Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 93. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 330  —  93. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á hafnalögum, nr. 61/2003.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Jóhann Guðmundsson og Svanhvíti Axelsdóttur frá samgönguráðuneyti, Gísla Gíslason frá Hafnasambandi Íslands og Gunnlaug Júlíusson frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Umsagnir bárust um málið frá Siglingastofnun, Hafnasambandi Íslands og Sambandi íslenskra sveitarfélaga. Þá barst nefndinni jafnframt skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um áhrif aflasamdráttar í þorski á fjárhag sveitarfélaga.
    Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á hafnalögum til að tryggja að gjald fyrir geymslu vöru og gáma á hafnasvæði megi leggja á hvort sem geymslan fer fram utan húss eða innan. Þá er lagt til að sá tími sem ríkissjóði og Hafnabótasjóði er heimilt að styrkja framkvæmdir í höfnum verði framlengdur um tvö ár í tengslum við aðgerðir ríkisstjórnarinnar vegna hugsanlegs tekjusamdráttar sveitarfélaga vegna skertrar þorskveiði.
    Nefndin vekur athygli á bréfi Siglingastofnunar til samgönguráðherra, dags. 28. júní 2007, sem fylgdi umsögn stofnunarinnar, og tekur undir þau sjónarmið sem þar koma fram. Nefndin telur brýnt að sú endurskoðun sem fara skal fram á 24. gr. hafnalaga hefjist eins fljótt og verða má.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt.
    Herdís Þórðardóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 22. nóv. 2007.Steinunn Valdís Óskarsdóttir,


form., frsm.


Ólöf Nordal.


Karl V. Matthíasson.Paul Nikolov.


Árni Johnsen.


Guðni Ágústsson.Ármann Kr. Ólafsson.


Guðjón A. Kristjánsson.