Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 290. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 510  —  290. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og skattanefndar (PHB, EBS, BjarnB, GSv, LB, ÓN).     1.      5. gr. falli brott.
     2.      Við 8. gr. Inngangsmálsliður d-liðar orðist svo: Á eftir 2. málsl. 7. mgr. A-liðar kemur nýr málsliður sem orðast svo:
     3.      Við 10. gr.
              a.      Í stað orðanna „í janúar á næsta ári“ í 4. efnismálsl. b-liðar komi: í næsta mánuði.
              b.      Í stað orðanna „í janúar á næsta ári“ í 7. efnismálsl. b-liðar komi: í næsta mánuði.
     4.      11. gr. falli brott.
     5.      12. gr. orðist svo:
              Eftirfarandi breytingar verða á 84. gr. laganna:
              a.      Í stað orðsins „Siglufjarðarkaupstað“ í 4. tölul. 1. mgr. kemur: Fjallabyggð.
              b.      Í stað orðsins „Ólafsfjarðarkaupstað“ í 5. tölul. 1. mgr. kemur: Langanesbyggð.
              c.      Við 2. mgr. bætist ný málsliður, svohljóðandi: Fjármálaráðherra er einnig heimilt að flytja einstök verkefni á milli skattumdæma.
     6.      Á eftir 13. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
              Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
             Þrátt fyrir að lög nr. 31/1999, um alþjóðleg viðskiptafélög, falli úr gildi 1. janúar 2008 skal fara fram álagning tekjuskatts á árinu 2008 vegna tekna alþjóðlegra viðskiptafélaga á árinu 2007.
     7.      Við 14. gr. Greinin orðist svo:
              Ákvæði 1.–5. gr., c- og d-liðar 7. gr. og 8.–12. gr. öðlast þegar gildi.
             Ákvæði 6. gr. öðlast gildi 1. janúar 2008 og kemur til framkvæmda við staðgreiðslu á árinu 2008 og við álagningu tekjuskatts á árinu 2009.
             Ákvæði a-, b- og e-liðar 7. gr. öðlast gildi 1. janúar 2008 og koma til framkvæmda við álagningu og greiðslu barnabóta og vaxtabóta á árinu 2008 vegna tekna og eigna á árinu 2007.