Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 826. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1693  —  826. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum (strandveiði, aflamark, samstarf, tekjur af veiðigjaldi, tímabundin ákvæði).

    Frá meiri hluta sjávarútvegs- og landbúnaðarnefndar (LRM, JRG, MSch, BVG, RM).


     1.      Við 1. gr.
                  a.      A-liður falli brott.
                  b.      Í stað orðsins „tímabil“ í b-lið komi: tímabil; og: tímabils.
     2.      2. gr. orðist svo:
             Í stað 3. og 4. mgr. 8. gr. laganna koma þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
             Aflamark veiðiskips á hverju fiskveiðiári, veiðitímabili eða vertíð ræðst af leyfðum heildarafla í viðkomandi tegund og hlutdeild skipsins í þeim heildarafla skv. 2. mgr., að frádregnu hlutfalli af magni hverrar tegundar sem skal vera allt að 5,3%. Sama gildir um aflamark samkvæmt lögum nr. 151/1996. Ráðherra skal ákveða hlutfall skv. 1. málsl. Við þá ákvörðun skal hann leitast við að hlutfallið sé sem næst í samræmi við að mætt sé magntölum 4. mgr. þegar skipti hafa farið fram skv. 5. mgr.
             Því aflamagni sem dregið er frá heildarafla í hverri tegund skv. 3. mgr. skal varið til að mæta áföllum skv. 1. tölul. 1. mgr. 10. gr., til stuðnings byggðarlögum skv. 2. tölul. 1. mgr. 10. gr., til línuívilnunar skv. 11. gr. og til strandveiða skv. 6. gr. a.
             Því aflamagni sem dregið er frá heildarafla skv. 3. mgr. í öðrum tegundum en þeim sem úthlutað er skv. 4. mgr. skal skipt í viðkomandi tegundir samkvæmt nánari ákvörðun ráðherra. Ráðherra er heimilt að fela Fiskistofu og/eða samtökum í sjávarútvegi ákveðna framkvæmdaþætti til að tryggja að skipti þessi geti gengið eftir. Jafnframt er heimilt að flytja milli fiskveiðára aflaheimildir samkvæmt þessu ákvæði.
     3.      3. gr. falli brott.
     4.      Í stað orðsins „ákveðið“ í lokamálslið b-liðar 4. gr. komi: ákveðin.
     5.      Í stað „21. gr. a“ í 5. gr. komi: 21. gr.
     6.      Í stað efnismálsgreinar 6. gr. komi tvær nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
             Tekjur af veiðigjaldi skulu renna í ríkissjóð.
             Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. er heimilt að ráðstafa 15% tekna af veiðigjaldi til sveitarfélaga. Nánari útfærsla á þeirri ráðstöfun skal koma fram í fjárlagafrumvarpi fyrir árið 2012.
     7.      Við 7. gr.
                  a.      B-liður falli brott.
                  b.      C-liður orðist svo: Á fiskveiðiárinu 2010/2011 hefur ráðherra til ráðstöfunar allt að 1.900 lestir af óslægðum þorski og 600 lestir af óslægðum ufsa til strandveiða, til viðbótar við það aflamagn sem tiltekið er í 6. gr. a.
                     Á fiskveiðiárinu 2011/2012 hefur ráðherra til ráðstöfunar allt að 2.400 lestir af óslægðum þorski og 600 lestir af óslægðum ufsa til strandveiða, til viðbótar við það aflamagn sem tiltekið er í 6. gr. a.
                     Á fiskveiðiárinu 2011/2012 skal allt að 3.500 lestum af þorski, 1.200 lestum af ýsu og 800 lestum af ufsa, til viðbótar við það aflamagn sem tiltekið er í 1. mgr. 10. gr., ráðstafað til stuðnings byggðarlögum skv. 2. tölul. 1. mgr. 10. gr.
                     Aflaheimildum samkvæmt þessu ákvæði skal einungis ráðstafað á fiskveiðiárinu 2011/2012 verði leyfilegur heildarafli þorsks meiri en 160.000 lestir, ýsu meiri en 50.000 lestir og ufsa meiri en 50.000 lestir. Aflaheimildir þessar skal draga frá leyfðum heildarafla áður en til skiptingar og frádráttar skv. 3. mgr. 8. gr. kemur.
                  c.      Við bætist nýr stafliður, svohljóðandi:
                c.    (X.)
                         Á fiskveiðiárinu 2011/2012 hefur ráðherra til ráðstöfunar aflaheimildir sem nema allt að 300 lestum af óslægðum botnfiski á hvoru ári. Gegn greiðslu gjalds er heimilt að ráðstafa aflaheimildum þessum til skipa sem hafa leyfi til frístundaveiða, sbr. 2. tölul. 4. mgr. 6. gr., vegna afla sem er fenginn við frístundaveiðar. Verð á aflaheimildum skal vera meðalverð í viðskiptum með aflamark, sem birt er á vef Fiskistofu, í lok dags daginn áður en viðskipti fara fram og skal það greitt Fiskistofu fyrir úthlutun. Ráðherra kveður nánar á um úthlutun aflaheimilda í reglugerð.
                         Um tekjur af aflaheimildum þessum fer skv. 4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VIII.
     8.      Í stað „1.–6. gr.“ í 8. gr. komi: 1.–5. gr.