Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 561. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Prentað upp.

Þskj. 1823  —  561. mál.
Viðbót.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á vatnalögum, nr. 15/1923, með síðari breytingum.

Frá iðnaðarnefnd.     1.      Við 1. gr.
                  a.      Í stað orðanna „í föstu, fljótandi eða loftkenndu formi“ í 1. efnismgr. komi: í föstu eða fljótandi formi.
                  b.      Á eftir 1. efnismgr. komi tvær nýjar málsgreinar er orðist svo:
                      Markmið þessara laga er að:
                      a.      kveða á um rétt almennings til nýtingar vatns, greiðan aðgang að nægu og hreinu vatni og vatnsréttindi landeigenda,
                      b.      samþætta nýtingar- og umhverfissjónarmið á sviði vatnamála og auka samvinnu stjórnvalda á því sviði og
                      c.      tryggja skynsamlega nýtingu vatnsauðlindarinnar og langtímavernd hennar með fyrirbyggjandi aðgerðum á grundvelli sjálfbærrar þróunar.
                      Samhliða þessum lögum gilda einnig skipulagslög, lög um mannvirki, lög um náttúruvernd, lög um stjórn vatnamála og önnur lög, eins og við á hverju sinni um rétt almennings til vatns og vatnsréttindi landeigenda.
                  c.      Fyrirsögn orðist svo: Gildissvið, markmið og orðskýringar.
     2.      2. gr. orðist svo:
                      Fyrirsögn I. kafla laganna orðast svo: Gildissvið, markmið og orðskýringar.
     3.      Í stað orðsins „gerleg“ í 2. efnismgr. 3. gr. komi: heimil.
     4.      Við 10. gr.
                  a.      Inngangsmálsliður a-liðar orðist svo: Í stað 1. málsl. koma tveir nýir málsliðir, svohljóðandi.
                  b.      Við a-lið bætist: og þegar við á að fenginni umsögn Umhverfisstofnunar.
                  c.      Á eftir a-lið komi nýr stafliður er orðist svo: Á eftir orðunum „Landeiganda er rétt“ í 1. tölul. kemur: að teknu tilliti til 2. mgr. 144. gr.
                  d.      Inngangsmálsliður b-liðar orðist svo: 3. tölul. orðast svo.
                  e.      Orðin „að fengnu leyfi Orkustofnunar“ í b-lið falli brott.
     5.      Við efnismálsgrein 12. gr. bætist: þó þannig að það valdi ekki truflun á veiði manna.
     6.      Í stað orðsins „við“ í 1. efnismgr. 16. gr. komi: frá.
     7.      Við 1. málsl. 3. efnismgr. 17. gr. bætist: til allt að 65 ára í senn.
     8.      Í stað orðsins „vatnsveitugerðar“ í fyrirsögnum í 22. og 23. gr. komi: vatnsveitu.
     9.      Við 54. gr.
                  a.      Í stað orðanna „og eftir atvikum leyfi Fiskistofu“ í 1. efnismgr. a-liðar komi: eða eftir atvikum leyfi Fiskistofu.
                  b.      Í stað orðanna „eða önnur mannvirki sem varða almannaheill“ í 2. efnismgr. a-liðar komi: önnur mannvirki sem varða almannaheill eða náttúruminjar.
     10.      Við c-lið 55. gr. bætist ný málsgrein er orðist svo:
                      Við hvers konar nýtingu vatnsréttinda og framkvæmdir í eða við vötn skal þess gætt að sem minnst röskun verði á vatni, gæðum þess, vatnslegi, lífríki, vistkerfum eða landslagi. Einnig skal forðast að valda öðrum sem tilkall eiga til sama vatns tjóni eða óhagræði.
     11.      2.–4. efnismgr. 56. gr. falli brott.
     12.      Við 67. gr.
                  a.      Við 1. málsl. 1. efnismgr. bætist: þó þannig að það valdi ekki truflun á veiðum manna.
                  b.      Á eftir orðunum „til sunds og baða“ í 2. efnismgr. komi: sbr. 11. gr.
     13.      Við 78. gr.
                  a.      Í stað orðsins „þau“ í 1. málsl. 2. efnismgr. komi: lög.
                  b.      4. efnismgr. falli brott.
     14.      Við 79. gr.
                  a.      1. efnismgr. orðist svo:
                      Ef um leyfisskylda framkvæmd samkvæmt lögum þessum er að ræða skal ákvörðun Orkustofnunar um að veita leyfi eða synja leyfis liggja fyrir innan átta vikna frá því að tilkynning um fyrirhugaða framkvæmd barst stofnuninni.
                  b.      Í stað orðanna „tilkynningu skv. 1. mgr.“ í 3. efnismgr. komi: umsókn skv. 1. mgr. eða tilkynningu skv. 2. mgr.
                  c.      Við 3. efnismgr. bætist nýr málsliður er orðist svo: Þá er ekki skylt að tilkynna til Orkustofnunar framkvæmdir sem telja verður til viðgerða eða lagfæringa á veitu- eða virkjunarmannvirkjum og rúmast innan áður útgefinna leyfa samkvæmt lögum þessum.
                  d.      Á undan orðunum „starfsemi og framkvæmdum“ í 1. málsl. 4. efnismgr. komi: leyfis- eða tilkynningarskyldri.
                  e.      Í stað orðsins „vatnastjórnunaráætlun“ í 2. málsl. 4. efnismgr. komi: vatnaáætlun.
                  f.      Í stað orðanna „skv. 4. mgr.“ í 1. málsl. 5. efnismgr. komi: í samræmi við ákvæði laga þessara.
                  g.      Orðin „skv. 4. mgr.“ í 3. málsl. 5. efnismgr. falli brott.
                  h.      6. efnismgr. orðist svo:
                      Iðnaðarráðherra skal í reglugerð, að höfðu samráði við umhverfisráðherra, setja nánari fyrirmæli um framkvæmd leyfisveitinga og tilkynningarskyldu, þ.m.t. um upplýsingaskyldu umsækjenda um leyfi, sbr. 1. mgr., og tilkynnenda, sbr. 2. mgr., til Orkustofnunar, útfærslu skilyrða sem setja má fyrir framkvæmdum og önnur atriði samkvæmt þessari grein.
     15.      Við 80. gr.
                  a.      Í stað orðanna „viðkomandi stjórnvald“ í 1. og 3. málsl. 1. efnismgr. komi: Orkustofnun.
                  b.      Í stað orðsins „stjórnvöld“ í 2. efnismgr. komi: Orkustofnun.
                  c.      Í stað orðsins „leyfisveitanda“ í 3. efnismgr. komi: Orkustofnun.
     16.      Á eftir 85. gr. komi ný grein er orðist svo:
                      153. gr. laganna orðast svo ásamt fyrirsögn:

Rannsóknarheimildir.

                      Eiganda lands, sem og öðrum rétthöfum, er skylt að þola að yfirborðsrannsóknir og önnur undirbúningsstörf, sem nauðsynleg eru vegna framkvæmda samkvæmt lögum þessum, fari fram á landi hans, enda getur hann krafist bóta fyrir tjón og óþægindi sem af því hlýst. Landeiganda skal tilkynnt um hinar fyrirhuguðu rannsóknir með góðum fyrirvara og eigi síðar en um leið og tilkynning er send Orkustofnun. Til umfangsmeiri rannsókna þarf leyfi Orkustofnunar.
     17.      Inngangsmálsliður 86. gr. orðist svo: 154. gr. laganna orðast svo ásamt fyrirsögn.
     18.      87. gr. orðist svo:
                      Á eftir 154. gr. laganna kemur ný grein sem orðast svo ásamt fyrirsögn:

Reglugerðir.

                      Iðnaðarráðherra er heimilt að setja í reglugerð nánari ákvæði um framkvæmd laga þessara, þ.m.t. ákvæði sem lúta að undantekningum frá tilkynningarskyldu vegna minni háttar vatna og um starfrækslu vatnafélaga.
     19.      1. málsl. 1. mgr. 89. gr. orðist svo: Lög þessi öðlast þegar gildi.