Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 709. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1616  —  709. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála.

Frá meiri hluta umhverfisnefndar.     1.      Við 2. gr.
                  a.      Í stað orðsins „Ráðherra“ í 1. málsl. komi: Umhverfisráðherra.
                  b.      Við 4. málsl. bætist: og skal uppfylla sömu hæfisskilyrði og formaður.
                  c.      5. málsl. orðist svo: Ráðherra skipar hann að tilnefningu formanns til sama tíma og formann, eða til starfsloka hans beri þau að höndum áður en skipunartíma varaformanns lýkur.
                  d.      Í stað 6. og 7. málsl. kemur einn nýr málsliður er orðist svo: Aðrir nefndarmenn eru skipaðir til fjögurra ára í senn og skulu þeir tilnefndir af Hæstarétti.
                  e.      Í stað orðanna „og einn á sviði umhverfismála“ í 9. málsl. komi: einn á sviði umhverfismála, einn á sviði jarðvísinda, orkumála og jarðrænna auðlinda, og einn á sviði vistfræði og lífríkis þurrlendis, ferskvatns og sjávar.
                  f.      11. og 12. málsl. falli brott.
     2.      Við 3. gr.
                  a.      Orðið „hennar“ í 3. mgr. falli brott.
                  b.      Í stað orðsins „aðila“ í 4. mgr. komi: menn.
     3.      Við 4. gr.
                  a.      Orðin „eða markaðssetningar á erfðabreyttum lífverum eða vörum sem innihalda þær“ í c-lið 3. mgr. falli brott.
                  b.      Í stað lokamálsliðar 4. mgr. komi tveir nýir málsliðir er orðist svo: Nefndinni er heimilt að sameina mál þegar kærur eru samkynja. Stjórnvöldum ber að veita nefndinni aðgang að gögnum og upplýsingum sem hún kann að óska í tengslum við úrlausn máls.
                  c.      5. mgr. falli brott.
     4.      Við 5. gr. bætist ný málsgrein er orðist svo:
                      Sé um að ræða ákvörðun sem ekki felur í sér heimild til framkvæmda getur úrskurðarnefndin með sömu skilmálum frestað réttaráhrifum hennar komi fram krafa um það af hálfu kæranda.
     5.      Orðin „sem fela í sér efnislega niðurstöðu“ í 6. gr. falli brott.
     6.      Á eftir orðinu „mál“ í 2. mgr. 8. gr. komi: og úrskurða um mál með einföldum og skilvirkum hætti með vísan til fyrri fordæma.
     7.      Í stað orðanna „óbreyttum starfskjörum“ í ákvæði til bráðabirgða I komi: starfskjörum samkvæmt úrskurði kjararáðs.