Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 729. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1819  —  729. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. nr. 139/2005, um starfsmannaleigur, með síðari breytingum.

Frá félags- og tryggingamálanefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund Hönnu Sigríði Gunnsteinsdóttur og Bjarnheiði Gautadóttur frá velferðarráðuneyti. Umsagnir bárust frá Alþýðusambandi Íslands, Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja, Jafnréttisstofu, Persónuvernd, ríkislögreglustjóra, ríkisskattstjóra, Tryggingastofnun ríkisins, Viðskiptaráði Íslands og Vinnueftirlitinu.
    Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um starfsmannaleigur í kjölfar athugasemda Eftirlitsstofnunar EFTA þess efnis að tiltekin ákvæði laganna brjóti hugsanlega í bága við 36. gr. samningsins um Evrópska efnahagssvæðið þar sem kveðið er á um frjáls þjónustuviðskipti. Stofnunin gerir m.a. athugasemdir við að einstök ákvæði laganna jafngildi kröfu um að erlendar starfsmannaleigur þurfi að sækja um leyfi fyrir fram til að geta hafið starfsemi hér á landi. Þá telur stofnunin að unnt sé að ná þeim markmiðum laganna þó að umræddum ákvæðum sé breytt þannig að efni þeirra falli betur að ákvæðum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið.
    Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru að öllu leyti sambærilegar breytingum sem gerðar voru með lögum nr. 96/2010 á lögum nr. 45/2007, um réttindi og skyldur erlendra fyrirtækja sem senda starfsmenn tímabundið til Íslands og starfskjör starfsmanna þeirra. Var þeim breytingum ætlað að koma til móts við sambærilegar athugasemdir Eftirlitsstofnunar EFTA við þau lög og stóð félags- og tryggingamálanefnd saman að nefndaráliti um frumvarpið (138. þing, þskj. 1291, 484. mál). Enginn umsagnaraðila gerir athugasemd við fyrirliggjandi frumvarp sem er samið í samstarfi við aðila vinnumarkaðarins.
     Með frumvarpinu er m.a. rennt styrkari stoðum undir heimildir Vinnumálastofnunar til að beita þvingunarúrræðum gagnvart starfsmannaleigum sem ekki virða ákvæði laganna. Telur nefndin það til þess fallið að tryggja jafnræði fyrirtækja og jafna samkeppnisstöðu þeirra. Telur nefndin jafnframt þýðingarmikið að Vinnumálastofnun fái auknar heimildir til að beita dagsektum fari fyrirtæki ekki að fyrirmælum stofnunarinnar um viðunandi úrbætur til að tryggja betur að ákvæði laganna séu virt.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.
    Ásmundur Einar Daðason var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 17. ágúst 2011.Guðfríður Lilja Grétarsdóttir,


form., frsm.


Sigríður Ingibjörg Ingadóttir.


Pétur H. Blöndal.Jónína Rós Guðmundsdóttir.


Guðmundur Steingrímsson.


Unnur Brá Konráðsdóttir.Þórunn Sveinbjarnardóttir.


Lilja Rafney Magnúsdóttir.