Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 286. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 522  —  286. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 142/2008, um rannsókn á aðdraganda og orsökum falls íslensku bankanna 2008 og tengdra atburða.

Frá allsherjarnefnd.     1.      Við 1. gr. Við 1. efnismgr. b-liðar bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Nefndin skal skila tillögum sínum á núverandi löggjafarþingi.
     2.      Við 2. gr.
              a.      Í stað 2.–4. efnismgr. komi tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
                     Þegar rannsóknarnefndin afhendir gagnagrunna til Þjóðskjalasafns skal hún merkja þá eftir því hvort um er að ræða gagnagrunn með ópersónugreinanlegum upplýsingum eða persónugreinanlegum. Þjóðskjalasafni er óheimilt að veita aðgang að upplýsingum í persónugreinanlegum gagnagrunnum nema að því marki sem reglur upplýsingalaga um aðgang að gögnum um einkamálefni einstaklinga leyfa. Þjóðskjalasafni Íslands er hins vegar heimilt að afhenda afrit af þeim gagnagrunnum sem hafa að geyma ópersónugreinanlegar upplýsingar og upplýsingar sem verða ekki raktar til nafngreindra fyrirtækja.
                     Taka skal sérstakt afrit af gagnagrunnunum til fræðilegra rannsókna. Þjóðskjalavörður ákveður hvort afmá beri persónuauðkenni úr gagnagrunnunum eða nota aðrar aðferðir til þess að vernda persónuupplýsingar. Persónuvernd úrskurðar um ágreining sem rís um ákvarðanir hans.
              b.      B-liður 5. efnismgr. orðist svo: þær upplýsingar sem er veittur aðgangur að má ekki fara með út úr húsnæði safnsins og ekki birta í rannsóknaniðurstöðum á persónugreinanlegan hátt eða þannig að þær verði raktar til nafngreindra fyrirtækja.
              c.      Við síðari málslið 9. efnismgr. bætist: þar á meðal kostnað sem til fellur vegna eftirlits Persónuverndar.
              d.      Í stað orðanna ,,5. og 6. mgr.“ í 11. efnismgr. komi: 4. eða 5. mgr.