Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 471. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 1101  —  471. mál.




Breytingartillögur



við frv. til l. um stofnun opinbers hlutafélags um rekstur Keflavíkurflugvallar o.fl.

Frá meiri hluta samgöngunefndar (SVÓ, ÓN, HerdÞ, KVM, ÁKÓ, GAK).



     1.      Við 1. gr. Í stað orðanna „laga nr. 176/2006“ í lokamálsl. 1. mgr. komi: laga um ráðstafanir í kjölfar samnings við Bandaríkin um skil á varnarsvæðinu á Keflavíkurflugvelli.
     2.      Við 4. gr. 1. mgr. orðist svo:
             Tilgangur félagsins er að annast rekstur, viðhald og uppbyggingu Keflavíkurflugvallar sem borgaralegs alþjóðaflugvallar auk hagnýtingar flugvallarsvæðisins í þágu öryggis- og varnartengdrar starfsemi og þjóðlegra skuldbindinga ríkisins. Enn fremur skal félagið annast rekstur, viðhald og uppbyggingu Flugstöðvar Leifs Eiríkssonar, þ.m.t. rekstur verslana með tollfrjálsar vörur á flugvallarsvæðinu, starfsemi sem er í beinum tengslum við flugrekstur, rekstur flugvalla og flugstöðvar og aðra starfsemi sem nauðsynlegt er að sé innan haftasvæðis flugverndar.
     3.      Við 8. gr. 3. málsl. 1. mgr. orðist svo: Einn skal skipaður samkvæmt tilnefningu umhverfisráðherra og tveir án tilnefningar og skal annar þeirra gegna formennsku.
     4.      Við 9. gr. Orðin „nr. 32/2004“ og „nr. 7/1998“ í 3. mgr. falla brott.
     5.      Í stað orðanna „1. júní 2008“ í 11. og 12. gr. og ákvæðum til bráðabirgða I, II og III komi: 1. janúar 2009.
     6.      Orðin „nr. 70/1996“ og „72/2002“ í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða II falli brott.
     7.      Í stað orðanna „nr. 70/1996“ í 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða II komi: um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins.
     8.      4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða II falli brott.
     9.      Í stað orðanna „nr. 102/2006“ í ákvæði til bráðabirgða III. komi: um stofnun hlutafélags um flugleiðsöguþjónustu og flugvallarekstur Flugmálastjórnar Íslands.