Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 409. máls.
136. löggjafarþing 2008–2009.
2. uppprentun.

Þskj. 858  —  409. mál.
Viðbót.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum.

Frá viðskiptanefnd.     1.      4. gr. verði 9. gr. og breytist greinatala samkvæmt því.
     2.      Við ákvæði til bráðabirgða II:
                  a.      Við lokamálslið 2. tölul. bætist: en þó skal aðstoðarmaður hafa eftirlit með ráðstöfunum skilanefndar skv. 103. gr. laganna, sbr. 7. gr. laga þessara.
                  b.      2. málsl. 3. tölul. orðist svo: Verði sæti í skilanefnd laust eftir gildistöku laga þessara skal Fjármálaeftirlitið, ef þörf þykir á með tilliti til þeirra verkefna sem nefndin á enn ólokið, skipa mann til að taka við því.
                  c.      Við 3. tölul. bætist tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Ákvæði þetta fellur úr gildi sex mánuðum eftir gildistöku laga þessara og skulu þá þau verk sem skilanefndir hafa sinnt samkvæmt framansögðu falla til slitastjórna. Þegar slitastjórn hefur tekið við verkefnum skilanefndar getur héraðsdómari eftir beiðni slitastjórnar skipað fleiri menn í slitastjórn, en þeir mega þó ekki vera fleiri en fimm.
                  d.      Við bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Frá gildistöku laga þessara greiðist allur kostnaður af greiðslustöðvun og slitameðferð af eignum þess fjármálafyrirtækis sem á í hlut.
     3.      Við ákvæði til bráðabirgða IV.
                  a.     

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


Í stað tilvísunarinnar „ 101. gr. a “ í 4. mgr. komi: 100. gr. a .
                  b.      Í stað orðanna „í lok árs 2009“ í lokamálsgrein komi: 1. júlí 2010.