Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 675. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Þskj. 1865  —  675. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á ýmsum lögum vegna heildarendurskoðunar á lögum um Stjórnarráð Íslands.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar (RM, ÁI, VBj, ÞrB, MÁ, ÞSa).


     1.      XII. kafli, 12. gr., falli brott.
     2.      Orðið „fulltrúa“ í b-lið 21. gr. falli brott.
     3.      D-liður 41. gr. orðist svo: Í stað orðanna „er fjármálaráðherra setur“ í 8. gr. laganna kemur: settum af þeim ráðherra er fer með lífeyrismál.
     4.      L. kafli, 50. gr., falli brott.
     5.      53. gr. orðist svo:
                  a.      Í stað orðsins „utanríkisráðuneytið“ í 2. gr. laganna kemur: ráðuneyti.
                  b.      Í stað orðsins „utanríkisráðuneytinu“ í 1. mgr. 3. gr., 10. gr. og 1. mgr. 12. gr. laganna kemur: ráðuneytinu.
                  c.      2. mgr. 3. gr. laganna orðast svo:
                      Ráðuneytisstjóri sér um daglegan rekstur ráðuneytisins ásamt öðrum starfsmönnum sem það er falið.
                  d.      Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 1. mgr. 5. gr., 6. gr., 13. gr., 1. mgr. 14. gr., 17. gr. og 18. gr. laganna kemur: ráðherra.
                  e.      Í stað orðsins „utanríkisráðuneytisins“ tvívegis í 2. mgr. 8. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
                  f.      Í stað orðsins „Utanríkisráðuneytið“ í 2. mgr. 12. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
     6.      Í stað orðanna „ráðuneyti er fer með íþróttamál“ í a-lið 57. gr. komi: ráðuneyti íþróttamála.
     7.      Á undan orðinu „ráðuneyti“ í b-lið 62. gr. komi: því.
     8.      Við 113. gr.
                  a.      Á undan orðinu „laganna“ í a-lið komi: og 5. gr.
                  b.      C-liður falli brott.
     9.      CXXXV. kafli, 135. gr., falli brott.
     10.      Á eftir CLX. kafla komi nýr kafli, Breyting á lögum um þingsköp Alþingis, nr. 55/1991, með síðari breytingum, með einni nýrri grein sem orðist svo:
                  a.      Í stað orðsins „utanríkisráðherra“ í 6. tölul. 13. gr. laganna kemur: ráðherra.
                  b.      Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 4. mgr. 25. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með fjárreiður ríkisins.
     11.      C-liður 169. gr. falli brott.
     12.      B-liður 215. gr. falli brott.
     13.      C-liður 264. gr. orðist svo: Í stað orðanna „efnahags- og viðskiptaráðherra“ í 1. mgr. 12. gr., 2. og 3. mgr. 19. gr., 2. mgr. 20. gr. og 25. gr. laganna kemur: ráðherra.
     14.      Í stað orðanna „3. gr. laganna“ í a-lið 266. gr. komi: 3. gr. og 8. mgr. ákvæðis til bráðabirgða XIV í lögunum.
     15.      Í stað orðanna „2. málsl. og tvívegis í 3. málsl.“ í b-lið 271. gr. komi: 2.–4. málsl.
     16.      Á eftir orðunum „ákvæði til bráðabirgða“ í c-lið 274. gr. komi: I.
     17.      CCCV. kafli, 305. gr., falli brott.
     18.      CCCXLVI. kafli, 346. gr., falli brott.
     19.      Í stað orðanna „3. mgr.“ í 347. gr. komi: 4. mgr.
     20.      Orðin „tvívegis í 1. mgr. og“ í a-lið 360. gr. falli brott.
     21.      Í stað orðsins „föst“ í h-lið 361. gr. komi: fast.
     22.      Við 370. gr.
                  a.      A-liður orðist svo: Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 4. gr., 29. gr., 2. mgr. 31. gr., 7. mgr. 34. gr. og 5. mgr. 47. gr. laganna kemur: Ráðherra.
                  b.      Í stað orðanna „37. gr.“ í b-lið komi: 47. gr.
     23.      CCCLXXVI. kafli, 376. gr., falli brott.
     24.      Í stað orðanna „2. mgr. 18. gr.“ í a-lið 395. gr. komi: 1. mgr. 18. gr.
     25.      Orðin „tvívegis í 1. mgr. og þrívegis í 2. mgr. 9. gr.“ í 424. gr. falli brott.
     26.      Í stað orðanna „1. gr.“ í 457. gr. komi: 2. gr.
     27.      Fyrirsögn CDLVII. kafla verði: Breyting á lögum um landlækni og lýðheilsu, nr. 41/2007, með síðari breytingum.
     28.      Orðin „2. mgr. 6. gr.“ í c-lið 463. gr. falli brott.
     29.      Við 471. gr.
                  a.      Á undan a-lið komi nýr stafliður er orðist svo: Í stað orðsins „fjármálaráðuneyti“ í 18. gr. a laganna kemur: ráðuneytið.
                  b.      Á eftir orðunum „fjármálaráðherra í“ í c-lið, er verði a-liður, komi: 18. gr. a.
     30.      497. gr. orðist svo:
                  a.      Í stað orðsins „menntamálaráðuneyti“ í 4. mgr. 5. gr. og 5. mgr. 26. gr. laganna kemur: ráðuneytið.
                  b.      Í stað orðsins „menntamálaráðuneytis“ í fyrirsögn 38. gr. laganna kemur: ráðuneytisins.
     31.      DXXXVI. kafli, 536. gr., falli brott.
     32.      Á undan DXLVI. kafla komi 11 nýir kaflar, með einni grein hver, sem orðist svo ásamt fyrirsögnum:
                  a.      (DXL. kafli.)

Breyting á lögum um stjórn vatnamála, nr. 36/2011. 540. gr.

                      a.      Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 2. mgr. 4. gr., tvívegis í 1. mgr. 5. gr. og ákvæði til bráðabirgða I í lögunum kemur: Ráðherra.
                      b.      Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra tilnefnir einn fulltrúa, iðnaðarráðherra einn“ í 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: Þeir ráðherrar er fara með málefni orkumála og fiskeldis tilnefna einn fulltrúa hvor.
                  b.      (DXLI. kafli.)

Breyting á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011.
541. gr.

                      a.      Í stað orðsins „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 1. mgr. 7. gr., 1. mgr. 8. gr. og 1. mgr. 62. gr. laganna kemur: ráðherra.
                      b.      Í stað orðsins „Innanríkisráðherra“ í 1. málsl. 3. mgr. 62. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með málefni fjarskipta.
                      c.      Í stað orðsins „innanríkisráðherra“ í 3. málsl. 3. mgr. 62. gr. laganna kemur: sama ráðherra.
                  c.      (DXLII. kafli.)

Breyting á lögum um grunngerð fyrir stafrænar landupplýsingar, nr. 44/2011. 542. gr.

                      a.      Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 10. og 13. gr. laganna kemur: ráðherra.
                      b.      Í stað 3.–5. málsl. ákvæðis til bráðabirgða II í lögunum kemur einn nýr málsliður sem orðast svo: Ráðherra skipar nefndina, og formann hennar, og skulu vera í henni tíu fulltrúar tilnefndir af ráðherrum er fara með málefni þjóðlendna, orkumála, samgangna, vísinda og landbúnaðar og skulu þessir fulltrúar ráðherranna annast tengsl við stofnanir viðkomandi ráðuneyta, Samband íslenskra sveitarfélaga tilnefnir einn, LÍSA, samtök um landupplýsingar á Íslandi, einn og Landmælingar Íslands einn.
                  d.      (DXLIII. kafli.)

Breyting á lögum um verndar- og orkunýtingaráætlun, nr. 48/2011.
543. gr.

                      a.      Í stað orðsins „iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 3. gr., 12. gr. og 3. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: ráðherra.
                      b.      Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 1. mgr. 3. gr. og 6. mgr. 10. gr. laganna kemur: þann ráðherra er fer með málefni náttúruverndar.
                      c.      Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 3. mgr. 3. gr. og 2. mgr. 7. gr. laganna kemur: þess ráðherra er fer með skipulagsmál.
                      d.      Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í 8. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með málefni náttúruverndar.
                      e.      Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 8. gr. laganna kemur: þeim ráðherra er fer með málefni menningarminja.
                      f.      Í stað orðsins „Umhverfisráðherra“ í 4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða í lögunum kemur: Sá ráðherra er fer með málefni náttúruverndar.
                  e.      (DXLIV. kafli.)

Breyting á lögum um skil menningarverðmæta til annarra landa, nr. 57/2011.
544. gr.

                      Í stað orðanna „mennta- og menningarmálaráðherra“ í 10. gr. laganna kemur: ráðherra.
                  f.      (DXLV. kafli.)

Breyting á lögum um stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, nr. 61/2011.
545. gr.

                      a.      Í stað orðanna „Mennta- og menningarmálaráðuneytið“ í 3. mgr. 5. gr. laganna kemur: Ráðuneytið.
                      b.      Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: Sá ráðherra er fer með málefni innflytjenda.
                  g.      (DXLVI. kafli.)

                  Breyting á lögum um breyting á lögum um Hagþjónustu landbúnaðarins, nr. 63/1989, lögum um framleiðslu, verðlagningu og sölu á búvörum, nr. 99/1993, ábúðarlögum, nr. 80/2004, og lögum um búfjárhald, nr. 103/2002 (niðurlagning Hagþjónustu landbúnaðarins), nr. 74/2011.
                  546. gr.

                     Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ a-lið 1. gr. laganna kemur: Ráðherra.
                  h.      (DXLVII. kafli.)

Breyting á lögum um Framkvæmdasjóð ferðamannastaða, nr. 75/2011.
547. gr.

                      a.      Í stað orðsins „Iðnaðarráðherra“ í 1. mgr. 2. gr. og ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: Ráðherra.
                      b.      Í stað orðsins „umhverfisráðherra“ í ákvæði til bráðabirgða í lögunum kemur: þann ráðherra er fer með málefni náttúruverndar.
                  i.      (DXLVIII. kafli.)

Breyting á lögum um verslun með áfengi og tóbak, nr. 86/2011.
548. gr.

                      Í stað orðsins „Fjármálaráðherra“ í 3. gr. laganna kemur: Ráðherra.
                  j.      (DXLIX. kafli.)

Breyting á lögum um réttindagæslu fyrir fatlað fólk, nr. 88/2011.
549. gr.

                      a.      Í stað orðsins „Velferðarráðherra“ í 2. gr. laganna kemur: Ráðherra.
                      b.      1. mgr. 3. gr. laganna orðast svo:
                                 Ráðuneytið skal hafa yfirumsjón með réttindum fatlaðs fólks og skal koma á fót sérstakri réttindavakt innan þess.
                      c.      Fyrirsögn II. kafla laganna verður: Réttindavakt ráðuneytisins.
                      d.      Í stað orðsins „innanríkisráðuneyti“ í ákvæði til bráðabirgða II í lögunum kemur: ráðuneyti mannréttindamála.
                      e.      Í stað orðanna „velferðarráðuneytis, innanríkisráðuneytis“ í 4. mgr. ákvæðis til bráðabirgða III í lögunum kemur: ráðuneytisins og ráðuneytis mannréttindamála.
                  k.      (DL. kafli.)

Breyting á lögum um skeldýrarækt, nr. 90/2011.
550. gr.

                      Í stað orðanna „Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra“ í 4. gr. laganna kemur: Ráðherra.