Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 760. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1593  —  760. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn.

Frá menntamálanefnd.     1.      Við 4. gr.
                  a.      Í stað orðanna „um aðgang“ í c-lið komi: um landsaðgang.
                  b.      Við c-lið bætist: í samráði við helstu hagsmunaaðila.
                  c.      Í stað orðanna „og samræmingu“ í g-lið komi: samræmingu og þróun.
     2.      Við 8. gr.
                  a.      Í stað orðsins „útlán“ í 1. mgr. komi: útgáfu útlánsskírteina.
                  b.      Á eftir 1. mgr. komi ný málsgrein er orðist svo:
                      Landsbókavörður setur gjaldskrá skv. 1. mgr. að fengnu leyfi stjórnar safnsins og skal hún birt notendum á aðgengilegan hátt. Umrædd gjöld skulu ekki vera hærri en raunkostnaður safnsins vegna þjónustunnar og er ætlað að standa straum af eftirfarandi kostnaðarþáttum við hana:
                      a.      launum starfsfólks sem sinnir þjónustunni,
                      b.      sérstökum efniskostnaði vegna þjónustunnar.
                  c.      Á eftir orðinu „afnot“ í 2. mgr. komi: safnefnis.
                  d.      Orðið „svo“ í 2. mgr. falli brott.
                  e.      Við 2. mgr. bætist: samkvæmt þeim reglum sem landsbókavörður setur skv. 1. mgr. og gjaldskrá sem landsbókavörður setur skv. 4. mgr.
                  f.      Í stað orðanna „reglur skv. 2. mgr.“ í 1. málsl. 3. mgr. komi: bætur skv. 3. mgr.
                  g.      Í stað 2. málsl. 3. mgr. komi tveir nýir málsliðir er orðist svo: Samanlagðar dagsektir fyrir afnot safnefnis fram yfir skilafrest mega aldrei vera hærri en 4.000 kr. fyrir hvern lánþega. Bætur fyrir safnefni sem glatast eða skemmist í meðförum notenda skulu að hámarki nema innkaupsverði viðkomandi efnis.
                  h.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Gjaldtökuheimildir.
     3.      Í stað orðanna „að fengnu samþykki stjórnar safnsins“ í 9. gr. komi: í samráði við stjórn safnsins.