Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 246. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 512  —  246. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um dómstóla, nr. 15/1998, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar (RM, AtlG, MÁ, ÁI, ÞrB).


    
     1.      Á undan 1. gr. komi tvær nýjar greinar sem orðist svo:
                  a.      (1. gr.)
                      Í stað orðsins ,,tveggja“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: fimm.
                  b.      (2. gr.)
                     Eftirfarandi breytingar verða á 7. gr. laganna:
                      a.      2. málsl. 1. mgr. orðast svo: Í sérlega mikilvægum málum getur forseti þó ákveðið að fleiri en fimm dómarar skipi dóm, en fjöldi þeirra skal þó standa á oddatölu.
                      b.      2. mgr. orðast svo:
                             Hæstiréttur getur ákveðið að dómurum sé skipað í deildir í afmarkað tímabil í senn eftir fastri almennri reglu.
     2.      Við 2. gr. bætist nýr málsliður: Ákvæði 1. gr. kemur þó ekki til framkvæmdar fyrr en forseti Hæstaréttar verður næst kjörinn.