Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 293. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 499  —  293. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, sbr. lög nr. 74/1992, 102/1993, 68/2007 og 102/2007.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar (BÁ, ÁÓÁ, SKK, EBS, SF, ÓN, KVM, JM).     1.      Við bætist þrjár nýjar greinar er verði 1.–3. gr., svohljóðandi:
                  a.      (1. gr.)
                      Á eftir orðunum „við þingsetningu“ í fyrri málslið 1. mgr. 1. gr. laganna kemur: að loknum alþingiskosningum.
                  b.      (2. gr.)
                      4. mgr. 3. gr. laganna orðast svo:
                      Hluta skal um sæti þingmanna á þingsetningarfundi í upphafi hvers löggjafarþings.
                  c.      (3. gr.)
                      Orðin „skv. 1. mgr. 39. gr.“ í fyrri málslið 2. mgr. 4. gr. laganna falla brott.
     2.      Við 1. gr. Á eftir orðunum „fundir í nefndum“ í 3. mgr. b-liðar komi: eða þingflokkum.
     3.      Á eftir 3. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                      Í stað orðanna „sbr. þó fyrri málslið 27. gr.“ í 1. mgr. 29. gr. laganna kemur: sbr. þó fyrri málslið 1. mgr. 27. gr.
     4.      Við 9. gr. Í stað orðanna „sbr. 5. mgr. 55. gr.“ komi: sbr. 6. mgr. 55. gr.
     5.      Við 12. gr. Við bætist ný málsgrein er verði 3. mgr., svohljóðandi:
                      Um umræður um frumvarp til fjárlaga gildir tvöfaldur sá ræðutími sem tilgreindur er í 80. gr. nema fyrir liggi samkomulag þingflokka um annað fyrirkomulag umræðunnar.
     6.      Á eftir 13. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                      Fyrri málsliður 1. mgr. 63. gr. laganna orðast svo: Forseti boðar þingfundi og ákveður dagskrá hvers fundar.
     7.      Við 16. gr. Eftirfarandi breytingar verða á reglum um ræðutíma:
                  a.      Í stað orðanna „Ráðherra … 15 mín., 10 mín., 5. mín.“ í 1. umræðu um lagafrumvörp komi: Aðrir ráðherrar … 15 mín., 5 mín., 5 mín.
                  b.      Í stað orðanna „Ráðherra og flutningsmaður máls … 30 mín., 15 mín., 5 mín.“ í 2. umræðu um lagafrumvörp komi: Ráðherra og flutningsmaður máls … 20 mín., 10 mín., 5 mín.
                  c.      Í stað orðanna „Aðrir þingmenn … 15 mín., 5 mín., 5 mín.“ í 2. umræðu um lagafrumvörp komi: Aðrir þingmenn … 20 mín., 10 mín., 5 mín.