Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 494. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 1122  —  494. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um sanngirnisbætur fyrir misgjörðir á stofnunum eða heimilum sem falla undir lög nr. 26/2007.

Frá allsherjarnefnd.     1.      Við 1. gr.
              a.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                       Dómsmála- og mannréttindaráðherra fer með yfirstjórn og framkvæmd laga þessara.
              b.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Gildissvið og yfirstjórn.
     2.      Við 5. gr.
              a.      Í stað orðanna „þ.m.t. hljóðupptökur og endurrit vitnaskýrslu“ í 2. mgr. komi: þ.m.t. hljóðupptökum og endurritum vitnaskýrslu, eða hjá öðrum stjórnvöldum.
              b.      Í stað orðanna „2. mgr.“ í 3. mgr. komi: 1. mgr.
              c.      4. mgr. verði nýr málsliður sem bætist við 3. mgr.
     3.      Við 7. gr.
              a.      Á eftir orðunum ,,skipaðir til“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: allt að.
              b.      Við 2. mgr. bætist: í samráði við ráðherra.
     4.      Við 11. gr. Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Um aðgang að gögnum í vörslu vistheimilisnefndar og annarra stjórnvalda varðandi kröfu á þessum grundvelli fer samkvæmt ákvæðum 5. og 8. gr.
     5.      Við 12. gr.
              a.      Í stað orðanna ,,2. mgr. 28. gr.“ í 1. mgr. komi: 2. tölul. 28. gr.
              b.      Á eftir orðunum ,,að gögnum“ í 4. mgr. komi: hjá sveitarfélögum, stofnunum þeirra og ríkisstofnunum.