Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 515. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 1037  —  515. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum.

Frá efnahags- og skattanefnd.     1.      Á undan 1. gr. komi ný fyrirsögn, svohljóðandi: I. KAFLI, Breyting á lögum nr. 90/ 2003, um tekjuskatt, með síðari breytingum.
     2.      1. gr. orðist svo:
                 Eftirfarandi breytingar verða á 8. gr. laganna:
                  a.      Við 2. mgr. 5. tölul. 1. mgr. bætist: með jafnri fjárhæð á þrjú ár frá og með því reikningsári þegar gengishagnaður fellur til.
                  b.      4. tölul. 2. mgr. orðast svo: Áfallinn gengishagnað á hverja úttekt af reikningi í innlánsstofnunum, sbr. 1. tölul., eða afborgun af kröfu í erlendum gjaldmiðli skal færa til tekna. Heimilt skal þó að miða við stöðu innlánsreiknings í upphafi og í lok árs og á innborgunar- eða úttektardegi innan ársins. Nánari reglur hér að lútandi getur fjármálaráðherra sett.
     3.      Á eftir 3. gr. komi tvær nýjar greinar, svohljóðandi:
                  a.      (4. gr.)
                      Orðin „eða vangefið“ í 2. tölul. 1. mgr. 65. gr. laganna falla brott.
                  b.      (5. gr.)
                      Í stað hlutfallstölunnar „ 10/ 38“ í 4. málsl. 2. mgr. A-liðar 67. gr. laganna kemur:  10/ 36.
     4.      Á eftir 7. gr., er verði 9. gr., komi tveir nýir kaflar, II. KAFLI, Breyting á lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, með síðari breytingum, með einni nýrri grein, 10. gr., og III. KAFLI, Breyting á lögum nr. 86/2007, um skattlagningu kaupskipaútgerðar, með einni nýrri grein, 11. gr., svohljóðandi:
                  a.      (10. gr.)
                      1. málsl. 2. mgr. 4. gr. laganna orðast svo: Ekki skal telja gengishagnað að frádregnu gengistapi af reikningi í innlánsstofnunum til stofns til staðgreiðslu.
                  b.      (11. gr.)
                      Í stað hlutfallstölunnar „18%“ í 3. mgr. 6. gr. laganna kemur: 15%.
     5.      8. gr., er verði 12. gr., orðist svo:
                 Ákvæði a-liðar 1. gr. og 3. gr. öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á árinu 2008 vegna tekna á árinu 2007.
                 Ákvæði 2. og 4. gr. öðlast þegar gildi.
                 Ákvæði a-liðar 6. gr. öðlast gildi 1. janúar 2009 og kemur til framkvæmda við álagningu og greiðslu barnabóta á árinu 2009 vegna tekna á árinu 2008.
                 Ákvæði b- og c-liðar 6. gr. öðlast gildi 1. janúar 2008 og koma til framkvæmda við álagningu barnabóta og vaxtabóta á árinu 2008 vegna tekna og eigna á árinu 2007.
                 Ákvæði b-liðar 1. gr., 5., 7. og 10. gr. öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á árinu 2009 vegna tekna á árinu 2008.
                 Ákvæði 8. og 11. gr. öðlast gildi 1. janúar 2008 og koma til framkvæmda við álagningu tekjuskatts á árinu 2009 hjá þeim lögaðilum sem hafa almanaksárið sem reikningsár og hjá þeim sem hafa upphaf reikningsárs 1. febrúar 2008 eða síðar á því ári.
                 Ákvæði til bráðabirgða í 9. gr. öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda eins og þar greinir.
     6.      Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo: Frumvarp til laga um breyting á lögum nr. 90/ 2003, um tekjuskatt, lögum nr. 94/1996, um staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur, og lögum nr. 86/2007, um skattlagningu kaupskipaútgerðar, með síðari breytingum.