Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 237. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Prentað upp.

Þskj. 1137  —  237. mál.
Varatillögur.
Breytingartillögurvið frv. til l. um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta.

Frá 2. minni hluta viðskiptanefndar (MT).     Varatillögur (sbr. frávísunartillögu í nál. á þskj. 1136):
     1.      Við 6. gr. Í stað 1.–3. málsl. 1. mgr. komi einn nýr málsliður, svohljóðandi: Sjóðurinn starfar í tveimur sjálfstæðum deildum innstæðudeild og verðbréfadeild.
     2.      Við 10. gr.
                  a.      Í stað orðsins „A-deildar“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: innstæðudeildar.
                  b.      Í stað hlutfallstölunnar 1% í 2. mgr. komi: 0,2%.
                  c.      Í stað orðsins „A-deildar“ í 1. málsl. 6. mgr. komi: innstæðudeildar.
                  d.      Í stað orðsins „A-deildar“ í 1. málsl. 10. mgr. komi: innstæðudeildar.
     3.      Við 12. gr. Í stað orðsins „A-deild“ í 1. málsl. 1. mgr., 1. málsl. 7. mgr. og í fyrirsögn greinarinnar komi: innstæðudeild.
     4.      16. gr. falli brott.
     5.      Við 30. gr. Greinin orðist svo:
             Lög þessi öðlast gildi 1. júní 2011. Við gildistöku laga þessara falla úr gildi ákvæði um verðbréfadeild í lögum nr. 98/1999. Eignir og skuldbindingar verðbréfadeildar Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta, samkvæmt lögum nr. 98/1999, tilheyra verðbréfadeild við gildistöku laga þessara. Lög nr. 98/1999 gilda vegna ábyrgða sem hafa fallið á innstæðudeild tryggingasjóðs samkvæmt þeim lögum fyrir gildistöku laga þessara.
     6.      Við 31. gr. Við bætist nýr liður, 1. tölul., svohljóðandi:
    1.    Eftirfarandi breytingar verða á lögum nr. 98/1999, um innstæðutryggingar og tryggingakerfi fyrir fjárfesta:
                  a.      Orðin „og viðskiptavinum fyrirtækja sem nýta sér heimildir laga til að stunda viðskipti með verðbréf“ í 1. gr. laganna falla brott.
                  b.      Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:
                a.     Orðin „og fjárfesta“ í 1. málsl. falla brott.
                b.    Orðin „og starfar í tveimur sjálfstæðum deildum með aðskilinn fjárhag og reikningshald, innstæðudeild og verðbréfadeild, sbr. þó ákvæði 12. gr.“ falli brott.
                  c.      1. málsl. 3. gr. laganna orðast svo: Innlánsstofnun sem hefur staðfestu hér á landi skal eiga aðild að sjóðnum.
                  d.      Eftirfarandi breytingar verða á 4. gr. laganna:
                a.     1. mgr. orðast svo:
                              Efnahags- og viðskiptaráðherra skipar þriggja manna stjórn sjóðsins og ákveður þóknun stjórnar. Skal einn stjórnarmaður skipaður án tilnefningar og skal hann vera formaður, einn stjórnarmaður skal tilnefndur af Seðlabanka Íslands og einn tilnefndur af samstarfsnefnd háskólastigsins. Varamenn skulu tilnefndir á sama hátt.
                b.    Í stað orðanna „laga um viðskiptabanka og sparisjóði“ í 4. mgr. kemur: laga um fjármálafyrirtæki.
                  e.      Eftirfarandi breytingar verða á 5. gr. laganna:
                a.     2., 3. og 4. málsl. 2. mgr. fella brott.
                b.     2. málsl. 3. mgr. fellur brott.
                  f.      Eftirfarandi breytingar verða á 6. gr. laganna:
                a.     1. mgr. orðast svo:
                              Innlánsstofnun skal greiða iðgjöld til sjóðsins sem nemi 0,8% innstæðna, þó ekki þeim sem eru undanþegnar tryggingavernd hjá viðkomandi innlánsstofnun. Gjalddagar iðgjalda eru fjórir á ári, einn fyrir hvern ársfjórðung, síðasti virki dagur í febrúar, maí, ágúst og nóvember.
                 b.     2., 3. og 4. mgr. falla brott.
                  g.      7. gr. laganna fellur brott.
                  h.      8. gr. laganna fellur brott.
                  i.      Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. laganna:
                a.    Orðin „verðbréfa eða reiðufjár sem viðskiptavinur hefur krafið aðildarfyrirtæki um endurgreiðslu á eða skil á í samræmi við þá skilmála er gilda“ í 1. málsl. 1. mgr. falla brott.
                b.    Í stað orðanna „lög um viðskiptabanka og sparisjóði og lög um verðbréfaviðskipti“ í 3. málsl. 1. mgr. kemur: lög um fjármálafyrirtæki.
                c.    Í stað 4., 5. og 6. málsl. 1. mgr. koma þrír nýjir málsliðir svohljóðandi: Sjóðnum er heimilt við endurgreiðslu andvirðis innstæðu úr A-deild að inna greiðsluna af hendi í samræmi við þá skilmála er gilda um innstæðu. Þá er sjóðnum heimilt að ákveða að endurgreiða andvirði innstæðu í íslenskum krónum, að hluta til eða öllu leyti, óháð því hvort hún hefur í öndverðu verið í annarri mynt. Viðmiðunargengi er sölugengi greiðsludags samkvæmt skráningu Seðlabanka Íslands.
                d.    4. og 5. mgr. falla brott.
                e.    6. mgr. orðast svo:
                              Eftirfarandi innstæður njóta ekki tryggingarverndar samkvæmt lögum þessum: innstæður í eigu fjármálafyrirtækja, innstæður sem tengjast málum þar sem sakfellt hefur verið fyrir peningaþvætti, innstæður fyrirtækis þar sem fjármálafyrirtæki er meirihlutaeigandi, innstæður ríkis, sveitarfélaga, stofnana þeirra og fyrirtækja að meiri hluta í eigu opinberra aðila, innstæður rekstrarfélaga verðbréfasjóða og annarra sjóða um sameiginlega fjárfestingu samkvæmt lögum um verðbréfasjóði og fjárfestingarsjóði, innstæður félaga í sömu samsteypu og fjármálafyrirtæki, innstæður sem eru ekki skráðar á nafn.
                  j.      11. gr. laganna fellur brott.
                  k.      12. gr. laganna fellur brott.
                  l.      VI. kafli laganna fellur brott.
                  m.      Heiti laganna verði: Lög um innstæðutryggingar.