Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 579. máls.
135. löggjafarþing 2007–2008.
Þskj. 1125  —  579. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á umferðarlögum, nr. 50/1987, með síðari breytingum.

Frá samgöngunefnd.     1.      Við 1. gr.
                  a.      1. og 2. efnismgr. orðist svo:
                     Leggja skal á gjald að fjárhæð 15.000 kr. sem eigandi (umráðamaður) ökutækis skal greiða við almenna skoðun og endurskoðun hafi ökutæki ekki verið fært til skoðunar og endurskoðunar á réttum tíma samkvæmt þeim reglum um skoðun ökutækja sem ráðherra setur með stoð í 1. mgr.
                     Heimilt er að lækka gjaldið um allt að 50% verði það greitt innan tiltekins frests eftir að það er lagt á. Einnig má hækka gjaldið um allt að 100% verði það ekki greitt við skoðun eða endurskoðun, sé þess krafist. Gjaldið getur að hámarki orðið 30.000 kr.
                  b.      Við 3. mgr. bætist: en fellur þó ekki niður við eigendaskipti. Um fullnustuaðgerðir vegna innheimtu gjaldsins fer eftir 3. og 4. mgr. 109. gr.
     2.      Við 2. gr. Greinin orðist svo:
             Eftirfarandi breytingar verða á 108. gr. laganna:
                  a.      G-liður 1. mgr. fellur brott.
                  b.      Skammstöfunin „o.fl.“ í fyrirsögn greinarinnar fellur brott.
     3.      Við bætist ný grein er verði 3. gr., svohljóðandi:
             Lokamálsliður 1. mgr. 109. gr. laganna fellur brott.
     4.      Í stað orðanna „1. janúar 2009“ í 3. gr., er verði 4. gr., komi: 1. október 2008.
     5.      Í stað orðanna „1. janúar 2009“ í ákvæði til bráðabirgða komi: 1. október 2008.