Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 34. máls.
137. löggjafarþing 2009.
Prentað upp.

Þskj. 108  —  34. mál.
Leiðrétting.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt á l. nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar (ÓÞ, ArndS, ÁI, RM, HHj).     1.      Við 2. gr.
              a.      Í stað orðanna „fimm fiska“ í 1. málsl. 1. tölul. 4. efnismgr. komi: tiltekinn fjölda fiska.
              b.      2. málsl. 1. tölul. 4. efnismgr. orðist svo: Ráðherra setur frekari leiðbeiningar um þessi atriði í reglugerð.
              c.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Fiskistofa skal veita áminningar og svipta skip leyfi til frístundaveiða í samræmi við ákvæði VI. kafla fyrir brot á ákvæðum þessarar greinar og reglum settum með stoð í henni.
     2.      Við ákvæði til bráðabirgða I.

Hér er efni sem sést aðeins í pdf-skjalinu.


              a.      Á eftir 1. málsl. 2. mgr. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Ráðherra er heimilt að setja reglugerð um frekari skiptingu landsvæða og löndunarstaði.
              b.      Í stað orðanna „laugardaga og sunnudaga“ í 1. tölul. 4. mgr. komi: föstudaga og laugardaga.
              c.      1. málsl. 4. tölul. 4. mgr. falli brott.
              d.      Í stað hlutfallstölunnar „15%“ í 5. tölul. 4. mgr. komi: 30%.
     3.      Ákvæði til bráðabirgða II falli brott.