Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 247. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
Þskj. 414  —  247. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., og lögum nr. 97/1987, um vörugjald.

Frá efnahags- og skattanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið.
    Með frumvarpinu er lagt til að heimilað verði að framlengja tímabundið undanþágur frá vörugjöldum og virðisaukaskatti sem gilda um tiltekin vistvæn ökutæki.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Ögmundur Jónasson og Birkir J. Jónsson gera fyrirvara við álit þetta.
    Gunnar Svavarsson, Lúðvík Bergvinsson og Katrín Jakobsdóttir voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 17. des. 2008.Pétur H. Blöndal,


form., frsm.


Ellert B. Schram.


Ögmundur Jónasson,


með fyrirvara.Bjarni Benediktsson.


Birkir J. Jónsson,


með fyrirvara.


Jón Gunnarsson.