Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 130. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Prentað upp.

Þskj. 337  —  130. mál.
Leiðrétting.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á ýmsum lögum vegna tilfærslu verkefna innan Stjórnarráðs Íslands.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar (BÁ, ÁÓÁ, SKK, EBS, ÓN).     1.      Við 23. gr.
                  a.      Í stað „13. gr.“ komi: 4. mgr. 8. gr.
                  b.      Við greinina bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað orðsins „landbúnaðarráðuneytinu“ í 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: umhverfisráðuneytinu.
     2.      Við 26. gr.
                  a.      Á undan orðunum „4. málsl.“ í a-lið komi: 4. málsl. 3. mgr. 27. gr.
                  b.      B-liður orðist svo: Í stað orðanna „landbúnaðarráðuneytinu“ í b-lið 2. mgr. 25. gr., „landbúnaðarráðuneytisins“ í 2. málsl. 3. mgr. 27. gr. og „landbúnaðarráðuneytið“ í 31. gr. laganna kemur, í viðeigandi beygingarfalli: sjávarútvegs- og landbúnaðarráðuneytið.
     3.      Við 28. gr. Í stað orðsins „Matvælaeftirlitið“ og sama orðs hvarvetna annars staðar í frumvarpinu komi, í viðeigandi beygingarfalli: Matvælastofnun.
     4.      Við 29. gr. Inngangsmálsliður orðist svo: 2. málsl. 2. mgr. 14. gr. laganna orðast svo.
     5.      Á eftir 31. gr. bætist við nýr kafli, Breyting á lögum um varnir gegn landbroti, nr. 91/2002, með síðari breytingum, með einni grein, svohljóðandi:
                  a.      Í stað orðsins „landbúnaðarráðherra“ í 3. gr., 2. mgr. 8. gr., 10. gr. og 11. gr. laganna kemur: umhverfisráðherra.
                  b.      Í stað orðsins „Landbúnaðarstofnun“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: Matvælastofnun.
     6.      Við 35. gr. Í stað orðsins „innflutningi“ í a-lið komi: frumframleiðslu, innflutningi.
     7.      Við 48. gr. Efnismálsgrein orðist svo:
                      Matvælastofnun getur gripið til þvingunarúrræða og viðurlaga vegna brota gegn lögum þessum.
     8.      Við 51. gr. B-liður falli brott.
     9.      Við 52. gr. Greinin falli brott.
     10.      Við 54. gr. C-liður falli brott.
     11.      Við 55. gr. Við greinina bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Orðin „m.a. með tilliti til manneldismála“ í 2. mgr. 3. gr. laganna falla brott.
     12.      Á eftir 55. gr. bætist við ný grein, svohljóðandi:

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


                      Orðið „matarsýkingar“ í 2. mgr. 29. gr. laganna fellur brott.
     13.      Við 60. gr. Í stað orðanna: „h-, i- og j-lið 2. gr.“ í a-lið komi: h- og j-lið 2. gr.
     14.      Við 66. gr. Á undan orðunum „1. mgr.“ í a-lið komi: b-lið 2. mgr. 14. gr., 25. gr.
     15.      Á eftir 74. gr. bætist við nýr kafli, Breyting á vatnalögum, nr. 20/2006, með einni grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Landbúnaðarstofnun“ tvívegis í 2. mgr. 35. gr. laganna kemur: Matvælastofnun.
     16.      Við 75. gr. Orðin „2. mgr. 11. gr.“ og „og 2. mgr. 14. gr.“ falli brott.
     17.      Á eftir 80. gr. bætist við nýr kafli, Breyting á lögum um Rannsóknadeild fisksjúkdóma, nr. 50/1986, með síðari breytingum, með einni grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðsins „Landbúnaðarstofnunar“ í 5. tölul. 5. gr. laganna og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarfalli: Matvælastofnun.
     18.      Á eftir 88. gr. bætist við nýr þáttur, Breytingar vegna tilfærslu málefna Keflavíkurflugvallar frá utanríkisráðherra til samgönguráðherra, með einum kafla, Breyting á lögum um stofnun hlutafélags um Flugstöð Leifs Eiríkssonar, nr. 76/2000, með einni grein, svohljóðandi:
                  a.      Í stað orðsins „og“ í 2. gr. laganna kemur: en samgönguráðherra.
                  b.      Í stað orðsins „Utanríkisráðherra“ í 3. málsl. 14. gr. laganna kemur: Samgönguráðherra.
                  c.      Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 2. mgr. 15. gr. laganna kemur: samgönguráðherra.