Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 229. máls.
138. löggjafarþing 2009–2010.
Þskj. 1156  —  229. mál.
Framhaldsnefndarálitum frv. til l. um vátryggingastarfsemi.

Frá meiri hluta viðskiptanefndar.    Nefndin fjallaði að nýju um frumvarpið eftir 2. umræðu í þinginu. Áfram var rætt um hlutverk endurskoðenda og leggur nefndin til tvenns konar breytingar á ákvæðum er varða endurskoðun. Annars vegar er lagt til að endurskoðanda verði skylt að sækja ársfund í félagi og hins vegar að bætt verði við upptalningu í 1. mgr. 58. gr. að endurskoðendum verði einnig skylt að tilkynna Fjármálaeftirlitinu mikilvæg atriði sem varða rekstur vátryggingafélags, þá sérstaklega vankanta á innra eftirliti með fjárhag þess. Meiri hlutinn telur brýnt að lög um endurskoðendur verði endurskoðuð.
    Einnig eru lagðar til tvær lagfæringar á ákvæði til bráðabirgða I í frumvarpinu. Lögð er til lagfæring á 1. mgr. þess þar sem ranglega er vísað til 35. gr. en á að vera tilvísun í 34. gr. Einnig er lögð til lagfæring á tilvísun í 3. mgr. 55. gr. Einnig er lögð til lagfæring á heiti VIII. kafla laga um ársreikninga í 1. mgr. 56. gr. Þá var í 3. mgr. gert ráð fyrir því að 8. tölul. 1. mgr. 31. gr. félli brott 31. janúar 2009. Þetta ákvæði er í gildandi lögum en tímamarkið er nú liðið og leggur því nefndin til að bæði þessi ákvæði falli brott. Ástæða fyrir brottfalli 8. tölul. 1. mgr. 31. gr. er að í 27. gr. tilskipunar 2002/83/EB um líftryggingastarfsemi er kveðið á um brottfall hans í árslok 2009. Vegna brottfalls hans leggur nefndin einnig til að 3. málsl. 2. mgr. 31. gr. falli brott.
    Eins og fram kemur í frumvarpinu mega vátryggingafélög frá öðru aðildarríki veita þjónustu hér á landi í samræmi við starfsleyfi sitt sem gefið er út í heimaríki þeirra. Til þess að taka af allan vafa telur meiri hlutinn rétt að árétta að í frumvarpinu er ekki fjallað um félagaform vátryggingafélaga sem veita starfsemi hér á landi á grundvelli starfsleyfis í öðru aðildarríki samningsins um Evrópska efnahagssvæðið, enda mundi slíkt ákvæði stangast á við ákvæði samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.
    Meiri hlutinn leggur áherslu á nauðsyn þess að skipuð verði nefnd af efnahags- og viðskiptaráðherra sem móti stefnu um framtíðaruppbyggingu fjármálakerfisins með hliðsjón af ábendingum í skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis, tillögum þingmannanefndar Alþingis um nauðsynlegar lagabreytingar og þeim breytingum sem gerðar hafa verið á lagaumhverfi fjármálageirans eftir fall bankanna. Jafnframt skal taka til skoðunar umgjörð um starfsemi gagnkvæmra tryggingafélaga, þ.m.t. um gjaldþol, einkarétt, útgreiðslu arðs og slitameðferð. Einnig þarf að taka til umfjöllunar hvort skynsamlegt sé að viðhalda heimildum um eignarhald fjármálafyrirtækja á vátryggingafélögum og öfugt.
    Meiri hlutinn telur rétt að skoðað verði hvort lögfesta eigi ákvæði um ábyrgð skuggastjórnenda, annaðhvort í lög um hlutafélög eða eftir atvikum í sérlög eins og t.d. lög um vátryggingastarfsemi.
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGUM:


     1.      Við 31. gr.
              a.      8. tölul. 1. mgr. falli brott.
              b.      3. málsl. 2. mgr. falli brott.
     2.      Í stað orðanna ,,1. mgr.“ í 3. mgr. 55. gr. komi: 2. mgr.
     3.      Í stað orðanna ,,settar alþjóðlegar reikningsskilareglur, sbr. VIII. kafla laga um ársreikninga“ í 1. mgr. 56. gr. komi: alþjóðlega reikningsskilastaðla, sbr. VIII. kafla laga um ársreikninga.
     4.      3. mgr. 57. gr. orðist svo:
              Endurskoðendur félags eiga rétt á að sitja stjórnar- og félagsfundi í vátryggingafélagi
         og er skylt að mæta á aðalfundi.
     5.      Við 1. mgr. 58. gr. bætist nýr stafliður, a-liður, er orðist svo: mikilvæg atriði er varða
         rekstur félagsins, þ.m.t. vankanta í innri eftirlitsferlum félagsins.
     6.      Við ákvæði til bráðabirgða I:
              a.      Í stað orðanna „35. gr.“ tvívegis í 1. mgr. komi: 34. gr.
              b.      3. mgr. falli brott.
    
    Eygló Harðardóttir skrifar undir álit þetta með fyrirvara.
    Margrét Tryggvadóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 20. maí 2010.Lilja Mósesdóttir,


form., frsm.


Magnús Orri Schram.


Árni Þór Sigurðsson.Eygló Harðardóttir,


með fyrirvara.


Jónína Rós Guðmundsdóttir.