Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 287. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 1012  —  287. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um leikskóla.

Frá menntamálanefnd.     1.      Við 1. gr. Á eftir orðinu „uppeldi“ í lokamálslið fyrri málsgreinar komi: umönnun.
     2.      Við 2. gr.
                  a.      Við fyrri málsgrein bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar.
                  b.      Við síðari málsgrein bætist nýr stafliður, b-liður, svohljóðandi: að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku.
                  c.      Á eftir orðinu „andlega“ í b-lið síðari málsgreinar komi: vitsmunalega.
                  d.      Orðin „umburðarlyndi og“ í c-lið síðari málsgreinar falli brott.
                  e.      Á eftir orðunum „sjálfsmynd þeirra“ í e-lið síðari málsgreinar, komi: heilbrigðisvitund.
     3.      Við 3. gr. Í stað orðsins „byggingu“ í fyrri málsgrein komi: stofnun.
     4.      Við 4. gr. Í stað orðsins „leikskólakennarar“ í síðari málsgrein komi: starfsfólk leikskóla.
     5.      Við 5. gr. Við fyrri málsgrein bætist tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Leikskólastjóri stuðlar að samstarfi milli foreldra, starfsfólks leikskóla og annars fagfólks með velferð barna að markmiði. Leikskólastjóri boðar til kennara- og starfsmannafunda svo oft sem þurfa þykir.
     6.      Við 6. gr.
                  a.      Í stað orðsins „starfsliðs“ í 1. mgr. og sama orðs hvarvetna annars staðar í frumvarpinu komi, í viðeigandi beygingarfalli: starfsfólks.
                  b.      Við 2. mgr. bætist nýr málsliður er verði 2. málsl., svohljóðandi: Heimilt er að starfsfólk án leikskólakennaramenntunar taki þátt í að annast uppeldi og menntun barna, enda fáist ekki leikskólakennari til starfsins.
                  c.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Ráðning.
     7.      Við bætist ný grein er verði 7. gr. sem hljóðar svo ásamt fyrirsögn:

Starfsfólk.

             Starfsfólk leikskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og samstarfsfólki.
             Að frumkvæði leikskólastjóra skal móta áætlun um hvernig símenntun starfsfólks skuli hagað svo að hún sé í sem bestu samræmi við áherslur leikskóla, sveitarfélags og skólanámskrár.
             Leikskólastjórar og starfsfólk leikskóla skulu samkvæmt ákvörðun sveitarstjórnar og eftir því sem kann að vera mælt fyrir um í kjarasamningum eiga kost á símenntun í þeim tilgangi að efla starfshæfni sína, kynnast nýjungum í leikskóla- og uppeldismálum og njóta stuðnings við nýbreytni- og þróunarstörf.
     8.      8. gr. falli brott.
     9.      Fyrirsögn III. kafla verði: Starfsfólk leikskóla.
     10.      Við 9. gr. Í stað 2. og 3. málsl. 1. mgr. komi einn málsliður, svohljóðandi: Þeir skulu hafa náið samráð við starfsfólk leikskóla og fylgjast með skólagöngu barna sinna og veita þær upplýsingar sem kunna að skipta máli fyrir skólastarfið og velferð barna.
     11.      Við 12. gr. Á eftir orðunum „vellíðan barna“ í 3. málsl. 1. mgr. komi: og starfsfólks.
     12.      Við 13. gr. Í stað orðsins „námssviði“ í lokamálslið 1. mgr. komi: námssviðum.
     13.      Við 14. gr. 1. málsl. 2. mgr. orðist svo: Leikskólastjóri gefur árlega út sérstaka starfsáætlun.
     14.      Við 16. gr.
                  a.      Í stað orðanna „skal leitast við að“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: skal.
                  b.      Í stað orðanna „að gagni geta komið“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: nauðsynlegar eru.
                  c.      Í stað orðanna „meðferð þeirra“ í 3. mgr. komi: meðferð, eyðingu og miðlun upplýsinga milli skólastiga.
     15.      Við 18. gr. Á eftir orðinu „starfsmanna“ í fyrri málsgrein komi: barna.
     16.      Við 19. gr.
                  a.      Orðið „árlega“ í fyrri málsgrein falli brott.
                  b.      Á eftir orðunum „innra mat skóla“ í fyrri málsgrein komi: ytra mat sveitarfélaga.
                  c.      Orðin „leitast við að“ í síðari málsgrein falli brott.
     17.      Við 22. gr. 1. og 2. mgr. orðist svo:
                 Börn sem þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun, að mati viðurkenndra greiningaraðila, eiga rétt á slíkri þjónustu innan leikskólans. Þjónusta þessi skal fara fram undir handleiðslu sérfræðinga samkvæmt ákvörðun leikskólastjóra og sérfræðiþjónustu skv. 21. gr. í samráði við foreldra.
                 Leikskólastjóri skal samræma innan hvers leikskóla störf þeirra sem sjá um málefni einstakra barna skv. 21. gr. Jafnframt skal hafa samráð við félagsþjónustu sveitarfélaga vegna málefna einstakra barna eftir því sem þurfa þykir.
     18.      Við 23. gr.
                  a.      Í stað orðsins „skólamálum“ í fyrri málslið komi: leikskólamálum
                  b.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Sérfræðingar í leikskólamálum.
     19.      Við 25. gr.
                  a.      Í stað „29. gr.“ í 4. málsl. 1. mgr. komi: 30. gr.
                  b.      Í stað „7. gr.“ í 2. málsl. 2. mgr. komi: 8. gr.
                  c.      Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sveitarstjórnum er heimilt að gera samning við viðkomandi skóla um fyrirkomulag þjónustu og gjaldtöku.
     20.      Við 26. gr. Fyrirsögn greinarinnar verði: Reglur um innritun.
     21.      Við 27. gr. Við síðari málsgrein bætist: nema kveðið sé á um slíkt í þjónustusamningi sem sveitarfélag gerir við aðila sem fengið hefur rekstrarleyfi skv. 25. gr.
     22.      Við 28. gr. Við 3. mgr. bætist nýr málsliður er verði 3. málsl., svohljóðandi: Sveitarstjórn getur ákveðið að foreldraráð, sbr. 11. gr., og skólaráð, sbr. 8. gr. laga um grunnskóla, starfi sameiginlega í einu ráði.
     23.      Við 30. gr. Orðin „og skyldu“ í 1. málsl. 1. mgr. falli brott.