Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 650. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Prentað upp.

Þskj. 1845  —  650. mál.
Meiri hluti. Viðbót.
Breytingartillögurvið frv. til safnalaga.

Frá meiri hluta menntamálanefndar (SkH, ÞBack, OH, RR, MT, JRG, UBK, ALE).     1.      Við 5. gr.
                  a.      1. mgr. falli brott.
                  b.      2. mgr. orðist svo:
                       Safnvísar sinna safnatengdri starfsemi en uppfylla ekki öll skilyrði sem söfn til að hljóta viðurkenningu skv. 10. gr.
                  c.      Í stað orðanna „en ekki“ í 3. og 4. mgr. komi: fremur en.
                  d.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                       Safnvísar, setur og sýningar geta notið styrks úr safnasjóði til skilgreindra verkefna í samstarfi við viðurkennd söfn skv. 22. gr.
                  e.      Fyrirsögn greinarinnar verði: Önnur safnatengd starfsemi, safnvísar, setur og sýningar.
     2.      Við 7. gr.
                  a.      Við 1. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Fulltrúar í safnaráði og varamenn þeirra skulu hafa sérþekkingu á safnamálum og reynslu eða menntun sem nýtist á þessu sviði.
                  b.      F-liður 2. mgr. orðist svo: að setja skilmála um staðla fyrir skráningarkerfi safna og viðurkenningu á skráningarkerfum.
     3.      Í stað orðanna „vegna náms“ í 5. tölul. 10. gr. komi: í skipulögðum námsferðum.
     4.      2. málsl. 1. mgr. 15. gr. falli brott.
     5.      2. mgr. 16. gr. falli brott.
     6.      Í stað orðsins „ákveður“ í síðari málslið 1. mgr. 17. gr. komi: samþykkir.
     7.      Í stað orðanna „Söfnum í eigu ríkisins“ í 1. mgr. 19. gr. komi: Öllum söfnum sem lög þessi taka til skv. 2. gr.
     8.      Í stað dagsetningarinnar „1. janúar 2012“ í 24. gr. og 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða komi: 1. janúar 2013.