Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 696. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Prentað upp.

Þskj. 1665  —  696. mál.
Viðbót.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 161/2002, um fjármálafyrirtæki, með síðari breytingum (eigið fé, stórar áhættur, verðbréfun o.fl.).

Frá 1. minni hluta viðskiptanefndar (ÁI, MSch, VBj, SkH).     1.      Við 3. gr.
                  a.      Efnismálsgreinar a-liðar orðist svo:
                      Við útreikning á eiginfjárþörf bera viðskiptabanki, lánafyrirtæki, sparisjóður eða rafeyrisfyrirtæki, sem hvorki eru útgefandi (e. originator), umsýsluaðili (e. sponsor) né upphaflegur lánveitandi (e. original lender), ekki útlánaáhættu í formi verðbréfunar, nema verðbréfunin uppfylli reglur sem Fjármálaeftirlitið setur.
                      Við útreikning á eiginfjárþörf geta útgefandi, umsýsluaðili eða upphaflegur lánveitandi ekki undanskilið verðbréfun sem seld hefur verið öðrum aðila, nema útgefandi, umsýsluaðili eða upphaflegur lánveitandi haldi eftir ákveðnum hluta áhættunnar í samræmi við reglur Fjármálaeftirlitsins.
                  b.      1. efnismgr. c-liðar orðist svo:
                      Fjármálaeftirlitið skal setja nánari reglur um verðbréfun, þar á meðal um framkvæmd ákvæða 29. gr. b og 29. gr. c, þar sem m.a. kemur fram hversu háu hlutfalli áhættu útgefandi, umsýsluaðili eða upphaflegur lánveitandi skal halda eftir og um viðbrögð við viðvarandi lausafjárþurrð á fjármálamarkaði.
     2.      C-liður 4. gr. orðist svo: Í stað orðanna „800%“ í 3. málsl. 1. mgr. kemur: 400%.
     3.      7. gr. falli brott.
     4.      Orðin „eftir atvikum“ í a-lið 8. gr. og a-lið 9. gr. falli brott.
     5.      B-liður 9. gr. falli brott.
     6.      11. gr. falli brott.