Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 3. máls.
137. löggjafarþing 2009.
Prentað upp.

Þskj. 219  —  3. mál.
Viðbót.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 52/1988, um eiturefni og hættuleg efni, með síðari breytingum.

Frá umhverfisnefnd.     1.      Við. 1. gr. 1. og 2. efnismgr. a-liðar orðist svo:
             Flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir eru í skilningi þessara laga vetnisflúorkolefni (HFC), perflúorkolefni (PFC) og brennisteinshexaflúoríð (SF 6).
             Rekstraraðili er einstaklingur eða lögaðili sem ber ábyrgð á stjórn tæknilegrar virkni þess búnaðar sem lög þessi taka til.
     2.      Við 2. gr.
                  a.      Í stað orðanna „fastra kælikerfa“ og „fastra slökkvikerfa“ í a-lið og í stað sömu orða í öðrum ákvæðum frumvarpsins komi (í viðeigandi beygingarfalli): staðbundinna kælikerfa, og: staðbundinna slökkvikerfa.
                  b.      Í stað orðsins „varmadæla“ í a-lið komi: varmadælukerfa.
                  c.      Í stað orðanna „fasts búnaðar“ í b-lið komi: staðbundins búnaðar.
     3.      Á eftir 4. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
             Ríkisstjórninni er heimilt að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES- nefndarinnar nr. 112/2008 frá 7. nóvember 2008 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) og XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn frá 2. maí 1992 og fella inn í samninginn reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 842/2006 um tilteknar flúoreraðar gróðurhúsalofttegundir.