Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 124. máls.
137. löggjafarþing 2009.
Þskj. 244  —  124. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um Bankasýslu ríkisins.

Frá meiri hluta viðskiptanefndar (ÁI, MSch, LMós, JRG, SII).     1.      Við 2. gr.
                  a.      Orðin „til fimm ára eða út líftíma stofnunarinnar verði hann skemmri en fimm ár“ í 1. málsl. 1. mgr. falli brott.
                  b.      Á eftir 1. málsl. 1. mgr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Einn varamaður skal skipaður með sama hætti.
                  c.      Í stað orðanna „Skal þeirri þingnefnd Alþingis sem fer með bankamál“ í 3. mgr. komi: Viðskiptanefnd Alþingis skal.
     2.      Orðin „til fimm ára eða út líftíma stofnunarinnar verði hann skemmri en fimm ár“ í 1. málsl. 1. mgr. 3. gr. falli brott.
     3.      Við 4. gr.
                  a.      Í stað orðsins „fjármálafyrirtækjum“ í a-lið komi: fyrirtækjum og félögum, sbr. 1. gr.
                  b.      Við b-lið bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Samskiptin fara fram í gegnum bankaráð og stjórnir fjármálafyrirtækjanna.
                  c.      Orðin „gagnvart fjármálafyrirtækjum“ í c-lið falli brott.
                  d.      Við d-lið bætist: og á fundum stofnfjáreigenda sparisjóða.
     4.      Í stað orðsins „eignarhlutanna“ í 1. mgr. 5. gr. og 2. málsl. 8. gr. komi: eignarhluta ríkisins.
     5.      Í stað orðanna „eða lögum um gjaldþrotaskipti o.fl.“ í lokamálslið 2. mgr. 6. gr. komi: lögum um gjaldþrotaskipti o.fl. eða þeim sérlögum sem gilda um aðila sem lúta opinberu eftirliti með fjármálastarfsemi.
     6.      Við 7. gr.
                  a.      Í stað 1. málsl. 1. mgr. komi tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Stjórn Bankasýslu ríkisins skipar sérstaka þriggja manna valnefnd sem tilnefnir aðila fyrir hönd ríkisins sem rétt hafa til setu fyrir hönd ríkisins í bankaráðum eða stjórnum fyrirtækja á forræði stofnunarinnar. Valnefndin skal tryggja að í bankaráðum og stjórnum fyrirtækja sitji sem næst jafnmargar konur og karlar.
                  b.      Í stað orðsins „fjármálafyrirtækja“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: fyrirtækja.
                  c.      4. mgr. orðist svo:
                      Unnt er að bjóða sig fram til setu í bankaráðum og stjórnum fyrirtækja með því að senda nefndinni ferilskrá sína.
     7.      Við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                      Þrátt fyrir ákvæði 8. gr. skal Bankasýsla ríkisins gefa fjármálaráðherra ítarlega skýrslu um starfsemi sína í fyrsta sinn fyrir 1. nóvember 2009. Í framhaldi af því gerir fjármálaráðherra Alþingi grein fyrir starfsemi stofnunarinnar og hvernig til hefur tekist varðandi meðferð eignarhluta ríkisins og hverjar framtíðaráherslur ríkisins eru varðandi þá.