, Halakot–Skjaldarkot – verklok frá 2006 9,0 7/8
Vogavík, Sæbýli (fiskeldi) (40 m – 250 m³) 0,8 7/8
Vogar, Hvammsgata (100 m – 1.500 m³) 4,7 7/8
Vogar, Marargata, hækkun og styrking sjóvarnar (50 m – 400 m³) 1,3 7/8
Kálfatjörn, golfvöllur og nágrenni (250 m – 3.700 m³) 13,2 7/8
Norðurkot við Kálfatjörn, menningarminjar, gamalt sjóhús (50 m – 500 m³) 3,6 7/8
SUÐVESTURKJÖRDÆMI
Hafnarfjörður
Uppgjör vegna framkvæmda 2006 10,4 39,3 5/8
Álftanes, svf.
Við Hlið (70 m – 660 m³ + 40 m – 240 m³ = 900 m³) 4,5 7/8
Sunnan við sjómerki (Akrakoti) (300 m³ og endurröðun) 0,9 7/8
Helguvík vestur (180 m – 3.100 m³) 9,8 7/8
Skansinn, sjóvörn og Seilugarður, styrking (240 m – 2.400 m³) 7,8 7/8
Hliðsnes, lengja sjóvörn sem komin er til austurs (um 250 m – 1.500 m³) 4,9 7/8
Seltjarnarneskaupstaður
Búðatjörn–Svörtubakkar, endurröðun og styrking 4,0 7/8
Lambastaðagrandi–botn víkurinnar (hér er fyrirhugað að reisa skólpdælustöð, 80 m – 800 m³) 2,6 7/8
Melshúsabryggja–austur fyrir Lambastaðavör (150 m + styrking 70 m – 1.800 m³) 1,7 7/8
REYKJAVÍK
Kjalarnes, framan við Grundarhverfi og upp að Klébergi (610 m – 6.200 m³) 21,0 5/8
Kjalarnes, framan við Klébergsskóla inn að Vallarlæk (180 m – 2.000 m³) 7,3 5/8
Skerjafjörður frá Skildingatanga vestur fyrir gatnamót Einarsness/Suðurgötu og Glitaness (850 m – 12.750 m³) 31,2 4,6 5/8
Óskipt
Óskipt til sjóvarna 8,0 9,8 11,4 9,9 7/8
Áætlaður heildarkostnaður við sjóvarnir samtals: 300,1 157,5 159,3 151,9
Alls 2007–2010 768,8

4. VEGÁÆTLUN
4.1 Fjármál.     
Áætlun um fjáröflun.

Verðlag fjárlaga 2007, millj. kr.
(vísitala vegagerðar 8900) 2007 2008 2009 2010 2007–2010
4.1.1 Tekjur og framlög
1.1 Markaðar tekjur
1. Bensíngjald 6.590 6.656 6.722 6.790 26.758
2. Þungaskattur km-gjald 1.000 1.020 1.040 1.061 4.121
3. Olíugjald 4.920 5.481 5.563 5.647 21.611
4. Leyfisgjöld flutninga 4 4 4 4 16
5. Leyfisgjöld leigubifreiða 6 6 6 6 24
Markaðar tekjur samtals 12.520 13.167 13.335 13.508 52.530
1.2 Ríkisframlag 2.694 5.865 6.173 4.521 17.653
1.3 Ráðstöfun á söluandvirði Símans 1.500 7.200 3.700 2.600 15.000
1.4 Framlag til jarðganga 1.750 3.222 3.235 3.185 11.392
Framlag úr ríkissjóði samtals 5.944 16.287 13.108 10.306 45.645
Tekjur og framlög samtals 18.464 29.454 26.443 23.814 98.175
4.1.2 Viðskiptahreyfingar
Afborganir lána til ríkissjóðs:
vegna vegtenginga Hvalfjarðarganga -40 -40 -80
vegna ferja -274 -274
vegna skuldar frá 1999 -140 -180 -180 -500
Viðskiptahreyfingar samtals -314 -180 -180 -180 -854
TIL RÁÐSTÖFUNAR 18.150 29.274 26.263 23.634 97.321
Sérstök fjáröflun 3.000 3.300 3.200 9.500

Skipting útgjalda.
Fjárhæðir í millj. kr. 2007 2008 2009 2010
GJÖLD
4.1.3 Rekstur og þjónusta
1. Yfirstjórn 332 385 399 405
2. Umsýslugjald til ríkissjóðs 59 60 60 60
3. Upplýsingaþjónusta 91 97 101 101
4. Umferðareftirlit 70 115 115 115
5. Þjónusta 3.091 3.278 3.369 3.465
1. Þjónustusvæði 316 330 331 338
2. Vegir og vegyfirborð 533 569 583 590
3. Brýr og veggöng 87 94 101 104
4. Vegmerkingar og vegbúnaður 592 620 639 651
5. Þéttbýlisvegir 356 378 377 390
6. Vetrarþjónusta 1.207 1.287 1.338 1.392
6. Almenningssamgöngur 1.182 1.230 1.203 904
1. Ferjur og flóabátar 747 800 769 470
Þar af afborganir ferjulána til ríkissjóðs –274
2. Áætlunarflug 245 240 244 244
3. Sérleyfi á landi 190 190 190 190
7. Rannsóknir 117 119 135 137
8. Minjar og saga 15 24 24 24
Rekstur og þjónusta samtals: 4.683 5.308 5.406 5.211
4.1.4 Viðhald
1. Endurnýjun bundinna slitlaga. 1.130 1.183 1.250 1.315
2. Malarvegir 240 249 270 290
3. Styrkingar og endurbætur 890 921 1.600 1.800
4. Brýr, varnargarðar og veggöng 290 298 350 370
5. Öryggisaðgerðir 185 189 200 200
6. Umferðaröryggisáætlun 109 109 110 110
7. Vatnaskemmdir 170 179 180 180
8. Viðhald girðinga 67 67 70 75
9. Frágangur gamalla efnisnáma 33 32 35 35
Viðhald samtals: 3.114 3.227 4.065 4.375
4.1.5 Stofnkostnaður
1. Grunnnet 8.183 17.949 13.922 11.423
1. Almenn verkefni 571 578 518 518
2. Verkefni á höfuðborgarsvæði 1.002 3.308 3.213 2.213
3. Verkefni á landsbyggð 3.300 3.581 3.196 2.847
Þar af afborganir lána v. Hvalfj. til ríkissjóðs -40 -40
4. Söluandvirði Símans 1.500 7.200 3.700 2.600
5. Jarðgangaáætlun 1.750 3.222 3.235 3.185
6. Landsvegir í grunnneti 60 60 60 60
Grunnnet samtals: 8.143 17.909 13.922 11.423
2. Tengivegir 640 1.151 1.194 1.144
3. Til brúagerðar 317 523 346 346
1. Brýr 10 m og lengri 287 493 316 316
2. Smábrýr 30 30 30 30
4. Ferðamannaleiðir 195 196 192 192
5. Þjóðgarðavegir 324 272 440 240
6. Girðingar 75 80 90 95
7. Landsvegir utan grunnnets 119 120 119 119
8. Safnvegir 350 358 357 357
9. Styrkvegir 70 70 72 72
10. Reiðvegir 60 60 60 60
Utan grunnnets samtals: 2.150 2.830 2.870 2.625
Afskrift markaðra tekna 60
Stofnkostnaður samtals: 10.353 20.739 16.792 14.048
GJÖLD      18.150 29.274 26.263 23.634
Gjöld samkvæmt sérstakri fjáröflun 3.000 3.300 3.200


4.2 Sundurliðun einstakra gjaldaliða.
4.2.1 Grunnnet.
4.2.1.1 Almenn verkefni.

Vegnr. Vegheiti 2007 2008 2009 2010
Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
1 Hringvegur
a1 Um Aurá 20
b0 Um Dýralæki 20
c1 Um Hvolsvöll, þéttbýlishlið o.fl. 15
c3 Um Hellu 12
d4 Um Selfoss 35
d6 Reiðleið við Varmá 15
v5 Um Fjarðará í Lóni 5
x0 Um Smyrlabjargaá 15
x1 Um Staðará í Suðursveit 26
22 Dalavegur
08 Básaskersbryggja 18
30 Hrunamannavegur
06–07 Skipholt–Foss 79 88 43
08 Einholtsvegur–Biskupstungnabraut 68
35 Biskupstungnabraut
04 Um Brúará 5
240 Stórhöfðavegur
01 Um Strandveg 6
424 Keflavíkurvegur
01 Reykjanesbraut–Njarðarbraut 31
Smærri verk og ófyrirséð í Suðurkjördæmi 10 10
1 Hringvegur
e2 Lagfæring gatnamóta 40
42 Krýsuvíkurvegur
01 Reykjanesbraut–Vatnsskarð 55 10
431 Hafravatnsvegur
01 Hringvegur–Úlfarsfellsvegur, hringtorg 2 16 40
1 Hringvegur
g4 Við Borgarfjarðarbrú, vegrið 25
g5–g6 Vegamót við Borgarbraut 65
m0 Endurbætur gegnum Blönduós 21
m2 Beygjur við Geitaskarð 10
m5 Vatnsskarð–Vatnshlíð 31
50 Borgarfjarðarbraut
04 Um Reykjadalsá 45
05 Vegamót við Varmaland 50
54 Snæfellsnesvegur
02 Við Loftorku 10
02 Norðan Borgar 70 55
03 Um Hítará 42
05 Um Haffjarðará 51
60 Vestfjarðavegur
03 Um Tunguá 11
43 Um Hjarðardalsá 14
61 Djúpvegur
01 Tenging við Hringveg 60
04–36 Breikkun slitlaga og vega 78 60 45
34–35 Hestfjörður–Seyðisfjörður 50
72 Hvammstangavegur
01 Um Hvammstanga 30
509 Akranesvegur
01 Þjóðbraut 10
1 Hringvegur
p4 Vegamót við Ólafsfjarðarveg 20
s7 Um Ysta Rjúkandi 30
t1 Um Rangá hjá Flúðum 15
t6 Litla Sandfell–Skriðdalsvegur 30 90
t7 Skriðdalsvegur–Haugaá 20 50
t7 Haugaá–Vatnsdalsá 45
u8 Ofan Þakeyrar í Hamarsfirði 32
76 Siglufjarðarvegur
11 Gangamunni–Siglufjörður, lýsing 9
85 Norðausturvegur
03 Um Laxá 29
14 Arnarstaðir–Klapparós 93 75
96 Suðurfjarðavegur
01 Um Fáskrúðsfjarðarbotn 60
Þéttbýlisstaðir Norðausturlandi 10 10 20 30
Almenn verkefni samtals: 571 578 518 518

4.2.1.2 Verkefni á höfuðborgarsvæði.
Vegnr. Vegheiti 2007 2008 2009 2010
Heiti verkefnis millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
1 Hringvegur
Breikkun, Skarhólabraut–Langitangi 370
Lagfæring gatnamóta 20
40 Hafnarfjarðarvegur
Kringlumýrarbraut–Miklabraut 1.074 1.663
Gatnamót við Nýbýlaveg 226 194
Gatnamót við Vífilsstaðaveg 400
41 Reykjanesbraut
Laugarnesvegur–Dalbraut 85
Gatnamót við Bústaðaveg 390 240
Gatnamót við Arnarnesveg 115 930
Gatnamót við Vífilsstaðaveg 390 260
Gatnamót við Urriðaholtsveg 359
Kaldárselsvegur–Krýsuvíkurvegur 290
42 Krýsuvíkurvegur
Reykjanesbraut–Ásvellir 100
49 Nesbraut
Bráðabirgðagatnamót við Kringlumýrarbraut 245 15
Færsla Hringbrautar 40
411 Arnarnesvegur
Gatnamót við Fífuhvammsveg 50
Reykjanesbraut–Rjúpnavegur 240 70
Rjúpnavegur–Breiðholtsbraut 165 400
415 Álftanesvegur
Hafnarfjarðarvegur–Bessastaðavegur 217 483
431 Hafravatnsvegur
Hringvegur–Úlfarsfellsvegur, hringtorg 5
450 Sundabraut
Sæbraut–Geldinganes 100
Göngubrýr og undirgöng 70 70 70 70
Smærri verk og ófyrirséð 80 80 80 80
Verkefni á höfuðborgarsvæði samtals 1.002      3.308      3.213     2.213

4.2.1.3 Verkefni á landsbyggð.
Heiti verkefnis
Vegnr.         Vegheiti 2007 2008 2009 2010
Kaflanr.      Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Hringvegur á Suðurlandi
    1         Hringvegur
v8–v9 Um Hornafjarðarfljót 170 250 262
d6–e1 Selfoss–Hafravatnsvegur 325
Bakkavegur
253         Bakkavegur
04 Flugvöllur–ferjuhöfn 35 35
Reykjavegur
355         Reykjavegur
01 Biskupstungnabraut–Laugarvatnsvegur 100
Bræðratunguvegur
359         Bræðratunguvegur
01 Um Hvítá 80 100 265 300
Suðurstrandarvegur
427         Suðurstrandarvegur
12–13 Herdísarvík–Þorlákshöfn 200 140
Lyngdalsheiðarvegur
365          Lyngdalsheiðarvegur
01 Laugarvatnsvegur–Þingvallavegur 50 370
Reykjanesbraut, Hafnarfjörður–Keflavík
41         Reykjanesbraut
15–18 Krýsuvíkurvegur–Víknavegur 347 420
Keflavíkurvegur
424         Keflavíkurvegur
01 Reykjanesbraut–Njarðarbraut 125
Hringvegur á Norðvesturlandi
1         Hringvegur
g1 Hvalfjarðartengingar 62 62
g6 Um Borgarnes 20
h0–h1 Grafarkot–Brekkunef 85 85 110 100
k1 Um Hrútafjörð 225 40
n0–n1 Um Norðurárdal í Skagafirði 205 205 90
Snæfellsnesvegur
54         Snæfellsnesvegur
10 Um Fróðárheiði 100 100
14 Um Kolgrafafjörð 166
Vestfjarðavegur
60         Vestfjarðavegur
08 Svínadalur–Flókalundur 300 380 300 480
Djúpvegur
61     Djúpvegur
10 Heydalsá–Þorpar 95
26–29 Ísafjörður–Mjóifjörður 630 700 210 185
38–45 Súðavík–Bolungarvík 20 20
Þjóðbraut
509     Akranesvegur
01 Þjóðbraut 75 75
Vegur um Arnkötludal
605     Tröllatunguvegur
01 Vestfjarðavegur–Djúpvegur 100 40
Strandavegur
643     Strandavegur
02 Djúpvegur–Drangsnesvegur     100
Þverárfjallsvegur
744     Þverárfjallsvegur
03 Skagavegur–Sauðárkrókur 120 20 170
Hringvegur á Norðausturlandi
1     Hringvegur
p7–p8 Gatnamót á Akureyri 10 20
s6–s7 Ármótasel–Skjöldólfsstaðir 2 300
t3 Við Egilsstaði 50
t6 Litla Sandfell–Skriðdalsvegur 100 100
u4 Berufjarðarbotn 150
u7 Valtýskambur–Sandbrekka 120 60
v1 Þvottár- og Hvalnesskriður 150 100
Snjóflóðavarnir á Ólafsfjarðarvegi
82 Ólafsfjarðarvegur
05 Snjóflóðavörn við Sauðanes 50
Norðausturvegur
85 Norðausturvegur
14b Hófskarðsleið 340 495
14c Fremri-Háls–Sævarland 210
43 Vopnafjörður–Brunahvammsháls 100 125 220 300
Kísilvegur
87 Kísilvegur
02 Hólasandur–Geitafellsá 40 25
Norðfjarðarvegur
92 Norðfjarðarvegur
04 Snjóflóðavarnir við Grænafell 50
07 Hólmaháls 94 406
Samgöngurannsóknir 15 15 15 15
Verkefni á landsbyggð samtals 3.300 3.581 3.196 2.847


4.2.1.4 Söluandvirði Símans.
Heiti verkefnis
Vegnr.     Vegheiti 2007 2008 2009 2010

Kaflanr. Kaflaheiti

millj. kr.

millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Hornafjarðarfljót
1 Hringvegur
v8–v9 Um Hornafjarðarfljót 400 400
Gatnamót við Nesbraut
1 Hringvegur
e3 Gatnamót við Nesbraut 400 200
Bræðratunguvegur
358 Bræðratunguvegur
01 Um Hvítá 100 200
Reykjanesbraut
41 Reykjanesbraut
15 Kaldárselsvegur–Krýsuvíkurvegur 420 300
15–18 Krýsuvíkurvegur–Víknavegur 700 180
Suðurstrandarvegur
427 Suðurstrandarvegur
12–13 Herdísarvík–Þorlákshöfn     200 200
Sundabraut
450 Sundabraut
01 Sæbraut–Geldinganes     4.000 2.000 2.000
Vestfjarðavegur
60 Vestfjarðavegur
08–31 Svínadalur–Flókalundur     300 200 200
Arnkötludalur
605 Tröllatunguvegur
01 Vestfjarðavegur–Djúpvegur     200     600
Þverárfjallsvegur
744 Þverárfjallsvegur
03 Skagavegur–Sauðárkrókur     200     100
Norðausturvegur
85 Norðausturvegur
14b Katastaðir–Fremri Háls (Hófaskarð)          500
14c Fremri Háls–Sævarland 100
14d Raufarhafnarleið 100 150
43 Vopnafjörður–Brunahvammsháls     200 200 250
Söluandvirði Símans samtals     1.500     7.200 3.700 2.600

4.2.1.5 Jarðgöng.
2007 2008 2009 2010
Heiti verkefnis millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Óshlíðargöng 1.230 1.250 1.200
Héðinsfjarðargöng 1.750 1.992 1.985 1.985
Jarðgöng samtals 1.750 3.222 3.235 3.185


4.2.2 Utan grunnnets.
4.2.2.1 Tengivegir.

Vegnr. Vegheiti 2007 2008 2009 2010
Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
204 Meðallandsvegur
01 Ásgarður–Fossar 24 30
246 Skálavegur
01 Hringvegur–Núpur 7
252 Landeyjavegur
02 Bakkavegur–Kanastaðir 50
04 Akureyjarvegur–Grímsstaðavegur 50
262 Vallarvegur
01 Fljótshlíðarvegur–Markarskarð 20
264 Rangárvallavegur
01 Hringvegur–Keldur 60 70
282 Ásmundarstaðavegur
01 Hringvegur–Ásmundarstaðir 8 8 10 10
286 Hagabraut
01 Landvegur–Heiðarvegur 70 60
32 Þjórsárdalsvegur
01 Um Kálfá 10
33 Gaulverjabæjarvegur
01–02 Gaulverjabær–Skipar 115 55
304 Oddgeirshólavegur
01 Langholt–Hringvegur 100
305 Villingaholtsvegur
02 Urriðafossvegur–Gaulverjabæjarvegur 70
310 Votmúlavegur
01 Jórvík–Nýibær 22 27
314 Holtsvegur
01–02 Frá Stokkseyri 5
321 Skeiðháholtsvegur
01 Skeiðavegur–Skeiðháholt 15
322 Ólafsvallavegur
01 Skeiðavegur–Ólafsvellir 20
340 Auðsholtsvegur
01 Hrunamannavegur–Syðra-Langholt 20 33
351 Búrfellsvegur
01 Hæðarendi–Biskupstungnabraut 70
354 Sólheimavegur
01 Stærribæjarvegur–Sólheimar 22 46
364 Eyjavegur
01 Laugarvatnsvegur–Útey 3
366 Böðmóðsstaðavegur
01 Laugarvatnsvegur–Böðmóðsstaðir 2 30
375 Arnarbælisvegur
01 Hringvegur–Auðsholt 5
3357 Heiðarbraut
01 Þjórsárdalsvegur–Gnúpverjavegur 26
3405 Grafarbakkavegur
01 Hrunavegur–Hverabakki 30
3445 Hvítárholtsvegur
01 Hrunamannavegur–Borgarás 15
45 Garðskagavegur
05 Um Ósabotna 60
425 Nesvegur
02 Reykjanesviti–Staður 40
48 Kjósarskarðsvegur
01 Reynivellir–Vindáshlíð 29 59 52 52
461 Meðalfellsvegur
01 Hjá Möðruvöllum 10 10
52 Uxahryggjavegur
02 Lundarreykjadalur 50 30
59 Laxárdalsvegur
01 Endurbygging og slitlag 50 50
502 Svínadalsvegur
01 Endurbygging og slitlag 50
504 Leirársveitarvegur
01 Leirá–Svínadalsvegur 23 55
505 Melasveitarvegur
01 Hringvegur–Bakki 20
511 Hvanneyrarvegur
01 Hringtorg, lítið 12 10
522 Þverárhlíðarvegur
03 Grjóthálsvegur–Borgarfjarðarbraut 30 20
523 Hvítársíðuvegur
02–03 Við Bjarnastaði 20
530 Ferjubakkavegur
01 Endurbygging og slitlag 30
574 Útnesvegur
01 Gröf–Arnarstapi 21
576 Framsveitarvegur
01 Snæfellsnesvegur–golfvöllur 14 62
577 Helgafellssveitarvegur
01 Bjarnarhafnarvegur–Snæfellsnesvegur 15
590 Klofningsvegur
01–02 Vestfjarðavegur–Efribyggðarvegur 40
5750 Kvíabryggjuvegur
01 Snæfellsnesvegur–Krossnesvegur 10
612 Örlygshafnarvegur
01 Barðastrandarvegur–flugvöllur 50
624 Ingjaldssandsvegur
01 Vestfjarðavegur–Núpur 30
643 Strandavegur
02 Djúpvegur–Drangsnesvegur 50 50
04–05 Ásmundarnes–Kaldbaksvík 23
645 Drangsnesvegur
01 Strandavegur–Drangsnes 60 44
704 Miðfjarðarvegur
01 Melstaður–Króksstaðir 21 50
04 Tenging við Hringveg 5 14
711 Vatnsnesvegur
01 Hvammstangi–Skarð 30 30
715 Víðidalsvegur
02 Hrappsstaðavegur–Dæli 13
722 Vatnsdalsvegur
04 Hof–Hjallaland 71
724 Reykjabraut
01 Hringvegur–Svínvetningabraut 40 70
731 Svínvetningabraut
01–03 Blönduós–Bólstaðarhlíð 40 45
745 Skagavegur
01 Skagastrandarvegur–Örlygsstaðir 40 50
752 Skagafjarðarvegur
02 Slitlagsendi–Sölvanes 45 50 40
807 Skíðadalsvegur
01 Skáldalækur–Brautarhóll 70
01 Hofsá–Ytrahvarf 50
815 Hörgárdalsvegur
01 Skriða–Brakandi 70
01 Brakandi–Björg 40
816 Dagverðareyrarvegur
01 Hringvegur–Gásir 16 40
821 Eyjafjarðarbraut vestri
05 Sandhólar–Nes 31 10
826 Hólavegur
01 Gnúpufell–Arnarfell 50
828 Veigastaðavegur
01 Hringvegur–Eyjafjarðarbraut eystri 55 25
833 Illugastaðavegur
02 Slitlagsendi–Illugastaðir 70
842 Bárðardalsvegur vestri
01 Hringvegur–Hlíðarendi 50 60
854 Staðarbraut
01 Aðaldalsvegur–Laxá 80
8490 Knarrarbergsvegur
01 Veigastaðavegur–Leifstaðavegur 15
8984 Hvammsvegur
01 Lagfæringar 10
94 Borgarfjarðarvegur
05 Hjaltastaðavegur–Lagarfossvegur 50
06 Lagarfossvegur–Unaós 50
08 Njarðvíkurskriður 20
925 Hróarstunguvegur
02 Hallfreðarstaðir–Þórisvatn 12
931 Upphéraðsvegur
01–02 Setberg–Ormarsstaðaá 52 35
02 Ormarsstaðaá 60
944 Lagarfossvegur
02 Um virkjun 7
Tengivegir samtals 640 1.151 1.194 1.144


4.2.2.2 Til brúagerðar.
Brýr, 10 m og lengri.
Vegnr. Kaflanr. Heiti verkefnis 2007
millj. kr.
2008
millj. kr.
2009
millj. kr.
2010
millj. kr.
1 v5 Fjarðará í Lóni 35
1 x0 Smyrlabjargaá 30
1 x3 Jökulsá á Breiðamerkursandi 50
1 a1 Aurá 34
1 b0 Dýralækur 50
32 01 Kálfá 40
35 04 Brúará 116
1 j3 Hrútafjarðará 74
50 04 Reykjadalsá 16 79
54 03 Hítará 95
54 05 Haffjarðará 124
60 03 Tunguá hjá Sauðafelli 30
60 05 Laxá hjá Búðardal 19 116
60 43 Hjarðardalsá 39
61 38 Arnardalsá 16
1 s7 Ysta Rjúkandi 32
1 t1 Rangá hjá Flúðum 84
1 t6 Þórisá 47
1 t6 Eyrarteigsá 52
1 t6 Jóka 85
93 02 Miðhúsaá 36
864 01 Hólsselskíll 17
923 04 Jökulsá hjá Brú 25
Óráðstafað 15 20 20 16
Til brúagerðar samtals 287 493 316 316

4.2.2.3 Ferðamannaleiðir.
Vegnr. Vegheiti 2007 2008 2009 2010
Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
208 Skaftártunguvegur 37
222 Mýrdalsjökulsvegur 15
246 Skálavegur 16
249 Þórsmerkurvegur 40 47
360 Grafningsvegur efri, við Úlfljótsvatn 10
984 Hoffellsvegur 6
Gaddstaðaflatir 2
Skógar, byggðasafn 18
408 Heiðmerkurvegur 24 24 12 12
417 Bláfjallavegur 12 12
508 Skorradalsvegur
02 Grund–Hvammur 57
586 Haukadalsvegur
01 Vestfjarðavegur–Eiríksstaðir 40
643 Strandavegur
03 Um Bjarnarfjarðarháls 60
06 Kolbeinsvíkurá–Djúpavík 30 29
745 Skagavegur
01 Snjóastaðir 13 10
746 Tindastólsvegur 39
860 Grjótagjárvegur 22
861 Ásbyrgisvegur 10
864 Hólsfjallavegur 20
869 Langanesvegur 11
923 Jökuldalsvegur 12 10 20 36
939 Axarvegur 30
953 Mjóafjarðarvegur 23 16
Ferðamannaleiðir samtals 195 196 192 192

4.2.2.4 Þjóðgarðavegir.
Vegnr. Vegheiti 2007 2008 2009 2010
Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
52 Uxahryggjavegur 29 27 50
574 Útnesvegur
02–04 Um þjóðgarð 110 60 100
862 Dettifossvegur
01 Hringvegur–Dettifossvegur vestri 185 185
03 Vesturdalur–Norðausturvegur 340 190
Þjóðgarðavegir samtals 324 272 440 240

4.2.3 Sérstök fjáröflun.
Heiti verkefnis 2007 2008 2009 2010
Vegnr. Kaflanr. Kaflaheiti millj. kr. millj. kr. millj. kr. millj. kr.
Hringvegur á Suðurlandi
1 d5–e1 Norðan Selfoss – Hafravatnsvegur 1.400 1.400 1.400
Hringvegur á höfuðborgarsvæði
1 e2–e3 Hafravatnsvegur–Vesturlandsvegur 700 900 900
1 f5–f6 Kjalarnes–Borgarnes 800 900 800
Vaðlaheiðargöng
Vaðlaheiðargöng 100 100 100
Sérstök fjáröflun samtals 3.000 3.300 3.200

4.3.      Flokkun vega.
4.3.1. Stofn- og tengivegir eftir kjördæmum.

Suðurkjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum við Krossanes í Hvalnesskriðum, um Lón og Almannaskarð, yfir Hornafjarðarfljótsbrú, hjá Gildraskeri, um Mýrar, Suðursveit, Breiðamerkursand, Öræfi og Skeiðarársand, um Fljótshverfi og Síðu, yfir Eldhraun og Kúðafljót sunnan Skaftártungu, um Mýrdalssand, Mýrdal, Sólheimasand, Eyjafjöll, Rangárvelli, Holt, Þjórsá, Flóa, Ölfus og Hellisheiði að kjördæmamörkum við Sandskeið.
    22     Dalavegur: Frá Básaskersbryggju í Vestmannaeyjum, um Heiðarveg og Strembugötu, að flugstöð.
    25     Þykkvabæjarvegur: Af Hringvegi vestan við Ytri-Rangá, á Ásveg hjá Miðkoti í Þykkvabæ.
    26     Landvegur: Af Hringvegi í Holtum upp Holt og Land, um Galtalæk, austan við Þjórsá hjá Búrfelli að Þjórsárdalsvegi nálægt Sultarfit.
    30     Skeiða- og Hrunamannavegur: Af Hringvegi í Flóa, um Skeið, hjá Reykjum, um brú á Stórulaxá, hjá Hrepphólum, um Flúðir, Skipholt og yfir Hvítá hjá Brúarhlöðum, á Biskupstungnabraut hjá Kjóastöðum.
    31     Skálholtsvegur: Af Skeiða- og Hrunamannavegi hjá Reykjum, um Laugarás og Skálholt, á Biskupstungnabraut hjá Spóastöðum.
    32     Þjórsárdalsvegur: Af Hrunamannavegi á Sandlækjarholti, um Þjórsárholt, sunnan Miðfells, upp Þjórsárdal, um Skeljafell, norðan Bjarnalóns yfir Þjórsá hjá Sandafelli og á Landveg litlu austar.
    33     Gaulverjabæjarvegur: Af Hringvegi í Flóa, um Gaulverjabæ og Stokkseyri, á Eyrarbakkaveg ofan Eyrarbakka.
    34     Eyrarbakkavegur: Af Hringvegi austan Ölfusárbrúar á Selfossi, um Eyrarbakka og Ölfusárós, á Þorlákshafnarveg.
    35     Biskupstungnabraut: Af Hringvegi vestan Selfoss, um brú á Sogi, Svínavatn, brú á Brúará, Reykholt, Vatnsleysu, Múla og Geysi að þjónustumiðstöð við Gullfoss. (Þaðan er hann landsvegur yfir Kjöl, að Blönduvirkjun.) Frá vegamótum við Blönduvirkjun, á Svínvetningabraut hjá Syðri-Löngumýri.
    36     Þingvallavegur: Af Biskupstungnabraut austan við Sog, um Ljósafoss, austan Þingvallavatns, um Gjábakka og Þingvöll, að kjördæmamörkum á Mosfellsheiði.
    37     Laugarvatnsvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Svínavatni, um Laugarvatn, á Biskupstungnabraut hjá Múla.
    38     Þorlákshafnarvegur: Af Hringvegi nálægt Hveragerði, að Suðurvarargarði í Þorlákshöfn.
    39     Þrengslavegur: Af Hringvegi í Svínahrauni, um Þrengsli, á Þorlákshafnarveg í Ölfusi.
    41     Reykjanesbraut: Frá kjördæmamörkum austan Hvassahrauns, um Vatnsleysustrandarheiði, ofan Keflavíkur, að Leifsstöð.
    42     Krýsuvíkurvegur: Frá kjördæmamörkum norðan Vatnsskarðs, með fram Kleifarvatni, fram hjá Krýsuvíkurbæ, á Suðurstrandarveg í Krýsuvík.
    43     Grindavíkurvegur: Af Reykjanesbraut á Vogastapa, um Ránargötu, að Grindavíkurhöfn.
    44     Hafnavegur: Af Reykjanesbraut í Njarðvík, að Höfnum.
    45     Garðskagavegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Gerðar og Sandgerði, ofan Básenda, á Hafnaveg austan Ósabotna.
    46     Víknavegur: Af Reykjanesbraut á Fitjum, um Njarðvík, að Njarðvíkurhöfn.
    48     Kjósarskarðsvegur: Frá kjördæmamörkum vestan Stíflisdalsvatns, um Fellsenda, á Þingvallaveg á Mosfellsheiði.
    52     Uxahryggjavegur: Frá kjördæmamörkum hjá Sæluhúsahæðum, um Brunna og Tröllháls, á Þingvallaveg á Þingvöllum.
    201     Vallavegur: Af Hringvegi vestan við Brúará, á Hringveg austan við Brunná.
    202     Prestsbakkavegur: Af Hringvegi austan Breiðbalakvíslar, um Prestsbakkavöll, að heimreið að Prestsbakka.
    204     Meðallandsvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú, niður Landbrot austanvert, um Eldvatnsbrú hjá Syðrifljótum, um Langholt og Leiðvöll í Meðallandi, á Hringveg austan Kúðafljóts.
    205     Klausturvegur: Af Hringvegi við Skaftárbrú að Kirkjubæjarklaustri.
    206     Holtsvegur: Af Hringvegi að Hunkubökkum.
    208     Skaftártunguvegur: Af Hringvegi vestast í Eldhrauni, yfir Eldvatn hjá Ásum, um Skaftártungu að Fjallabaksleið nyrðri.
    209     Hrífunesvegur: Af Hringvegi nálægt Laufskálavörðu, um Hrífunes, á Skaftártunguveg austan Tungufljótsbrúar.
    210     Ljótarstaðavegur: Af Skaftártunguvegi nálægt Gröf, um Gröf og Borgarfell, um brú á Tungufljóti undan Snæbýli, að vegamótum að Snæbýli.
    211     Álftaversvegur: Af Hringvegi við Skálmarbrú á Mýrdalssandi, um Herjólfsstaði, á Hryggjaveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
    212     Hryggjavegur: Af Álftaversvegi nálægt Holti, um Jórvíkurhryggi, á Álftaversveg hjá Þykkvabæjarklaustri.
    214     Kerlingardalsvegur: Af Hringvegi að Kerlingardal.
    215     Reynishverfisvegur: Af Hringvegi hjá Fossholtum, að Presthúsum.
    218     Dyrhólavegur: Af Hringvegi hjá Litlahvammi í Mýrdal, að heimreið að Vatnsskarðshólum.
    219     Péturseyjarvegur: Af Hringvegi austan Péturseyjar, um Pétursey og Eyjarhóla, á Hringveg vestan Péturseyjar.
    222     Mýrdalsjökulsvegur: Af Hringvegi á Sólheimasandi, að Sólheimakoti.
    238     Fellavegur: Af Dalavegi í Vestmannaeyjum, sunnan Smáragötu, milli Fella, á Dalaveg við flugstöð.
    239     Eldfellsvegur: Af Fellavegi við Helgafellsbraut, um Eldfellshraun, að bílastæði ofan Viðlagafjöru.
    240     Stórhöfðavegur: Af Dalavegi (Skildinganesvegi) ofan Básaskersbryggju, með fram vesturmörkum byggðar, að Stórhöfðavita.
    242     Raufarfellsvegur: Af Hringvegi vestan Kaldaklifsár, um Raufarfellsbæi, á Hringveg austan Svaðbælisár.
    243     Leirnavegur: Af Hringvegi vestan Svaðbælisár, um Rauðsbakka og Leirnahverfi, á Hringveg austan við Steina.
    245     Hverfisvegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Holtshverfi, á Hringveg austan Írár.
    246     Skálavegur: Af Hringvegi vestan Holtsár, um Skálabæi, á Hringveg austan við Hvamm.
    247     Sandhólmavegur: Af Hringvegi við Hvamm, um Efraholt, á Hringveg hjá Fitjamýri.
    248     Merkurvegur: Af Þórsmerkurvegi austan Markarfljóts, að Stórumörk.
    249     Þórsmerkurvegur: Af Hringvegi austan Markarfljóts hjá Seljalandi, að Merkurvegi.
    250     Dímonarvegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli, fram hjá Stóra-Dímon, á Fljótshlíðarveg við Merkjaá.
    251     Hólmabæjavegur: Af Hringvegi hjá Dalsseli, um Borgareyrar og Miðey, á Bakkaveg sunnan Álftarhóls.
    252     Landeyjavegur: Af Hringvegi austan Þverár, um Fróðholt, Þúfu og Bergþórshvol, á Bakkaveg við félagsheimilið Gunnarshólma.
    253     Bakkavegur: Af Hringvegi austan Affalls, um Voðmúlastaði, Gunnarshólma og Guðnastaði, að flugstöð við Bakkaflugvöll.
    255     Akureyjarvegur: Af Hringvegi við Hemlu, um Strönd, á Landeyjaveg nálægt Akurey.
    261     Fljótshlíðarvegur: Af Hringvegi á Hvolsvelli, inn Fljótshlíð, um Múlakot, að Fljótsdal.
    262     Vallarvegur: Af Fljótshlíðarvegi hjá Sunnuhvoli, um Efrahvol, að Markaskarði.
    264     Rangárvallavegur: Af Hringvegi vestan Eystri-Rangár, upp Rangárvelli, um Keldur og Gunnarsholt, niður Rangárvelli, á Hringveg vestan Varmadals.
    266     Oddavegur: Af Hringvegi vestan við Strönd, að Odda.
    267     Selalækjarvegur: Af Hringvegi við Varmadal, að Selalæk.
    268     Þingskálavegur: Af Rangárvallavegi vestan Gunnarsholts, um Þingskála og Hóla, um brú á Rangá ofan við Galtalæk, á Landveg norðan Galtalækjarskógar.
    271     Árbæjarvegur: Af Hringvegi vestan Ytri-Rangár, um Árbæ og Nónholt, á Landveg hjá Köldukinn.
    272     Bjallavegur: Af Árbæjarvegi á Nónholti, um Bjalla, á Landveg hjá Þúfu.
    273     Bugavegur: Af Hringvegi vestan við Lyngás, að Vetleifsholti.
    275     Ásvegur: Af Hringvegi við Landvegamót, um Áshverfi, Sandhólaferju, Háfshverfi og Þykkvabæ, að Hrauk.
    281     Sumarliðabæjarvegur: Af Hringvegi hjá Sléttalandi, um Sumarliðabæ, á Landveg hjá Þjóðólfshaga.
    282     Ásmundarstaðavegur: Af Hringvegi við Áshól, að Ásmundarstöðum.
    284     Heiðarvegur: Af Hringvegi vestan við Einbúa, um Heiði, Kamb og Gíslholt, á Hagabraut.
    286     Hagabraut: Af Landvegi ofan Lýtingsstaða, um Raftholt, Haga og Stúfholt, á Landveg neðan við Köldukinn.
    288     Kálfholtsvegur: Af Hringvegi hjá Einbúa, um Hamra og Kálfholt, á Hringveg á Lónsheiði.
    302     Urriðafossvegur: Af Hringvegi vestan Þjórsár, um Urriðafoss, á Villingaholtsveg nálægt Villingaholti.
    303     Ölvisholtsvegur: Af Hringvegi við Kjartansstaði, um Miklaholtshelli, að vegamótum við Ölvisholt.
    304     Oddgeirshólavegur: Af Hringvegi hjá Hraungerði, um Oddgeirshóla og Langholt, á Hringveg nálægt Túni.
    305     Villingaholtsvegur: Af Hringvegi í Flóa, um Villingaholt, suður með Þjórsá, um Fljótshóla, á Gaulverjabæjarveg norðan Loftsstaða.
    308     Hamarsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi hjá Gaulverjabæ, um Hamar og Skógsnes, á Villingaholtsveg hjá Villingaholti.
    309     Kolsholtsvegur: Af Villingaholtsvegi hjá Vatnsenda, að vegamótum að Kolsholtshelli.
    310     Votmúlavegur: Af Eyrarbakkavegi hjá Geirakoti, um Votmúla, á Gaulverjabæjarveg við Smjördali.
    311     Önundarholtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi norðan Meðalholts, um Súluholt, á Villingaholtsveg norðan Önundarholts.
    312     Vorsabæjarvegur í Flóa: Af Gaulverjabæjarvegi móts við Seljatungu, um Vorsabæ á Hamarsveg við Syðrivöll.
    314     Holtsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi nálægt Klængsseli, um Holt, á Gaulverjabæjarveg á Stokkseyri.
    316     Kaldaðarnesvegur: Af Eyrarbakkavegi nálægt Sandvík, að vegamótum að Litlu-Sandvík.
    321     Skeiðháholtsvegur: Af Skeiðavegi móts við Löngumýri, að Skeiðháholti.
    322     Ólafsvallavegur: Af Skeiðavegi, að Ólafsvöllum.
    324     Vorsabæjarvegur: Af Skeiðavegi hjá Brautarholti, um Vorsabæ og Álfsstaði, á Skálholtsveg litlu austar.
    325     Gnúpverjavegur: Af Þjórsárdalsvegi vestan Kálfár, um Hamarsheiði, á Þjórsárdalsveg vestan Þverár.
    326     Hælsvegur: Af Gnúpverjavegi vestan Kálfár, hjá Hæl, að heimreið að Steinsholti.
    328     Stóra-Núpsvegur: Af Þjórsárdalsvegi hjá Minnanúpi, á Gnúpverjaveg við Ásaskóla.
    329     Mástunguvegur: Af Gnúpverjavegi ofan við Ása, um Stóru-Mástungu, að Laxárdal.
    333     Haukadalsvegur: Af Biskupstungnabraut, að Haukadalskirkju. (Þaðan er hann landsvegur norður að Skjaldbreiðarvegi.)
    337     Hlöðuvallavegur: Af Laugarvatnsvegi við Miðdal, að Miðdal. (Þaðan er hann landsvegur norður að Skjaldbreiðarvegi.)
    340     Auðsholtsvegur: Af Hrunamannavegi austan Stórulaxár, um Syðra-Langholt að Auðsholti.
    341     Langholtsvegur: Af Hrunamannavegi hjá Flúðum, á Auðsholtsveg hjá Langholti.
    343     Álfsstétt: Af Eyrarbakkavegi við hina gömlu Álfsstétt, um Eyrarbakka, á Eyrarbakkaveg á móts við Einarshöfn.
    344     Hrunavegur: Af Hrunamannavegi við Flúðir, um Hruna, á Hrunamannaveg vestan Kirkjuskarðs.
    345     Kaldbaksvegur: Af Hrunavegi hjá Hruna, að heimreið að Þverspyrnu.
    350     Grafningsvegur neðri: Af Biskupstungnabraut við Alviðru, á Grafningsveg efri við Úlfljótsvatn.
    351     Búrfellsvegur: Af Þingvallavegi hjá Ásgarði, um Búrfell og Klausturhóla, á Biskupstungnabraut austan Seyðishóla.
    354     Sólheimavegur: Af Biskupstungnabraut við Minniborg, um Sólheima, á Biskupstungnabraut austan Svínavatns.
    355     Reykjavegur: Af Biskupstungnabraut hjá Torfastöðum, á Laugarvatnsveg hjá Brúará.
    356     Tjarnarvegur: Af Biskupstungnabraut hjá Vatnsleysu, á Reykjaveg hjá Tjörn.
    358     Einholtsvegur: Af Bræðratunguvegi á Pollengi austan Tungufljótsbrúar, um Einholt, á Hrunamannaveg sunnan Gýgjarhóls.
    359     Bræðratunguvegur: Af Hrunamannavegi ofan Flúða, yfir Hvítá hjá Hvítárholti, á Biskupstungnabraut nálægt Felli.
    360     Grafningsvegur efri: Af Þingvallavegi við Ýrufoss, um Grafning, á Þingvallaveg norðan Heiðarbæjar.
    364     Eyjavegur: Af Laugarvatnsvegi norðan við Djúpin, að heimreið að Útey.
    365     Lyngdalsheiðarvegur: Af Laugarvatnsvegi hjá Laugarvatni, á Þingvallaveg við Gjábakka.
    366     Böðmóðsstaðavegur: Af Laugarvatnsvegi undan Efstadalsfjalli, að Böðmóðsstöðum.
    374     Hvammsvegur: Af Hringvegi vestan Kögunarhóls, um Nýbýlahverfi og Gljúfur, á Hringveg vestan Kotstrandar.
    375     Arnarbælisvegur: Af Hringvegi hjá Sandhóli, að Auðsholti.
    376     Breiðamörk: Af Hringvegi, um Hveragerði, fram hjá Grýtu, að Gufudal.
    377     Reykjavegur Hveragerði: Af Breiðumörk nálægt Hótel Örk, um Austurmörk og Reykjamörk, um brú á Varmá að garðyrkjuskóla.
    379     Hafnarvegur Þorlákshöfn: Af Þorlákshafnarvegi að ferjuhöfn við Svartaskersbryggju.
    420     Vatnsleysustrandarvegur: Af Reykjanesbraut við Kúagerði, um Vatnsleysuströnd að Vogum.
    421     Vogavegur: Af Reykjanesbraut móti Vogum, að höfn í Vogakauptúni.
    423     Miðnesheiðarvegur: Af Garðskagavegi norðan Keflavíkur, á Sandgerðisveg á Miðnesheiði.
    424     Keflavíkurvegur: Af Reykjanesbraut ofan Keflavíkur, um Flugvallarveg að Keflavíkurhöfn.
    425     Nesvegur: Af Hafnavegi í Höfnum, um Reykjanes, á Grindavíkurveg ofan Grindavíkur.
    427     Suðurstrandarvegur: Af Grindavíkurvegi í Grindavík, um Ísólfsskála, Krýsuvík, Herdísarvík og Selvog, á Þorlákshafnarveg ofan Þorlákshafnar.
    429     Sandgerðisvegur: Frá hringtorgi á Reykjanesbraut við Rósaselstjarnir ofan Keflavíkur, um Miðnesheiði, á Garðskagaveg í Sandgerði.
    435     Nesjavallaleið: Frá kjördæmamörkum sunnan við Eiturhól á Mosfellsheiði, um Dyrafjöll, á Grafningsveg efri norðan Nesjavalla.
    982     Flugvallarvegur Hornafirði: Af Hringvegi hjá Laxá, að flugvelli.
    983     Miðfellsvegur: Af Hoffellsvegi, að Miðfelli.
    984     Hoffellsvegur: Af Hringvegi vestan Hoffellsárbrúar, að vegamótum við Birkifell.
    986     Rauðabergsvegur: Af Hringvegi austan Djúpár, að vegamótum að Rauðabergi II.
    2027     Hrunavegur: Af Hringvegi, að Teygingarlæk.
    2050     Fossvegur: Af Hringvegi, að Fossi 2 og 3.
    2075     Hörgslandsvegur: Af Hringvegi, að Hörgslandi.
    2120     Giljavegur: Af Hringvegi, að Giljum.
    2140     Brekknavegur: Af Hringvegi, að Brekkum 2a.
    2160     Hvolavegur: Af Hringvegi, að Norðurhvoli.
    2420     Skógavegur: Af Hringvegi, að kennarabústað.
    2433     Grenstangavegur 1: Af Bakkavegi hjá Votmúlastöðum, á Hólmabæjaveg sunnan Grenstanga.
    2440     Skógafossvegur: Af Skógavegi, að Búnaðarbankahúsi.
    2470     Krossvegur: Af Bakkavegi við félagsheimilið Gunnarshólma, að Brúnalundi.
    2480     Seljalandsvegur: Af Hringvegi hjá Seljalandi, á Hringveg hjá Seljalandi.
    2520     Skíðbakkavegur: Af Landeyjavegi, að Skíðbakka 4.
    2530     Skeggjastaðavegur: Af Landeyjavegi, að Vestritungu.
    2540     Fíflholtshverfisvegur: Af Akureyjarvegi, að Gerðum.
    2560     Eyjarvegur: Af Hringvegi, að Berjanesi.
    2570     Akureyjarkirkjuvegur: Af Akureyjarvegi, að Akurey 1b.
    2615     Torfastaðavegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Torfastöðum 6.
    2625     Lambeyjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Bjargarkoti.
    2645     Kirkjulækjarvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Kirkjulækjarkoti.
    2655     Vatnsdalsvegur: Af Fljótshlíðarvegi, að Tumastöðum.
    2675     Lynghagavegur: Af Norðurgarði á Hvolsvelli, að Miðtúni.
    2699     Ártúnsvegur: Af Landeyjavegi, að Bakkakoti.
    2715     Gunnarsholtsvegur: Af Rangárvallavegi, að starfsmannabústöðum.
    2725     Akurhólsvegur: Af Gunnarsholtsvegi, að Kornbrekkum.
    2735     Helluvaðsvegur: Frá Hellu, að Helluvaði 1.
    2755     Hellatúnsvegur: Af Ásvegi, að Hellatúni 3.
    2765     Háarimavegur: Af Ásvegi, að Háarima 3.
    2775     Bræðraborgarstígur: Af Ásvegi við Hábæjarkirkju, á Ásveg við Tjörn.
    2784     Flagbjarnarholtsvegur: Af Landvegi, að Flagbjarnarholti 1.
    2820     Laugalandsvegur: Af Landvegi, að Götu.
    2840     Þverlækjarvegur: Af Hagabraut, að Þverlæk 3.
    2860     Hjallanesvegur: Af Landvegi, að Hjallanesi 2.
    2880     Laugavegur: Af Landvegi, að Minnivöllum.
    2933     Lækjartúnsvegur: Af Kálfholtsvegi, að Lækjarbrekku.
    3020     Laugardælavegur: Af Hringvegi, að Laugardælakirkju.
    3040     Ármótavegur: Af Oddgeirshólavegi, að Litlu-Ármótum.
    3060     Forsætisvegur: Af Villingaholtsvegi, á Villingaholtsveg.
    3669     Brattholtsvegur: Af Biskupstungnabraut, að Brattholti.
    3091     Ljónsstaðavegur: Af Votmúlavegi, að Ljónsstöðum.
    3115     Arnarhólsvegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Hólshúsum.
    3130     Holtsbýlavegur: Af Holtsvegi, að Holti 1.
    3136     Hryggjarvegur: Af Ölvisholtsvegi, að Hrygg 2.
    3145     Grundarvegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Vestrigrund 2.
    3160     Baugsstaðavegur: Af Gaulverjabæjarvegi, að Baugsstöðum 2.
    3175     Lækjamótavegur: Af Votmúlavegi, að Lækjamótum 2.
    3220     Reykjavegur Skeiðum: Af Skálholtsvegi, að Reykjum 1.
    3240     Ósabakkavegur: Af Skálholtsvegi, að Ósabakka 1.
    3260     Hlemmiskeiðsvegur: Af Skeiðavegi, að Hlemmiskeið 1i.
    3270     Kálfhólsvegur: Af Skeiðháholtsvegi vestan Háholts, að Kálfhóli 2b.
    3275     Blesastaðavegur: Af Skeiðavegi, að Blesastöðum.
    3280     Fjallsvegur: Af Vorsabæjarvegi, að Fjalli.
    3304     Breiðanesvegur: Af Skeiðavegi, að Sandlæk.
    3307     Sandlækjarkotsvegur: Af Skeiðavegi, að Sandlækjarkoti 2.
    3312     Skarðsvegur: Af Hrunamannavegi, að Skarði 2.
    3315     Þrándarholtsvegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Þrándarholti.
    3320     Hlíðarvegur: Af Hælsvegi, að Hæli 3.
    3321     Hamragerðisvegur: Af Heiðarbraut, að Ártúni.
    3330     Knarrarholtsvegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Brúnum.
    3335     Háholtsvegur: Af Hælsvegi, að Vestra-Geldingaholti.
    3339     Stóra-Núpsvegur: Af Stóra-Núpsvegi, að Stóra-Núpskirkju.
    3367     Ásólfsstaðavegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Ásólfsstöðun 1a_S.
    3346     Melhagavegur: Af Þjórsárdalsvegi, að Haga 1.
    3357     Heiðarbraut: Af Þjórsárdalsvegi, á Gnúpverjaveg.
    3365     Búrfellsvegur eystri: Af Þjórsárdalsvegi, að Eiríksbúð.
    3405     Grafarbakkavegur: Af Hrunavegi, að Hverabakka.
    3425     Hrepphólavegur: Af Hrunamannavegi, að Breiðási.
    3435     Hvammsvegur eystri: Af Hrunamannavegi, að Hvammi.
    3445     Hvítárholtsvegur: Af Hrunamannavegi, að Borgarási.
    3450     Selsvegur: Af Hvítárholtsvegi, að Efra-Seli 2.
    3455     Miðfellsvegur: Af Hrunamannavegi, að Götu.
    3465     Laugavegur: Af Hrunavegi, að Reykjabóli.
    3475     Unnarholtsvegur: Af Auðsholtsvegi, að Unnarholti.
    3485     Birtingaholtsvegur: Af Auðsholtsvegi, að Birtingaholti 4.
    3495     Hrafnkelsstaðavegur: Af Langholtsvegi, að Hrafnkelsstöðum 3.
    3520     Laugarásvegur: Af Skálholtsvegi, að Skálholtsvegi.
    3530     Helgastaðavegur: Af Skálholtsvegi, að Helgastöðum.
    3540     Skálholtsstaðarvegur: Af Skálholtsvegi, að Skálholtsbýli.
    3542     Vesturbyggðarvegur: Af Skálholtsvegi, að Klettaborg.
    3550     Hrosshagavegur: Af Biskupstungnabraut, að Hrosshaga 2.
    3556     Brekkugerðisvegur: Af Laugarásvegi, að Brekkugerði.
    3560     Dalbrúnarvegur: Af Biskupstungnabraut, á Biskupstungnabraut.
    3570     Bergholtsvegur: Af Biskupstungnabraut, að Bergholti.
    3580     Norðurbrúnavegur: Af Biskupstungnabraut, að Bergholtsvegi.
    3590     Syðri-Reykjavegur: Af Reykjavegi, að Brún.
    3612     Vatnsleysuvegur: Af Tjarnarvegi, að Vatnsleysu 3.
    3616     Tjarnarvegur: Af Tjarnarvegi, að Litlu-Tjörn.
    3630     Hagavegur: Af Biskupstungnabraut, að Haga 3.
    3660     Efribrúarvegur: Af Þingvallavegi, að Ljósafossskólavegi.
    3710     Árbæjarvegur vestri: Af Hringvegi, að Hlöðutúni.
    3720     Hlíðardalsskólavegur: Af Krýsuvíkurvegi, að skólastjórabústað Hlíðardalsskóla.
    3730     Hraunsvegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Hrauni 1b.
    3740     Bæjarhverfisvegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Vötnum.
    3741     Efstadalsvegur: Af Laugarvatnsvegi, að Efstadal 1a.
    3747     Miðengisvegur: Af Biskupstungnabraut ofan við Kerið, að Miðengi 1.
    3753     Borgarbraut: Af Biskupstungnabraut, að Borgarbraut.
    3760     Hvolsvegur: Af Hringvegi, að Kvíarhóli.
    3765     Stærribæjarvegur: Af Sólheimavegi, að Stærribæ 2.
    3767     Eyvíkurvegur: Af Sólheimavegi, að Eyvík 1.
    3770     Þórustaðavegur: Af Hringvegi, að Kjarri.
    3771     Ormsstaðavegur: Af Sólheimavegi, að Ormsstöðum.
    3774     Sólheimavegur 1: Af Sólheimavegi, að Selhamri.
    3790     Bakkavegur: Af Þorlákshafnarvegi, að Bakka.
    3814     Ljósafossskólavegur: Af Efribrúarvegi, að Brúarási.
    3874     Skjálgarvegur: Af Árbæjarvegi, að Hrísum.
    3915     Kirkjuferjuvegur: Af Hringvegi, að Kirkjuferjuhjáleigu.
    3937     Vallavegur: Af Hringvegi austan Varmár, að Völlum.
    3939     Brúarhvammsvegur: Af Reykjavegi Hveragerði, að Brúarhvammi 2.
    3973     Lækjarvegur: Af Þorlákshafnarvegi vestan Hjalla, að Læk.
    4225     Brunnastaðavegur: Af Vatnsleysustrandarvegi, að Traðarkoti.
    4250     Útgarðsvegur: Af Garðskagavegi í Garði, um Útskála, á Garðskagaveg á móts við golfskála.
    4364     Sunnuhvolsvegur: Af Vatnsleysustrandarvegi, að Smáratúni.
    9727     Þinganesvegur: Af Hringvegi, að Grænahrauni.
    9739     Dilksnesvegur: Af Hafnarvegi, að Framnesi.
    9743     Hafnarnesvegur: Af Hafnarvegi, að Hafnarnesi.
    9746     Ártúnsvegur: Af Hringvegi, að Hólum 2.
    9765     Meðalfellsvegur: Af Hringvegi við Nesjakauptún, að götunni Hraunhóli.
    9811     Stórabólsvegur: Af Hringvegi, að Klettatúni.
    9842     Borgarhafnarvegur: Af Hringvegi, að Lækjarhúsum 1.
    9853     Kálfafellsstaðarvegur: Af Hringvegi, að Jaðri.
    9860     Halavegur: Af Hringvegi, að Hala 2.
    9868     Fagurhólsmýrarvegur: Af Hringvegi, að vegamótum Hemruvegar.
    9870     Hnappavallavegur: Af Hringvegi, að Hnappavöllum.
    9882     Hofsvegur: Af Hringvegi, að Hofi 1.
    9887     Hofavegur: Af Hofsvegi, að Hofi 2.
    9892     Svínafellsvegur: Af Hringvegi, að Suðurbæ.

Suðvesturkjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum við Sandskeið, um Lækjarbotna, að kjördæmamörkum við Hafravatnsveg á Geithálsi. Einnig frá kjördæmamörkum við Úlfarsfell, um Mosfellssveit, að kjördæmamörkum við Leirvogsá.
    36     Þingvallavegur: Frá kjördæmamörkum á Mosfellsheiði, á Hringveg nálægt Köldukvísl.
    40     Hafnarfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum í Fossvogsdal, um Kópavog og Garðabæ, á Reykjanesbraut við Kaplakrika.
    41     Reykjanesbraut: Frá kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut, um Kópavog, Garðabæ og Hafnarfjörð, að kjördæmamörkum austan Hvassahrauns.
    42     Krýsuvíkurvegur: Af Reykjanesbraut sunnan við Hafnarfjörð, að kjördæmamörkum norðan Vatnsskarðs.
    47     Hvalfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum við Kiðjafellsá, inn Hvalfjörð, að kjördæmamörkum í Hvalfjarðarbotni.
    48     Kjósarskarðsvegur: Af Hvalfjarðarvegi norðan Laxár, um Reynivelli og Kjósarskarð, að kjördæmamörkum vestan Stíflisdalsvatns.
    405     Sviðholtsvegur: Af Álftanesvegi gegnt Bessastaðavegi, að Hákotsvör.
    410     Elliðavatnsvegur: Af Arnarnesvegi í Leirdal, vestan Vífilsstaðavatns, á Reykjanesbraut ofan Hafnarfjarðar.
    411     Arnarnesvegur: Af Hafnarfjarðarvegi á Arnarneshæð, yfir Reykjanesbraut við Hnoðraholt, um Rjúpnadalshlíð og norðvesturhlíð Vatnsendahvarfs, á Breiðholtsbraut.
    412     Vífilsstaðavegur: Frá hafnarsvæði í Arnarnesvogi, yfir Hafnarfjarðarveg sunnan Silfurtúns, um Garðabæ og Vífilsstaði, á Elliðavatnsveg við Vífilsstaðavatn.
    413     Breiðholtsbraut: Frá kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut í Mjódd, vestur Digranesháls (Nýbýlaveg), á Hafnarfjarðarveg við Fossvog.
    415     Álftanesvegur: Af Reykjanesbraut í Molduhrauni, um Engidal, út á Álftanes, að Jörfavegi.
    416     Bessastaðavegur: Af Álftanesvegi nálægt Bessastöðum, að Bessastöðum.
    417     Bláfjallavegur: Af Hringvegi neðan Sandskeiðs, norðan Stóra-Kóngsfells, á Krýsuvíkurveg nálægt Óbrynnishólum.
    431     Hafravatnsvegur: Af Hringvegi norðan Hólmsár, um Miðdal, á Hringveg við Þverholt.
    435     Nesjavallaleið: Af Hafravatnsvegi sunnan við Miðdal, um Miðdalsheiði, að kjördæmamörkum sunnan við Eiturhól á Mosfellsheiði.
    460     Eyrarfjallsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Kiðafelli, sunnan Eyrarfjalls, á Hvalfjarðarveg hjá Felli.
    461     Meðalfellsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Skorá, norðan Meðalfellsvatns, á Kjósarskarðsveg sunnan brúar á Laxá hjá Vindáshlíð.
    470     Fjarðarbraut: Af Hafnarfjarðarvegi í Engidal um miðbæ Hafnarfjarðar, á Reykjanesbraut hjá Þorlákstúni.
    4150     Hliðsnesvegur: Af Álftanesvegi nálægt Selskarði, að Hliðsnesi 1.
    4315     Leirvogstunguvegur: Af Hringvegi, að Leirvogstungu 2.
    4324     Dalsárvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Dalsá.
    4325     Hrísbrúarvegur: Af Þingvallavegi, að vegamótum að Víðihóli sunnan Köldukvíslar.
    4326     Reykjahlíðarvegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Laugabakka.
    4335     Mosfellsvegur: Af Þingvallavegi, að Sigtúni.
    4336     Æsustaðavegur: Af Þingvallavegi í Mosfellsdal, að Röðli.
    4345     Helgadalsvegur: Af Þingvallavegi, að Brennholti.
    4355     Hraðastaðavegur: Af Helgadalsvegi um Hraðastaði, á Helgadalsveg hjá Túnfæti.
    4365     Hrafnhólavegur: Af Þingvallavegi hjá Seljabrekku, að Selholti.
    4619     Víðigrundarvegur: Af Reykjahlíðarvegi, að Furuvöllum.
    4644     Röðulsvegur: Af Æsustaðavegi, að Skuld.
    4650     Neðri-Hálsvegur: Af Hringvegi, að Neðrihálsi.
    4824     Þorláksstaðavegur: Af Meðalfellsvegi, að Káranesvegi.

Reykjavík.

    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum við Hafravatnsveg á Geithálsi, vestan Rauðavatns, um vegamót við Nesbraut, vestan Grafarholts, að kjördæmamörkum við Úlfarsfell. Einnig frá kjördæmamörkum við Leirvogsá, um Kjalarnes og í jarðgöng undir Hvalfjörð á móts við Tíðaskarð.
    40     Hafnarfjarðarvegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) á Kirkjusandi í Reykjavík (eftir Kringlumýrarbraut), að kjördæmamörkum í Fossvogsdal.
    41     Reykjanesbraut: Af Nesbraut vestan Ánanausta í Reykjavík, um Ánanaust, með fram höfninni (eftir Sæbraut), um Blesugróf, að kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut.
    47     Hvalfjarðarvegur: Af Hringvegi við Ártúnsá, inn Hvalfjörð, að kjördæmamörkum við Kiðafellsá.
    49     Nesbraut: Af Hringvegi við Smálönd, um Miklubraut, Hringbraut, Eiðsgranda og Suðurströnd, að heilsugæslustöð.
    409     Fossvogsbraut: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, suður með Öskjuhlíð, austur Fossvogsdal, á Reykjanesbraut austan Blesugrófar.
    413     Breiðholtsbraut: Af Hringvegi við Rauðavatn, um norðurhlíð Vatnsendahvarfs, að kjördæmamörkum við Breiðholtsbraut í Mjódd.
    414     Flugvallarvegur Reykjavík: Af Nesbraut sunnan Tjarnarinnar í Reykjavík, um Njarðargötu og Þorragötu, að flugvelli.
    418     Bústaðavegur: Af Hafnarfjarðarvegi sunnan Kringlumýrar, um norðanverða Öskjuhlíð, á Nesbraut á Miklatorgi.
    419     Höfðabakki: Af Reykjanesbraut austan Blesugrófar í Reykjavík, yfir Elliðaár nálægt Árbæ, um Ártúnshöfða, yfir Grafarvog, á Hallsveg.
    432     Hallsvegur: Af Hringvegi vestan Úlfarsfells, á Sundabraut nálægt Gufunesi.
    450     Sundabraut: Af Reykjanesbraut (Sæbraut) nálægt Holtavegi, yfir Elliðavog, um Gunnunes og Álfsnes, á Hringveg í Kollafirði.
    453     Sundagarðar: Af Reykjanesbraut (Sæbraut), að athafnasvæði Eimskipa.
    454     Holtavegur: Af Reykjanesbraut (Sæbraut), að Holtabakka.
    458     Brautarholtsvegur: Af Hringvegi norðan Klébergs, að Brautarholti.
    4510     Varmadalsvegur: Af Hringvegi, að Varmadal 3.
    4520     Leiruvegur: Af Hringvegi, að Reynihvammi.
    4530     Norðurgrafarvegur: Af Hringvegi, að Völlum 3.
    4540     Víðinesvegur: Af Hringvegi, að Víðinesi.
    4550     Kollafjarðarvegur: Af Hringvegi í Kollafirði, að Kollafirði.
    4560     Esjuvegur: Af Hringvegi við Kirkjuland, á Hringveg við Skrauthóla.
    4570     Grundarhverfisvegur: Af Brautarholtsvegi um Vallargrund, að Grundarhverfi.
    4580     Arnarholtsvegur: Af Brautarholtsvegi, að Arnarholti.
    4730     Lykkjuvegur: Af Brautarholtsvegi, að Lykkju III.

Norðvesturkjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum í Hvalfjarðargöngum, inn fyrir Akrafjall, út fyrir Hafnarfjall, yfir Borgarfjörð hjá Borgarnesi, um Eskiholt, Norðurárdal, Holtavörðuheiði og Hrútafjörð, yfir Hrútafjarðarháls, um Miðfjörð, Víðidal, Blönduós, Langadal, Stóra-Vatnsskarð, Vallhólm, Blönduhlíð og Norðurárdal, að kjördæmamörkum á Öxnadalsheiði.
    47     Hvalfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum í Hvalfjarðarbotni, út Hvalfjarðarströnd, á Hringveg sunnan Laxár í Leirársveit.
    50     Borgarfjarðarbraut: Af Hringvegi hjá Seleyri, um Vatnshamra, Hest og Bæjarsveit, yfir brú á Hvítá hjá Kljáfossi, um Stafholtstungur, á Hringveg hjá Haugum.
    51     Akrafjallsvegur: Af Hringvegi austan við Innrihólm, út fyrir Akrafjall, skammt austan Akraneskaupstaðar, inn með Akrafjalli norðanverðu, á Hringveg hjá Urriðaá.
    52     Uxahryggjavegur: Af Borgarfjarðarbraut við Götuás, um Götuás, Lundarreykjadal og Uxahryggi, að kjördæmamörkum hjá Sæluhúsahæðum.
    54     Snæfellsnesvegur: Af Hringvegi við Borgarnes, um Mýrar, Vegamót og Fróðárheiði, þaðan til austurs um norðanvert Snæfellsnes, um Grundarfjörð, Helgafellssveit, Skógarströnd og Hörðudal, á Vestfjarðaveg við Stóraskóg.
    55     Heydalsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Kolbeinsstöðum, um Hnappadal og Heydal, á Snæfellsnesveg vestan Bíldhóls.
    56     Vatnaleið: Af Snæfellsnesvegi við Vegamót, um Dufgusdal, austan Baulárvalla- og Selvallavatns, á Snæfellsnesveg á Kóngsbakkahæðum.
    58     Stykkishólmsvegur: Af Snæfellsnesvegi innan Gríshólsár, að ferjubryggju í Stykkishólmi.
    59     Laxárdalsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Saurum, um Laxárdal og Laxárdalsheiði, á Djúpveg norðan Borðeyrar.
    60     Vestfjarðavegur: Af Hringvegi hjá Dalsmynni, um Bröttubrekku, Búðardal, Svínadal og Gilsfjörð, um Þorskafjörð, Skálanes, Klettsháls, Vattarfjörð, Litlanes, Hjarðarnes og fyrir Vatnsfjarðarbotn, um Helluskarð, Dynjandisheiði, Arnarfjörð, Hrafnseyrarheiði, Dýrafjörð, Gemlufallsheiði og Önundarfjörð, um jarðgöng undir Breiðadals- og Botnsheiði, á Djúpveg í Skutulsfirði.
    61     Djúpvegur: Af Hringvegi vestan Hrútafjarðarár, út með Hrútafirði yfir Stikuháls, fyrir Bitrufjörð um Ennisháls, Kollafjörð, inn með Steingrímsfirði, ofan Hólmavíkur, um Staðardal, Steingrímsfjarðarheiði og Lágadal, fyrir Ísafjörð, um Eyrarfjall og Ögur, fyrir Skötufjörð, Hestfjörð og Álftafjörð, um Súðavík, Ísafjörð og Óshlíð, um Aðalstræti og Brimbrjótsgötu í Bolungarvík, að höfn.
    62     Barðastrandarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Flókalundi í Vatnsfirði, um Barðaströnd, yfir Kleifaheiði, um Raknadalshlíð, um Þórsgötu, að höfn á Patreksfirði.
    63     Bíldudalsvegur: Af Barðastrandarvegi við Patreksfjörð, um Mikladal, fyrir Tálknafjarðarbotn, um Hálfdan til Bíldudals, um Suðurfirði til Trostansfjarðar, þaðan á Vestfjarðaveg rétt norðan við Helluskarð.
    64     Flateyrarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Breiðadal, um Hvilftarströnd og Hafnarstræti, að Túngötu við höfn á Flateyri.
    65     Súgandafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í jarðgöngum undir Breiðadals- og Botnsheiði, að ytri höfn á Suðureyri.
    67     Hólmavíkurvegur: Af Djúpvegi við Hólmavík, um Hólmavík, að höfn.
    72     Hvammstangavegur: Af Hringvegi hjá Stóraósi, að Hvammstangahöfn.
    74     Skagastrandarvegur: Af Hringvegi hjá Blönduósi, að Skagastrandarhöfn.
    75     Sauðárkróksbraut: Af Hringvegi við Varmahlíð, um Langholt, Sauðárkrók, Hegranes, á Siglufjarðarveg hjá Narfastöðum.
    76     Siglufjarðarvegur: Af Hringvegi austan Héraðsvatnabrúar hjá Syðstugrund, um Blönduhlíð, Viðvíkursveit, Óslandshlíð, hjá Hofsósi, um Sléttuhlíð, Fljót og Almenninga, að höfn á Siglufirði.
    77     Hofsósbraut: Af Siglufjarðarvegi norðan Grafarár, um Hofsós, á Siglufjarðarveg sunnan Hofsár.
    82     Ólafsfjarðarvegur: Frá kjördæmamörkum á Lágheiði, um Stíflu, á Siglufjarðarveg á Ketilási.
    501     Innrahólmsvegur: Af Innnesvegi hjá Miðgarði, að Kirkjubóli.
    502     Svínadalsvegur: Af Hvalfjarðarvegi hjá Miðfelli, norður yfir Laxá hjá Hóli, um Eyri á Dragaveg gegnt Geitabergi.
    503     Innnesvegur: Af Akrafjallsvegi hjá Reyni, um Ytrahólm og Innnesveg á Akranesi, á Akranesveg (Þjóðbraut).
    504     Leirársveitarvegur: Af Hringvegi hjá Leirárbrú, um Leirá, á Svínadalsveg vestan við Hól.
    505     Melasveitarvegur: Af Hringvegi hjá Skorholti, um Melasveit, á Hringveg hjá Belgsholti.
    506     Grundartangavegur: Af Hringvegi hjá Klafastöðum, að Grundartangahöfn.
    507     Mófellsstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut sunnan Andakílsár, um Mófellsstaði, á Dragaveg sunnan Skorradalsvatns.
    508     Skorradalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan brúar á Andakílsá, um Fossabæi, með Skorradalsvatni að norðan að Fitjum.
    509     Akranesvegur: Af Akrafjallsvegi innan kaupstaðar, um Þjóðbraut á Akranesi og Faxabraut, að höfn.
    510     Hvítárvallavegur: Af Hringvegi norðan Eskiholts, yfir brú á Hvítá hjá Hvítárvöllum, um Hest, á Borgarfjarðarbraut norðan Hestfjalls.
    511     Hvanneyrarvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan brúar á Andakílsá, að Hvanneyrarskóla.
    512     Lundarreykjadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Fossatúni, um Lundarreykjadal norðanverðan og brú á Grímsá hjá Oddsstöðum, á Uxahryggjaveg hjá Brautartungu.
    513     Bæjarsveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut vestan við Varmalæk, um Bæ, að Laugarholti.
    514     Hvítárbakkavegur: Af Bæjarsveitarvegi, að Hvítárbakka III.
    515     Flókadalsvegur: Af Borgarfjarðarbraut norðan Varmalækjar, um Múlastaði, Skóga, Brennistaði, á Borgarfjarðarbraut hjá Litla-Kroppi.
    517     Reykdælavegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Kleppjárnsreykjum, um Reykholtsdal sunnanverðan, yfir brú á Reykjadalsá hjá Steindórsstöðum, á Reykholtsdalsveg við Úlfsstaði.
    518     Hálsasveitarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Gróf, um Reykholt og Úlfsstaðaháls, Stóraás, Húsafell og Kalmanstungu, á Hvítársíðuveg hjá Bjarnastöðum.
    519     Reykholtsdalsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Úlfsstöðum, inn Reykholtsdal, fram hjá Giljum, á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
    520     Dragavegur: Af Hvalfjarðarvegi við Ferstiklu, um Geldingadraga og Hestháls, á Uxahryggjaveg við Götuás.
    522     Þverárhlíðarvegur: Af Borgarfjarðarbraut hjá Síðumúla, um Norðtungu og Hjarðarholt, á Borgarfjarðarbraut vestan Þverár.
    523     Hvítársíðuvegur: Af Þverárhlíðarvegi hjá Síðumúla, um Hvítársíðu og brú á Hvítá hjá Bjarnastöðum, á Hálsasveitarveg hjá Stóraási.
    524     Þverárvegur: Af Þverárhlíðarvegi sunnan Litluþverár, að Helgavatni.
    525     Grjóthálsvegur: Af Þverárhlíðarvegi norðan brúar á Litluþverá, um Grjót, á Norðurárdalsveg hjá Hafþórsstöðum.
    526     Stafholtsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, að Svarfhóli.
    527     Varmalandsvegur: Af Borgarfjarðarbraut austan Arnarholts, um Varmaland, á Norðurárdalsveg hjá Glitstöðum í Norðurárdal.
    528     Norðurárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Brekku, um brýr á Norðurá hjá Glitstöðum, um sunnanverðan Norðurárdal, á Hringveg hjá Króki.
    530     Ferjubakkavegur: Af Hringvegi hjá Brennistöðum, um Ferjubakka, á Hvítárvallaveg vestan Ferjukotssíkis.
    531     Borgarbraut: Af Hringvegi, að Egilsgötu í Borgarnesi.
    532     Þursstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Borgar, að Rauðanesi.
    533     Álftaneshreppsvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Langár, suður fyrir Hólsvatn, um Krossnes og Þverholt, á Snæfellsnesveg hjá Arnarstapa.
    534     Álftanesvegur: Af Álftaneshreppsvegi hjá Kolviðarholti, að heimreið að Miðhúsum.
    535     Grímsstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Urriðaárbrú, að vegamótum að Valshamri.
    539     Hítardalsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Raftási, um Staðarhraun, að Hítardal. (Þaðan er hann landsvegur að Hítarvatni.)
    540     Hraunhreppsvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Fíflholtum, um Stóra-Kálfalæk, Akra og Hundastapa, á Álftaneshreppsveg hjá Hrafnkelsstöðum.
    553     Langavatnsvegur: Af Hringvegi hjá Svignaskarði, að þjónustuhúsi Iðju. (Þaðan er hann landsvegur að Langavatni.)
    566     Hítarnesvegur: Af Snæfellsnesvegi sunnan Kaldár, að vegamótum við Krossholt.
    567     Kolviðarnesvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gerðubergslækjar, að Laugagerðisskóla.
    571     Ölkelduvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Ölkeldu, að Álftavatnsvegi.
    573     Rifshafnarvegur: Af Útnesvegi hjá Rifi, að höfn.
    574     Útnesvegur: Af Snæfellsnesvegi sunnan Fróðárheiðar, um Breiðuvík, Hellissand, Rif og Ólafsvík, á Snæfellsnesveg norðan Fróðárheiðar.
    575     Tunguvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Tunguóss, að vegamótum að Hrísum.
    576     Framsveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi hjá Vindási, um Setberg, út fyrir Eyrarfjall, að Skallabúðum.
    577     Helgafellssveitarvegur: Af Snæfellsnesvegi vestan Gríshólsár, um Kóngsbakka, á Snæfellsnesveg í Berserkjahrauni.
    578     Arnarvatnsvegur: Frá Núpsdalstungu á Miðfjarðarveg. (Vegurinn er landsvegur frá Hálsasveitarvegi við Kalmannstungu, yfir Arnarvatnsheiði, að Núpsdalstungu.)
    580     Hörðudalsvegur vestri: Af Snæfellsnesvegi, að Blönduhlíð.
    581     Hörðudalsvegur eystri: Af Snæfellsnesvegi hjá Hörðubóli, að vegamótum að Vífilsdal.
    582     Hálsbæjavegur: Af Vestfjarðavegi sunnan brúar á Reykjadalsá, um Hundadal og Bæ, á Snæfellsnesveg vestan Miðár.
    585     Hlíðarvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Fellsenda, um Kolsstaði og Kringlu, á Vestfjarðaveg norðan Tunguár.
    586     Haukadalsvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Haukadalsárbrúar, um Haukadal, að Smyrlahóli.
    587     Hjarðarholtsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Búðardals, um Hjarðarholt, að vegamótum við Spágilstaði.
    588     Gillastaðavegur: Af Laxárdalsvegi, að vegamótum að Sámsstöðum.
    589     Sælingsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Leysingjastaða, að Laugaskóla.
    590     Klofningsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Ásgarðs, um Fellsströnd, Klofning og Skarðsströnd, á Vestfjarðaveg í Saurbæ.
    593     Efribyggðarvegur: Af Klofningsvegi við Hellu, um Túngarð og Stóru-Tungu, á Klofningsveg vestan Kjarlaksstaðaár.
    594     Staðarhólsvegur: Af Klofningsvegi hjá Kirkjuhvoli, um Staðarhól, um brú á Staðarhólsá, að vegamótum við Bjarnastaði.
    602     Garpsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi á Króksfjarðarnesi, um Garpsdal, að Steinadalsvegi í botni Gilsfjarðar.
    605     Tröllatunguvegur: Af Vestfjarðavegi sunnan Bakkaár, að Bakka. (Þaðan er hann landsvegur yfir heiðina að Tröllatungu.) Einnig frá Tröllatungu, á Djúpveg hjá Húsavík.
    606     Karlseyjarvegur: Af Reykhólasveitarvegi hjá Reykhólum, að höfn í Karlsey.
    607     Reykhólasveitarvegur: Af Vestfjarðavegi í Berufjarðarbotni, út Barmahlíð, um Reykhóla, að Hamarlandi.
    608     Þorskafjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi í Þorskafjarðarbotni, yfir Þorskafjarðarheiði, á Djúpveg á Steingrímsfjarðarheiði.
    610     Brjánslækjarvegur: Af Barðastrandarvegi, að ferjubryggju.
    612     Örlygshafnarvegur: Af Barðastrandarvegi hjá Ósum við Patreksfjörð, um Hvalsker, Sauðlauksdalsvaðal, Örlygshöfn og Hafnarfjall, að Hvallátrum. (Þaðan er hann landsvegur um Látravík að Bjargtöngum.)
    614     Rauðasandsvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Hvalskeri yfir Skersfjall, að vegamótum neðan Bjarngötudals.
    615     Kollsvíkurvegur: Af Örlygshafnarvegi hjá Geitagili, um Gjögur, að Hænuvík.
    616     Flugvallarvegur Patreksfirði: Af Örlygshafnarvegi í Sauðlauksdal, að flugvelli á Sandodda.
    617     Tálknafjarðarvegur: Af Bíldudalsvegi norðan Tálknafjarðar, um Sveinseyri, að Hrauni.
    619     Ketildalavegur: Af Bíldudalsvegi við Bíldudal, út með Arnarfirði, að Feitsdal.
    620     Flugvallarvegur Bíldudal: Af Bíldudalsvegi á Hvassnesi, að flugvelli.
    622     Svalvogavegur: Af Vestfjarðavegi við Þingeyri, að Haukadal.
    623     Flugvallarvegur Dýrafirði: Af Svalvogavegi utan Þingeyrar, að flugvelli.
    624     Ingjaldssandsvegur: Af Vestfjarðavegi hjá Gemlufalli, um Núp, að Alviðru.
    625     Valþjófsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi nálægt Holti í Önundarfirði, að Hjarðardal.
    627     Önundarfjarðarvegur: Af Vestfjarðavegi á Mosvallahálsi, að Vífilsmýrum.
    628     Hjarðardalsvegur: Af Vestfjarðavegi, að Hjarðardal í Dýrafirði.
    629     Syðradalsvegur: Af Djúpvegi í Bolungarvík, að Geirastöðum.
    631     Flugvallarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi utan Kirkjubæjar í Skutulsfirði, að flugvelli.
    632     Laugardalsvegur: Af Djúpvegi hjá Hagakoti í Laugardal, að Hrafnabjörgum.
    633     Vatnsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Eyri við Ísafjörð, um Vatnsfjörð, Skálavík og Hörgshlíð, á Djúpveg í Mjóafjarðarbotni.
    634     Reykjanesvegur: Af Vatnsfjarðarvegi utan Svansvíkur, að Reykjanesskóla.
    635     Snæfjallastrandarvegur: Af Djúpvegi sunnan brúar á Hvannadalsá hjá Rauðamýri, út Langadalsströnd, um Melgraseyri, að Skjaldfannarvegi. (Þaðan er hann landsvegur um Kaldalón, að Unaðsdalskirkju.)
    636     Hafnarvegur Ísafirði: Af Djúpvegi, um Pollgötu, Suðurgötu og Njarðarsund, að Sindragötu.
    639     Skutulsfjarðarvegur: Af Djúpvegi hjá Ísafjarðarflugvelli, fyrir Skutulsfjörð, á Djúpveg, á Hauganesi.
    640     Borðeyrarvegur: Af Djúpvegi, að Borðeyri.
    641     Krossárdalsvegur: Af Djúpvegi sunnan Krossárbrúar, að Gröf.
    643     Strandavegur: Af Djúpvegi í botni Steingrímsfjarðar, um Bjarnarfjarðarháls, Bala, Veiðileysufjörð, Djúpuvík, fyrir Reykjarfjörð, um Gjögur, Árnes, að bryggju í Norðurfirði.
    645     Drangsnesvegur: Af Strandavegi hjá Hálsgötugili, sunnan við Bjarnarfjarðarháls, út Selströnd, um Drangsnes og Kaldrananes, á Strandaveg í Bjarnarfirði sunnan brúar á Bjarnarfjarðará.
    646     Flugvallarvegur Gjögri: Af Strandavegi í Reykjarfirði, að flugvelli.
    690     Steinadalsvegur: Af Vestfjarðavegi norðan Brunnár í Saurbæ, um Holtahlíð, að Garpsdalsvegi skammt innan Gilsfjarðarbrekku. (Þaðan er hann landsvegur yfir heiðina, að Steinadal.) Frá Steinadal, á Djúpveg í Kollafirði. (Samsett.)
    702     Heggstaðanesvegur: Af Hringvegi í Hrútafirði nálægt Laugarstapa, um Mýrar, Bessastaði og Barð, á Hringveg utan við Melstað.
    703     Hálsbæjavegur: Af Hringvegi á Hrútafjarðarhálsi, um Sveðjustaði, á Miðfjarðarveg sunnan Melstaðar.
    704     Miðfjarðarvegur: Af Hringvegi austast á Hrútafjarðarhálsi, fram Miðfjörð vestan Miðfjarðarár, um brú á Núpsá hjá Haugi, út Miðfjörð að austan, á Hringveg hjá Laugarbakka.
    705     Vesturárdalsvegur: Af Miðfjarðarvegi norðan við brú á Vesturá sunnan Brekkulækjar, fram Vesturárdal, að Huppahlíð.
    711     Vatnsnesvegur: Af Hvammstangavegi við Klapparstíg á Hvammstanga, út Vatnsnes, um Hindisvík, yfir Þórsá, suður Vesturhóp, á Hringveg hjá Vatnshorni.
    714     Fitjavegur: Af Hringvegi á móts við Stórhól, suður Fitjárdal, um Ásland, yfir Miðfjarðarháls, á Miðfjarðarveg sunnan við brú á Urriðaá.
    715     Víðidalsvegur: Af Hringvegi hjá Deildarhóli, um Víðdalstungu, yfir brú á Víðidalsá hjá Hvarfi, út austan Víðidalsár, á Hringveg vestan Lækjamóta.
    716     Síðuvegur: Af Hringvegi sunnan Víðidalsárbrúar á Steinsvaði, um Síðu, á Vatnsnesveg hjá Grund.
    717     Borgarvegur: Af Síðuvegi hjá Síðu, yfir Faxalæk, um Stóruborg, á Vatnsnesveg hjá Þorfinnsstöðum.
    721     Þingeyravegur: Af Hringvegi vestan við Sveinsstaði, að vegamótum við Leysingjastaði.
    722     Vatnsdalsvegur: Af Hringvegi hjá Sveinsstöðum, fram Vatnsdal, vestan ár, um Grímstungu og Marðarnúp, út austan ár, á Hringveg nálægt Aralæk.
    724     Reykjabraut: Af Hringvegi fyrir norðan Giljá, um Reyki, norðan Svínavatns, á Svínvetningabraut hjá Tindum.
    726     Auðkúluvegur: Af Reykjabraut við Reyki, vestan Svínavatns, um Auðkúlu, á Svínvetningabraut sunnan Svínavatns.
    727     Svínadalsvegur: Af Auðkúluvegi hjá Grund, að Snæringsstöðum.
    731     Svínvetningabraut: Af Hringvegi á Blönduósi, austan Laxárvatns og Svínavatns, um brú á Blöndu hjá Löngumýri, á Hringveg norðan Svartárbrúar.
    733     Blöndudalsvegur: Af Svínvetningabraut austan Blöndubrúar hjá Löngumýri, að Austurhlíð.
    734     Svartárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Bólstaðarhlíð, um Bergsstaði, að Fossum. (Þaðan er hann landsvegur suður á Kjalveg innan Seyðisár.)
    740     Hafnarvegur Blönduósi: Af Hringvegi, um Húnabraut og Hafnarbraut, að höfn.
    741     Neðribyggðarvegur: Af Skagastrandarvegi hjá Enni, um Sölvabakka, á Skagastrandarveg sunnan Lækjardals.
    742     Mýravegur: Af Skagastrandarvegi hjá Lækjardal, að Sturluhóli.
    744     Þverárfjallsvegur: Af Skagastrandarvegi innan við brú á Laxá, um Norðurárdal, Þverárfjall, Laxárdal, Laxárdalsheiði og Gönguskörð, um Eyrarveg og Strandveg á Sauðárkróki, á Sauðárkróksbraut á Borgarsandi.
    745     Skagavegur: Af Skagastrandarvegi hjá Skagaströnd, um Kálfshamarsvík, Hafnir, Ketu og Laxárdal, á Þverárfjallsveg hjá Skíðastöðum.
    747     Hafnarvegur Hofsósi: Af Hofsósbraut, um Norðurbraut og Hafnarbraut, að höfn.
    748     Reykjastrandarvegur: Af Skagavegi hjá Skarði, að Hólakoti.
    749     Flugvallarvegur Sauðárkróki: Af Sauðárkróksbraut á Borgarsandi, að flugvelli.
    751     Efribyggðarvegur: Af Skagafjarðarvegi sunnan við Álftagerði, um Efribyggð, á Skagafjarðarveg norðan Mælifells.
    752     Skagafjarðarvegur: Af Hringvegi sunnan Varmahlíðar, um Mælifell, Tungusveit og Vesturdal að Litluhlíð.
    753     Vindheimavegur: Af Hringvegi hjá Völlum, um Stokkhólma, yfir Svartá, á Skagafjarðarveg hjá Saurbæ.
    754     Héraðsdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi vestan Svartárbrúar hjá Reykjum, um Stapa, að Héraðsdal.
    755     Svartárdalsvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Breið, að Gilhaga.
    757     Villinganesvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Tunguhálsi II, að Tunguhálsi I.
    759     Kjálkavegur: Af Hringvegi hjá Skeljungshöfða, að Flatatungu.
    762     Sæmundarhlíðarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Geitagerði, um Sæmundarhlíð, að Árgerði.
    764     Hegranesvegur: Af Sauðárkróksbraut á vestanverðu Hegranesi, um Helluland, Ketu, á Sauðárkróksbraut hjá Garði.
    767     Hólavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miklahóli, um Viðvík og brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti, um Hóla og brú á Hjaltadalsá í Klukkuhvammi, á Hjaltadalsveg.
    768     Hjaltadalsvegur: Af Hólavegi sunnan brúar á Hjaltadalsá við Laufskálaholt, að Hrafnhóli.
    769     Ásavegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gálga, á Hólaveg við brú á Hjaltadalsá á Laufskálaholti.
    781     Deildardalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Gröf, yfir Grafará hjá Kambi, á Siglufjarðarveg norðan Ártúns.
    783     Höfðastrandarvegur: Af Siglufjarðarvegi sunnan Hofsár, yfir Hofsá hjá Enni, um Engihlíð, á Siglufjarðarveg hjá Þrastarstöðum.
    784     Bæjarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hofsár, um Bæ, á Siglufjarðarveg hjá Mýrarkoti.
    786     Sléttuhlíðarvegur: Af Siglufjarðarvegi norðan Hrolleifsdalsár, um Skálá, austan Sléttuhlíðarvatns, á Siglufjarðarveg norðan Sléttuhlíðarvatns.
    787     Flókadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, að Sigríðarstöðum.
    788     Af Siglufjarðarvegi á Móshöfða, um Haganesvík, á Siglufjarðarveg hjá Langhúsum.
    789     Sléttuvegur: Af Siglufjarðarvegi vestan Fljótaárbrúar, um Sléttu og Skeiðsfossvirkjun, á Ólafsfjarðarveg nálægt Hvammi.
    792     Flugvallarvegur Siglufirði: Frá Siglufirði yfir Fjarðará, að flugvelli.
    5014     Hlíðarbæjarvegur: Af Hvalfjarðarvegi, að Hlíðarbæ.
    5040     Fellsendavegur: Af Hringvegi nálægt Klafastöðum, um Stóru-Fellsöxl, á Akrafjallsveg hjá Litlu-Fellsöxl.
    5064     Leirárgarðavegur: Af Leirársveitarvegi, að Eystri-Leirárgörðum 1.
    5065     Heiðarskólavegur: Af Leirársveitarvegi, að kennarabústað við Heiðarskóla.
    5113     Andakílsárvirkjunarvegur: Af Skorradalsvegi, að Hvammi.
    5120     Af Bæjarsveitarvegi, að Bæ 1.
    5150     Auðsstaðavegur: Af Reykdælavegi hjá Steindórsstöðum, að Búrfelli.
    5178     Reykholtsvegur: Af Hálsasveitarvegi hjá Reykholti, að þorpskjarna hjá kirkju.
    5190     Hýrumelsvegur: Af Hálsasveitarvegi, að Hýrumel.
    5219     Þorgautsstaðavegur: Af Hvítársíðuvegi, að Þorgautsstöðum.
    5240     Bifrastarvegur: Af Hringvegi, að gatnamótum íbúðahverfis á bak við skólahús.
    5250     Kaðalstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut, að Kaðalstöðum.
    5315     Heggstaðavegur: Af Borgarfjarðarbraut, að Kvígstöðum.
    5317     Grímarsstaðavegur: Af Hvítárvallavegi hjá Hvítárvöllum, um Grímarsstaði á Hvanneyrarveg.
    5350     Stórafjallsvegur: Af Hringvegi, að Stórafjalli.
    5630     Kolbeinsstaðavegur: Af Snæfellsnesvegi, um Lindartungu, á Heydalsveg.
    5660     Miðhraunsvegur: Af Snæfellsnesvegi, að Miðhrauni 2.
    5710     Arnarstapavegur: Af Útnesvegi, að Arnarstapahöfn.
    5730     Hellnavegur: Af Útnesvegi, að bryggju.
    5750     Kvíabryggjuvegur: Af Snæfellsnesvegi, að Krossnesi.
    6009     Króksfjarðarnesvegur: Af Vestfjarðavegi á Króksfjarðarnesi, að Vogalandi.
    6020     Gautsdalsvegur: Af Vestfjarðavegi vestan Geiradalsár, að Tindum.
    7020     Reykjaskólavegur: Af Hringvegi, að Reykjaskóla.
    7040     Mýravegur: Af Heggstaðanesvegi, að Mýrum 3.
    7060     Staðarbakkavegur: Af Miðfjarðarvegi, að Staðarbakka 1.
    7080     Laugarbakkaskólavegur: Af Miðfjarðarvegi, að Laugarbakkaskóla.
    7125     Króksvegur: Af Fitjavegi, að Valdarásvegi.
    7175     Hrappsstaðavegur: Af Víðidalsvegi, að Litluhlíðarvegi.
    7185     Þorkelshólsvegur: Af Hringvegi, að Þorkelshóli.
    7250     Holtavegur: Af Hringvegi sunnan Laxár á Ásum, að Neðraholti.
    7350     Steinárvegur: Af Svartárdalsvegi, að Hólsvegi.
    7420     Ásholtsvegur: Frá Skagaströnd, að Ásholti.
    7425     Brekknavegur: Af Skagavegi, að Örlygsstaðavegi.
    7450     Neðribyggðarvegur á Skaga: Af Skagavegi hjá félagsheimilinu Skagaseli, að Kleif.
    7475     Sjávarborgarvegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Brennigerði, að Sjávarborg 3.
    7515     Reykjaborgarvegur: Af Skagafjarðarvegi hjá Varmalæk, að Ljósalandi.
    7575     Merkigarðsvegur: Af Héraðsdalsvegi hjá Reykjum, að Lambeyri.
    7595     Stóruakravegur: Af Hringvegi, að Stóruökrum.
    7620     Húsabakkavegur: Af Sauðárkróksbraut hjá Glaumbæ, að Jaðri.
    7630     Geldingaholtsvegur: Af Sauðárkróksbraut sunnan við Syðra-Skörðugil, að vegamótum vestan Geldingaholts 1.
    7650     Djúpadalsvegur: Af Siglufjarðarvegi hjá Miðgrund, að Kringlumýri.
    7681     Víðimýrarvegur: Af Hringvegi, að Víðiholti í Skagafirði.
    7750     Sleitustaðavegur: Af Siglufjarðarvegi austan Kolku, að Sleitustöðum.
    7794     Neðraásvegur: Af Ásavegi, að Neðraási 3.
    7875     Flókadalsvegur eystri: Af Siglufjarðarvegi hjá Sólgörðum, að Barði.

Norðausturkjördæmi.

    1     Hringvegur: Frá kjördæmamörkum á Öxnadalsheiði, um Öxnadal, Þelamörk og Kræklingahlíð til Akureyrar, um Svalbarðsströnd, Víkurskarð, Ljósavatnsskarð, Fljótsheiði, Reykjadal, Mývatnsheiði, Mývatnssveit sunnan Mývatns, Mývatnsöræfi, Jökulsárbrú, sunnan Grímsstaða á Fjöllum, um Biskupsháls, Víðidal og Langadal, Jökuldalsheiði, Jökuldal, yfir Jökulsárbrú hjá Sellandi, um Hróarstungu yfir Lagarfljótsbrú hjá Egilsstöðum, um Velli, Skriðdal, Breiðdalsheiði, Breiðdal, Berufjörð, Geithellnahrepp, að kjördæmamörkum við Krossanes í Hvalnesskriðum.
    82     Ólafsfjarðarvegur: Af Hringvegi á Moldhaugnahálsi, um Arnarneshrepp og Árskógsströnd, um Dalvík, gegnum Ólafsfjarðarmúla, um Ólafsfjörð að kjördæmamörkum á Lágheiði.
    83     Grenivíkurvegur: Af Hringvegi hjá Miðvík, um Dalsmynni og Höfðahverfi, að Túngötu á Grenivík.
    85     Norðausturvegur: Af Hringvegi hjá Krossi í Ljósavatnsskarði, um Köldukinn, Aðaldalshraun, Húsavík, Tjörnes, Kelduhverfi og Jökulsárbrú í Öxarfirði, um Kópasker, Melrakkasléttu og Raufarhöfn, um Þistilfjörð, Brekknaheiði, um Bakkafjörð, Sandvíkurheiði, Vopnafjörð, Hofsárdal, á Hringveg við Gestreiðarstaðaaxlir.
    87     Kísilvegur: Af Hringvegi hjá Reykjahlíð í Mývatnssveit, um Hólssand, Hvammsheiði og Reykjahverfi, á Norðausturveg hjá Laxamýri.
    91     Hafnarvegur í Bakkafirði: Af Norðausturvegi hjá Bakkaá, að verslunarhúsi.
    92     Norðfjarðarvegur: Af Hringvegi hjá Egilsstöðum, um Fagradal, Búðareyri við Reyðarfjörð, Hólmaháls, Eskifjörð, Oddsskarð, að Skólavegi á Neskaupstað.
    93     Seyðisfjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi hjá Egilsstöðum, um Fjarðarheiði og ferjubryggju á Seyðisfirði, á Hánefsstaðaveg.
    94     Borgarfjarðarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi við Eyvindará, um Eiðaþinghá, Hjaltastaðarþinghá, yfir Selfljótsbrú hjá Heyskálum, Vatnsskarð og Njarðvík, að Bakkagerði.
    96     Suðurfjarðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Reyðarfirði, um Fáskrúðsfjarðargöng, út Daladal, um Sævarendaströnd, Gvendarnes, Stöðvarfjörð, Kambanes, á Hringveg við Breiðdalsvík.
    97     Breiðdalsvíkurvegur: Af Hringvegi nálægt flugvelli, um Breiðdalsvík, á Suðurfjarðaveg hjá Þverhamri.
    98     Djúpavogsvegur: Af Hringvegi, um Mörk og Víkurland, að hafnarsvæði í Gleðivík.
    99     Hafnarvegur: Af Hringvegi um Höfn, að bryggju í Álaugarey.
    801     Hafnarvegur Hrísey: Frá ferjuhöfn, að Norðurvegi.
    803     Kleifavegur: Af Ólafsfjarðarvegi í Ólafsfjarðarkaupstað, um brú á Ólafsfjarðarós, með fram flugvelli, að Sólheimum.
    805     Svarfaðardalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Árgerði, um Urðir, að Atlastöðum.
    806     Tunguvegur: Af Svarfaðardalsvegi hjá Hreiðarsstöðum, á Skíðadalsveg hjá Hvarfi.
    807     Skíðadalsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hrísum, um brú á Skíðadalsá hjá Hvarfi, um Skíðadal að vestan, að Dæli.
    808     Árskógssandsvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Litla-Árskógi, að Árskógssandshöfn.
    809     Hauganesvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Stærra-Árskógi, að Hauganesi.
    810     Hafnarvegur Dalvík: Af Ólafsfjarðarvegi, að höfn.
    811     Hjalteyrarvegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Skriðulandi, að Hjalteyri.
    812     Bakkavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Ós, á Hjalteyrarveg hjá Ytribakka.
    813     Möðruvallavegur: Af Ólafsfjarðarvegi hjá Hofi, um Möðruvelli, á Ólafsfjarðarveg niður undan Möðruvöllum.
    814     Staðarbakkavegur: Af Hörgárdalsvegi um brú á Hörgá hjá Skugga, að Myrkárbakka.
    815     Hörgárdalsvegur: Af Hringvegi hjá Hamri, um brú á Hörgá og norður Hörgárdal að vestan, á Ólafsfjarðarveg norðan Hörgárbrúar.
    816     Dagverðareyrarvegur: Af Hringvegi hjá Sólborgarhóli, um Dagverðareyri og Gásir, á Ólafsfjarðarveg sunnan Hörgárbrúar.
    817     Blómsturvallavegur: Af Hringvegi í Kræklingahlíð, að Brávöllum.
    818     Hlíðarvegur: Af Hringvegi í Kræklingahlíð, um Syðsta-Samtún, að Ásláksstöðum.
    819     Hafnarvegur Akureyri: Af Hringvegi (Glerárgötu) skammt sunnan Glerár og niður með henni, um Tryggvagötu, Hjalteyrargötu og Laufásgötu, að höfn.
    820     Flugvallarvegur Akureyri: Af Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Akureyrar, að flugvelli.
    821     Eyjafjarðarbraut vestri: Af Hringvegi á Akureyri, um Hrafnagil, Grund og Saurbæ, að vegamótum við Halldórsstaði.
    822     Kristnesvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri norðan Kristness, um Kristnes, á Eyjafjarðarbraut vestri sunnan Kristness.
    823     Miðbraut: Af Eyjafjarðarbraut vestri við Hrafnagil, á Eyjafjarðarbraut eystri við Laugaland.
    824     Finnastaðavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt norðan Hólshúsa, um brýr á Finnastaðaá og Skjóldalsá, á Dalsveg hjá Litlagarði.
    825     Dalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Samkomugerði, að Hvassafelli.
    826     Hólavegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri hjá Sandhólum, um brú á Eyjafjarðará, um Hóla, á Eyjafjarðarbraut vestri á móts við Vatnsenda.
    828     Veigastaðavegur: Af Hringvegi hjá Hallandi, um Veigastaði, á Eyjafjarðarbraut eystri hjá Eyrarlandi.
    829     Eyjafjarðarbraut eystri: Af Hringvegi á Leirum, um Laugaland, Munkaþverá og brú á Eyjafjarðará hjá Möðruvöllum, á Eyjafjarðarbraut vestri norðan Saurbæjar.
    830     Svalbarðseyrarvegur: Af Hringvegi, að Svalbarðseyri.
    831     Höfðavegur: Af Grenivíkurvegi við Gljúfurá, að Höfða.
    833     Illugastaðavegur: Af Hringvegi hjá Nesi, suður að Illugastöðum.
    834     Fnjóskadalsvegur vestri: Af Hringvegi hjá Víðivöllum, að Grímsgerði.
    835     Fnjóskadalsvegur eystri: Af Hringvegi austan brúar á Fnjóská, um Fnjóskadal austanverðan, á Grenivíkurveg í Dalsmynni.
    836     Vaglaskógarvegur: Af Hringvegi hjá Hálsi, um Vaglaskóg og brú á Fnjóská hjá Hróastöðum, á Illugastaðaveg.
    837     Hlíðarfjallsvegur: Af Hringvegi (Glerárgötu) á Akureyri skammt sunnan Glerár, upp með henni og yfir hana (um Borgarbraut), suður Hlíðarbraut að vegamótum vegar að skíðasvæði í Hlíðarfjalli. (Þangað telst landsvegur.)
    838     Hafnarvegur Grenivík: Af Grenivíkurvegi við íþróttavöll, að höfn.
    841     Fremstafellsvegur: Af Hringvegi vestan Kvíslarbrúar, um brú á Djúpá, hjá Fremstafelli, á Norðausturveg hjá Landamóti.
    842     Bárðardalsvegur vestri: Af Hringvegi við Kvíslarbrú vestan Skjálfandafljóts, að Mýri.
    843     Lundarbrekkuvegur: Af Bárðardalsvegi eystri hjá Sandkvísl, að Víðikeri.
    844     Bárðardalsvegur eystri: Af Hringvegi hjá Fosshóli, um brú hjá Stóruvöllum, á Bárðardalsveg vestri.
    845     Aðaldalsvegur: Af Hringvegi hjá Einarsstöðum, á Norðausturveg hjá Tjörn.
    846     Austurhlíðarvegur: Af Hringvegi gegnt Laugum, hjá Laugaskóla, út Austurhlíð, yfir Reykjadalsá hjá Ökrum, á Aðaldalsveg móts við Hamra.
    847     Stafnsvegur: Af Hringvegi sunnan og neðan við Narfastaði, að heimreið að Fellshlíð.
    848     Mývatnsvegur: Af Hringvegi hjá Arnarvatni, um Vagnbrekku, á Kísilveg hjá Grímsstöðum.
    849     Baldursheimsvegur: Af Hringvegi skammt austan Arnarvatns, að Baldursheimi.
    850     Flugvallarvegur Mývatnssveit: Af Kísilvegi við Reynihlíð að flugvelli.
    851     Útkinnarvegur: Af Norðausturvegi hjá Ófeigsstöðum, að Björgum.
    852     Sandsvegur: Af Norðausturvegi norðan Knútsstaða, að Sandi.
    853     Hvammavegur: Af Aðaldalsvegi norðan Ytrafjalls, yfir Laxá hjá Hólmavaði, á Kísilveg austan Laxárvirkjunar.
    854     Staðarbraut: Af Aðaldalsvegi sunnan Syðrafjalls, um Laxárvirkjun, á Hvammaveg.
    855     Fagranesvegur: Af Staðarbraut hjá Hellulandi, að Fagranesi.
    856     Laxárdalsvegur: Af Staðarbraut vestan Laxár, um brú á Laxá hjá Sogi, að Kasthvammi.
    858     Flugvallarvegur í Aðaldal: Af Norðausturvegi í Aðaldalshrauni, að flugvelli.
    859     Hafnarvegur Húsavík: Af Norðausturvegi, að höfn.
    862     Dettifossvegur: Af Norðausturvegi norðan við Meiðavelli, að Tóvegg. (Þaðan er hann landsvegur suður á Hringveg hjá Austaribrekku.)
    864     Hólsfjallavegur: Af Hringvegi hjá Grímsstöðum á Fjöllum, um Hólssand, á Norðausturveg austan Jökulsárbrúar í Öxarfirði.
    865     Gilsbakkavegur: Af Norðausturvegi hjá Lundi, að Gilsbakka.
    866     Austursandsvegur: Af Norðausturvegi skammt vestan Klifshaga, um Sandárbrú, að Skógum.
    867     Öxarfjarðarheiðarvegur: Af Norðausturvegi hjá Klifshaga, um Hrauntanga, á Norðausturveg austan Stóra-Viðarvatns.
    868     Laxárdalsvegur: Af Norðausturvegi vestan Garðár í Þistilfirði, að Holti.
    869     Langanesvegur: Af Norðausturvegi við Þórshöfn, um Þórshöfn að Sauðanesi.
    870     Kópaskersvegur: Af Norðausturvegi, að Kópaskeri.
    871     Flugvallarvegur Þórshöfn: Af Langanesvegi utan Þórshafnar, að flugvelli.
    897     Svalbarðstunguvegur: Af Norðausturvegi í Þistilfirði, að Hagalandi.
    912     Bakkafjarðarhöfn: Af Hafnarvegi innan Hafnarár, að Bakkafjarðarhöfn.
    913     Strandhafnarvegur: Af Norðausturvegi við Borgarlæk, að Hámundarstöðum I.
    914     Skógavegur: Af Norðausturvegi hjá Ytri-Nýp, um Skóga og brú á Vesturá, á Vesturárdalsveg innan Skógalóns.
    915     Vesturárdalsvegur: Af Norðausturvegi við Vopnafjarðarkauptún, að Búastöðum.
    916     Flugvallarvegur Vopnafirði: Af Hlíðarvegi norðan Hofsár, að flugvelli.
    917     Hlíðarvegur: Af Hringvegi við Jökulsárbrú, um Jökulsárhlíð, yfir Hellisheiði, á Norðausturveg hjá Vatnsdalsgerði.
    918     Hafnarvegur Vopnafirði: Af Norðausturvegi í Vopnafjarðarkauptúni, að höfn.
    919     Sunnudalsvegur: Af Hlíðarvegi austan við Hofsá, um brú á Sunnudalsá norðan Sunnudals, á Norðausturveg nálægt Teigi.
    923     Jökuldalsvegur: Af Hringvegi við Gilsá um Hákonarstaði, að Aðalbóli.
    924     Jökuldalsvegur eystri: Af Hringvegi hjá Hjarðarhaga, yfir Jökulsá og út Jökuldal austan Jökulsár, á Hringveg í Dimmadal.
    925     Hróarstunguvegur: Af Hringvegi við Jökulsárbrú, um Litlabakka og Kirkjubæ, yfir Rangá, á Hringveg hjá Urriðavatni.
    927     Brekkubæjavegur: Af Hróarstunguvegi hjá Þórisvatni, um Brekku, á Hróarstunguveg hjá Litla-Steinsvaði.
    929     Hafrafellsvegur: Af Hringvegi hjá Urriðavatni, að Hafrafelli.
    931     Upphéraðsvegur: Af Hringvegi norðan Lagarfljótsbrúar, um Fell, Fljótsdal, yfir Jökulsá í Fljótsdal hjá Vallholti, um Skóga, á Hringveg hjá Úlfsstöðum á Völlum.
    932     Egilsstaðavegur: Af Hringvegi í kaupstaðnum, að býlunum.
    933     Fljótsdalsvegur: Af Upphéraðsvegi hjá Hjarðarbóli, um Skriðuklaustur, yfir Jökulsá í Fljótsdal hjá Víðivöllum ytri, um Hrafnkelsstaði, á Upphéraðsveg utan við Vallholt.
    934     Múlavegur í Fljótsdal: Af Fljótsdalsvegi austan Jökulsár, um brú á Kelduá, um Langhús, að Glúmsstöðum.
    935     Suðurdalsvegur: Af Fljótsdalsvegi austan brúar á Kelduárkvísl, að Klúku.
    936     Þórdalsheiðarvegur: Frá Áreyjum, á Suðurfjarðaveg í Reyðarfjarðarbotni. (Landsvegur er yfir Þórdalsheiði, frá Hringvegi í Skriðdal, að Áreyjum.)
    937     Skriðdalsvegur: Af Upphéraðsvegi vestan Grímsár, inn Skriðdal, um brýr á Geitdalsá og Múlaá, á Hringveg sunnan Jóku.
    938     Múlavegur syðri: Af Skriðdalsvegi við Múlabrú, að Birkihlíð.
    939     Axarvegur: Af Hringvegi í Víðigróf í Skriðdal, um Öxi, á Hringveg í Berufjarðarbotni.
    941     Flugvallarvegur Egilsstöðum: Af Hringvegi austan Lagarfljótsbrúar, að flugvelli.
    943     Hjaltastaðarvegur: Af Borgarfjarðarvegi sunnan við Bóndastaði, um Hjaltastað, að Hjarðarhvoli.
    944     Lagarfossvegur: Af Borgarfjarðarvegi nálægt Ásgrímsstöðum, um Ekru, yfir Lagarfljót hjá Fossi, á Hróarstunguveg.
    946     Hólalandsvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði, að Gilsárvöllum.
    947     Desjarmýrarvegur: Af Borgarfjarðarvegi í Bakkagerði, um brú á Fjarðará, að heimreið að Sólbakka norðan við Hrafnárbrú.
    948     Gilsárteigsvegur: Af Borgarfjarðarvegi hjá Eiðum, að mótum vegar að Ormsstöðum.
    949     Þrándarstaðavegur: Af Borgarfjarðarvegi hjá Mýnesi, að Þrándarstöðum.
    951     Vestdalseyrarvegur: Af Seyðisfjarðarvegi á Fjarðaröldu, um Vestdalseyri, að Sunnuholti.
    952     Hánefsstaðavegur: Af Seyðisfjarðarvegi á Fjarðaröldu, um Búðareyri, að Flísarhúsalæk.
    953     Mjóafjarðarvegur: Af Norðfjarðarvegi nálægt Köldukvíslarbrú, um Mjóafjarðarheiði og norðurströnd Mjóafjarðar, að Brekku.
    954     Helgustaðavegur: Af Norðfjarðarvegi í Eskifjarðarkaupstað, að Stóru-Breiðuvík.
    955     Vattarnesvegur: Af Suðurfjarðavegi á Sléttuströnd í Reyðarfirði, um suðurströnd Reyðarfjarðar, fyrir Vattarnes, um Búðir, á Suðurfjarðaveg í Fáskrúðsfjarðarbotni.
    957     Hafnarvegur Reyðarfirði: Af Norðfjarðarvegi á Búðareyri í Reyðarfirði, að höfn.
    960     Hafnarvegur Breiðdalsvík: Af Breiðdalsvíkurvegi, um Hafnarbraut, að höfn.
    962     Norðurdalsvegur í Breiðdal: Af Hringvegi í Breiðdal, um Norðurdal, að vegamótum við brú á Norðurdalsá.
    964     Breiðdalsvegur: Af Hringvegi hjá Heydölum, yfir Breiðdalsá hjá Sveinshyl, á Hringveg hjá Ósi.
    966     Suðurbyggðarvegur: Af Hringvegi innan Ásunnarstaða, yfir Breiðdalsá hjá Flögu, um Randversstaði, á Breiðdalsveg við Skammadalsá.
    8005     Grímseyjarvegur: Frá ferjubryggju, að flugvelli.
    8010     Hæringsstaðavegur: Af Svarfaðardalsvegi, að vegamótum við Hæringsstaði.
    8110     Lækjarbakkavegur: Af Möðruvallavegi, að Möðruvöllum 1.
    8120     Dunhagavegur: Af Hörgárdalsvegi, að Litla-Dunhaga.
    8140     Auðnavegur: Af Hringvegi, að Bakka.
    8160     Eyrarvíkurvegur: Af Dagverðareyrarvegi, að Glæsibæ.
    8170     Skjaldarvíkurvegur: Af Dagverðareyrarvegi, að Skjaldarvík.
    8210     Leifsstaðavegur: Af Knarrarbergsvegi, að Leifsstöðum.
    8220     Brekkuvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri, að Svertingsstöðum.
    8230     Garðsárvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri, að Syðrahóli.
    8240     Ytra-Laugalandsvegur: Af Eyjafjarðarbraut eystri, að Laugarholti.
    8243     Þelamerkurvegur: Af Hringvegi við Bægisá, á Hringveg við Fossá.
    8315     Halllandsvegur: Af Veigastaðavegi, að Halllandi 2.
    8325     Mógilsvegur: Af Hringvegi, að Mógili 2.
    8335     Geldingsárvegur: Af Hringvegi, að Meyjarhóli.
    8365     Vaglavegur: Af Vaglaskógarvegi, að skógarvarðarhúsi.
    8370     Villingadalsvegur: Af Eyjafjarðarbraut vestri skammt utan við Torfufell, að Villingadal.
    8420     Birkimelsvegur: Af Hringvegi, að Birkimel.
    8440     Granastaðavegur: Af Útkinnarvegi, að Granastöðum.
    8460     Lundarbrekkubýli: Af Lundarbrekkuvegi, að Lundarbrekku.
    8480     Bjarnarstaðavegur: Af Lundarbrekkuvegi, að Bjarnarstöðum.
    8490     Knarrarbergsvegur: Af Veigastaðavegi, um Leifsstaði, á Eyjafjarðarbraut eystri.
    8505     Skriðuvegur: Af Norðausturvegi, að Rauðuskriðu.
    8510     Hraunkotsvegur: Af Sandsvegi, að Hraunkoti.
    8512     Sólheimavegur: Af Hringvegi á Svalbarðsströnd, að Sólheimum.
    8515     Árbótarvegur: Af Norðausturvegi, að Núpum.
    8520     Nesvegur: Af Aðaldalsvegi, að Árnesi.
    8525     Hafralækjarskólavegur: Af Aðaldalsvegi, að skóla.
    8530     Hafralækjarvegur: Af Aðaldalsvegi, að Hraungerði.
    8535     Grundargilsvegur: Af Aðaldalsvegi, að Glaumbæ.
    8545     Hjallavegur: Af Austurhlíðarvegi, að Breiðanesi.
    8560     Hrísateigsvegur: Af Kísilvegi, að Hrísateigi.
    8565     Hveravallavegur: Af Kísilvegi, að Hveravöllum.
    8570     Klambraselsvegur: Af Kísilvegi, að Brúnahlíð.
    8605     Héðinshöfðavegur: Af Norðausturvegi, að Héðinshöfða.
    8610     Hallbjarnarstaðavegur: Af Norðausturvegi, að Hallbjarnarstöðum.
    8705     Hraunborgarvegur: Af Hringvegi, að Hraunborg.
    8710     Gautlandavegur: Af Baldursheimsvegi, að Gautlöndum.
    8715     Grænavatnsvegur: Af Hringvegi, að Grænavatni.
    8720     Vogavegur: Af Hringvegi, að Vogum.
    8730     Grím