Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 726. máls.
139. löggjafarþing 2010–2011.
Prentað upp.

Þskj. 1875  —  726. mál.
Viðbót.
Breytingartillögurvið frv. til sveitarstjórnarlaga.

Frá samgöngunefnd.     1.      Í stað orðanna „standa vörð um hagsmuni sveitarfélaganna, sjálfstjórn þeirra, verkefni og fjárhag“ í 2. mgr. 2. gr. komi: gæta að og virða sjálfstjórn sveitarfélaganna, verkefni þeirra og fjárhag.
     2.      Í stað orðanna „forseta bæjarstjórnar“ í 3. málsl. 1. mgr. 10. gr. komi: forseta bæjarstjórnar eða forseta sveitarstjórnar.
     3.      Í stað orðsins „þremur“ í 2. málsl. 1. mgr. 15. gr. komi: tveimur.
     4.      Síðari málsliður 3. mgr. 17. gr. orðist svo: Skal þá mælt fyrir um notkun slíks búnaðar í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins.
     5.      Við 27. gr.
                  a.      Í stað orðanna „án samþykkis allra fundarmanna“ í fyrri málslið 2. mgr. komi: án samþykkis 2/ 3 hluta fundarmanna.
                  b.      Síðari málsliður 2. mgr. falli brott.
     6.      Við 29. gr.
                  a.      Í stað orðanna „er heimilt að“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: skal.
                  b.      Á eftir 1. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                      Siðareglur sveitarstjórnar skulu birtar opinberlega á vefsíðu sveitarfélagsins eða á sambærilegan hátt.
     7.      Við 31. gr.
                  a.      Í stað orðanna „vegna annarra óviðráðanlegra ástæðna“ í fyrri málslið 2. mgr. komi: af öðrum óviðráðanlegum ástæðum.
                  b.      Á eftir fyrri málslið 2. mgr. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Aðalmaður skal tilkynna forföll eins fljótt og auðið er og óska eftir því að varamaður verði boðaður.
                  c.      5. mgr. falli brott.
     8.      4. mgr. 33. gr. falli brott.
     9.      Við 35. gr.
                  a.      2. málsl. 4. mgr. orðist svo: Þá er heimilt að ákveða í samþykkt um stjórn sveitarfélags að ályktanir, tillögur og fundargerðir annarra nefnda megi leggja fyrir byggðarráð til umfjöllunar áður en þær eru lagðar fyrir sveitarstjórn til kynningar eða endanlegrar afgreiðslu.
                  b.      Lokamálsliður 4. mgr. falli brott.
                  c.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                      Byggðarráði er heimil fullnaðarákvörðun mála sem eigi varða verulega fjárhag sveitarsjóðs eða stofnana hans, enda sé eigi ágreiningur innan ráðsins eða við framkvæmdastjóra um ákvörðunina en meðan sveitarstjórn er í sumarleyfi fer byggðarráð með sömu heimildir og sveitarstjórn hefur ella. Þá er heimilt að fela byggðarráði fullnaðarafgreiðslu einstakra mála sem samkvæmt samþykktum sveitarfélags hafa áður komið til umfjöllunar annarra nefnda sveitarstjórnar.
     10.      Síðari málsliður 3. tölul. 1. mgr. 45. gr. orðist svo: Ef tvær eða fleiri útkomutölur eru jafnháar skal varpa hlutkesti.
     11.      Á eftir fyrri málslið 46. gr. komi tveir nýir málsliðir, svohljóðandi: Nefnd er heimilt að opna fundi sína komi fram ósk um slíkt svo fremi sem lög eða eðli máls hamli því ekki. Sveitarstjórn skal setja reglur um meðferð óska um opna fundi nefnda þar sem fram komi skilyrði opnunar.
     12.      3. málsl. 2. mgr. 49. gr. orðist svo: Sveitarstjórn er þó heimilt að hafna slíkri beiðni ef hún er bersýnilega tilefnislaus að því tilskildu að 2/ 3 fundarmanna greiði atkvæði með tillögu um höfnun.
     13.      Við 50. gr.
                  a.      Á eftir fyrri málslið 1. mgr. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Hið sama á við um fastanefndir sem falið hefur verið fullnaðarákvörðunarvald í málum.
                  b.      Síðari málsliður 1. mgr. orðist svo: Sveitarstjórn er enn fremur heimilt að ákveða í samþykkt um stjórn sveitarfélagsins að sama regla gildi um aðrar fastanefndir.
                  c.      Í stað tilvísunarinnar „síðari málslið 1. mgr.“ í fyrri málslið 2. mgr. komi: 2. og 3. málsl. 1. mgr.
                  d.      Síðari málsliður 2. mgr. orðist svo: Um áheyrnarfulltrúa á fundum nefnda gilda sömu þagnarskylduákvæði laga og eiga við um aðra nefndarmenn.
     14.      Orðið „eða“ í 1. mgr. 57. gr. falli brott.
     15.      61. gr. orðist svo:
                      Gera skal ársreikning fyrir sveitarsjóð, stofnanir sveitarfélagsins og fyrirtæki þess. Jafnframt skal gera samstæðureikning fyrir sveitarfélagið, þ.e. sveitarsjóð, stofnanir þess og fyrirtæki með sjálfstætt reikningshald, sbr. 60. gr. Ársreikningur skal gerður samkvæmt lögum um ársreikninga, reglum settum samkvæmt þeim lögum og lögum þessum, sem og góðri reikningsskilavenju.
                      Í ársreikningi skal koma fram samanburður við
                  a.      ársreikning undanfarins árs,
                  b.      upphaflega fjárhagsáætlun ársins,
                  c.      fjárhagsáætlun ársins ásamt viðaukum.
                      Ársreikningur sveitarfélags skal fullgerður og samþykktur af byggðarráði eða framkvæmdastjóra sveitarfélags þar sem ekki er byggðarráð og tilbúinn til endurskoðunar og afgreiðslu í sveitarstjórn fyrir 15. apríl ár hvert.
                      Sveitarstjórn skal hafa lokið staðfestingu ársreiknings sveitarfélags, stofnana sveitarfélags og fyrirtækja þess eigi síðar en 15. maí ár hvert.
     16.      Við 62. gr.
                  a.      1. mgr. orðist svo:
                      Sveitarstjórn skal á hverju ári afgreiða fjárhagsáætlun fyrir komandi ár og næstu þrjú ár þar á eftir. Saman mynda þessar áætlanir fjögurra ára áætlun fyrir sveitarfélagið sem felur í sér heildaráætlun um fjármál sveitarfélagsins á tímabilinu, bæði A- og B-hluta skv. 60. gr. Skal fjárhagsáætlun næsta árs fela í sér bindandi ákvörðun um allar fjárhagslegar ráðstafanir sveitarfélagsins á því ári sem hún tekur til, sbr. nánari fyrirmæli í 63. gr.
                  b.      1. málsl. 3. mgr. orðist svo: Byggðarráð eða framkvæmdastjóri, eftir því sem kveðið er á um í samþykkt um stjórn sveitarfélags, leggur tillögu um fjárhagsáætlun skv. 1. mgr. fyrir sveitarstjórn eigi síðar en 1. nóvember ár hvert.
                  c.      Í stað orðanna „samhliða og“ í 3. málsl. 3. mgr. komi: þó.
                  d.      Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Ráðherra getur að ósk sveitarstjórnar veitt henni lengri tíma til afgreiðslu fjárhagsáætlunar ef brýn nauðsyn krefur.
     17.      Við 63. gr.
                  a.      Í stað orðsins „fjárlagaliða“ í 2. málsl. 2. mgr. komi: liða í fjárhagsáætlun.
                  b.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                      Í reglugerð sem sett er á grundvelli 75. gr. er heimilt að skilgreina þau tilvik þar sem tilfærslur innan málaflokka eru heimilaðar án þess að fyrir liggi samþykktur viðauki, sbr. fyrri málslið 2. mgr. Þó skulu allar slíkar breytingar færðar í viðauka við fyrsta tækifæri.
     18.      65. gr. ásamt fyrirsögn orðist svo:

Ábyrg meðferð fjármuna.


                      Sveitarstjórn skal gæta ábyrgðar við meðferð fjármuna sveitarfélagsins og varðveita fjármuni með ábyrgum hætti, svo sem á innlánsreikningum fjármálastofnana eða með því að kaupa ríkistryggð verðbréf. Sveitarfélögum er óheimilt að fjárfesta í hagnaðarskyni nema um sé að ræða verkefni sem þeim hefur með lögum verið falið eða heimilað að sinna. Þó er sveitarfélögum heimilt að taka þátt í verkefnum í ljósi brýnna samfélagslegra hagsmuna en þó þannig að áhætta vegna þátttöku í þeim gangi ekki gegn ábyrgri meðferð fjármuna.
     19.      72. gr. orðist svo:
                      Sveitarstjórn ræður löggiltan endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki sem annast skal endurskoðun ársreikninga hjá sveitarfélaginu. Endurskoðun fer eftir lögum um endurskoðendur, lögum um ársreikninga og alþjóðlegum endurskoðunarstöðlum, sem og fyrirmælum laga þessara.
                      Endurskoðandi skal endurskoða ársreikning sveitarfélags skv. 61. gr. í samræmi við 1. mgr. og í því sambandi kanna bókhaldsgögn sveitarfélagsins og aðra þætti er varða rekstur þess og stöðu. Endurskoðandi skal gera grein fyrir áliti sínu í áritun sinni á ársreikninginn.
                      Endurskoðandi sveitarfélags skal jafnframt kanna hvort fullnægjandi heimildir hafi verið fyrir útgjöldum og hvort almenn stjórnsýsla sveitarfélags og einstakar ákvarðanir af hálfu þess eru í samræmi við reglur um fjármál sveitarfélags, ábyrga fjármálastjórn og upplýsingaskyldu sveitarfélaga.
                      Endurskoðandi sveitarfélags skal skila skriflegri skýrslu til sveitarstjórnar um mikilvæg atriði sem fram hafa komið við endurskoðun ársreiknings og könnun skv. 3. mgr. Í skýrslunni skal sérstaklega, ef við á, geta um veikleika í innra eftirliti í vinnuferli við gerð reikningsskila.
                      Sveitarstjórn skal veita endurskoðanda eða endurskoðunarfyrirtæki aðgang að öllum þeim upplýsingum og gögnum sem þörf er á vegna endurskoðunar. Reglur um þagnarskyldu takmarka ekki rétt endurskoðenda í þessu efni.
                      Endurskoðandi sem ber ábyrgð á endurskoðun sveitarfélags skal taka sér hlé frá endurskoðun þess í a.m.k. tvö ár samfellt eigi síðar en sjö árum eftir að hann var ráðinn til verksins.
                      Endurskoðandi sveitarfélags skal vera óháður sveitarfélaginu, bæði í reynd og ásýnd, sbr. lög um endurskoðendur. Endurskoðanda er óheimilt að taka þátt í ákvörðunum sveitarstjórnar eða stjórnenda sveitarfélags sem geta leitt til þess að hlutleysi hans við framkvæmd endurskoðunarstarfa sé stefnt í hættu.
     20.      Orðin „endurskoðun ársreiknings“ í 3. tölul. 1. mgr. 75. gr. falli brott.
     21.      Við 84. gr.
                  a.      Orðið „skýr“ í 1. tölul. 1. mgr. 84. gr. falli brott og verði töluliðurinn jafnframt 3. tölul.
                  b.      Í stað tilvísunarinnar „2. og 3. tölul. 1. mgr.“ í 2. mgr. komi: 1. og 2. tölul. 1. mgr.
     22.      Í stað tilvísunarinnar „1. tölul. 1. mgr. 84. gr.“ í 85. gr. komi: 3. tölul. 1. mgr. 84. gr.
     23.      Við 3. mgr. 94. gr. bætist nýr töluliður, svohljóðandi: úrgöngu úr byggðasamlagi, þar á meðal um uppgjör aðildarsveitarfélaga, ábyrgð á skuldbindingum og rétt til innlausnar á eignarhlutum.
     24.      Við 95. gr.
                  a.      Í stað orðanna „þó aldrei hærri fjárhæðar en nemur þeim fjármunum sem sveitarfélag hefur lagt til byggðasamlagsins“ í síðari málslið 2. mgr. komi: í samræmi við ákvæði samnings skv. 94. gr.
                  b.      Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Af sömu ástæðum er ráðuneytinu heimilt að ákveða frestun innlausnar á eignarhlut sveitarfélags.
     25.      Í stað orðanna „að íbúar fái“ í 3. málsl. 1. mgr. 103. gr. komi: að veita íbúum.
     26.      Í stað orðsins „staðfestingar“ í lokamálsgrein 108. gr. komi: undirskrifta og/eða staðfestinga.
     27.      Við 113. gr.
                  a.      Í stað orðanna „og er þörf á“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: og því er þörf á.
                  b.      3. mgr. falli brott.
     28.      Við 114. gr.
                  a.      Í stað orðanna „VIII. kafla, 111. og 112. gr.“ í fyrri málslið 1. mgr. komi: VIII. kafla og 111. og 112. gr.
                  b.      Í stað orðanna „VIII. kafla, 111. eða 112. gr.“ í 2. mgr. komi: VIII. kafla eða 111. og 112. gr.
     29.      Við 115. gr.
                  a.      Í stað orðanna „skv. ákvæði 92.–96. gr. í lögum þessum“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: skv. 92.–96. gr.
                  b.      Í stað orðanna „skal ráðuneytið fella“ í lokamálslið 1. mgr. komi: getur ráðuneytið fellt.
     30.      117. gr. falli brott.
     31.      Í stað orðanna „og ákvörðun ráðuneytisins“ í 1. málsl. 118. gr. komi: og úrskurður, ákvörðun eða fyrirmæli ráðuneytisins.
     32.      Í stað orðanna „um gildistöku sameiningar og kosningar“ í 2. málsl. 125. gr. komi: gildistöku sameiningar og kosningum.
     33.      129. gr. orðist svo:
                      Ríkisstjórnin skal tryggja formlegt og reglubundið samstarf við sveitarfélögin um mikilvæg stjórnarmálefni sem tengjast stöðu og verkefnum sveitarfélaga. Formlegt samstarf skal m.a. fara fram um framlagningu lagafrumvarpa sem varða sveitarfélögin og um stjórn fjármála hins opinbera, verkaskiptingu ríkis og sveitarfélaga og önnur mikilvæg mál sem varða hagsmuni sveitarfélaganna eða fjármál.
                      Samstarfsráð ríkis og sveitarfélaga skal funda að lágmarki einu sinni á ári. Fast sæti á fundum samstarfsráðsins eiga ráðherra sveitarstjórnarmála og fjármálaráðherra og formaður Sambands íslenskra sveitarfélaga. Aðrir ráðherrar sitja fundi samstarfsráðsins eftir því sem tilefni er til hverju sinni. Um skipan samstarfsráðsins fer að öðru leyti samkvæmt ákvæðum samstarfssáttmálans.
                      Yfirumsjón með samstarfi samkvæmt þessari grein hefur samstarfsnefnd ríkis og sveitarfélaga. Í henni eiga sæti ráðuneytisstjórar ráðuneytis sveitarstjórnarmála og fjármálaráðuneytis og þrír fulltrúar tilnefndir af stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Ef þörf er á getur samstarfsnefndin ákveðið að kalla til fulltrúa fleiri ráðuneyta. Samstarfsnefndin starfar í umboði samstarfsráðsins og er vettvangur fyrir reglulega umfjöllun um samskiptamál ríkis og sveitarfélaga.
                      Samstarf samkvæmt þessari grein skal nánar útfært í samstarfssáttmála ríkis og sveitarfélaga sem unninn skal af samstarfsnefnd eða í sérlögum eftir því sem við á. Þar skal einnig fjallað um gerð árlegrar þjóðhags- og landshlutaspár sem leggja ber til grundvallar í samstarfi samkvæmt þessari grein og sveitarfélögum er skylt, eftir því sem við á, að byggja á við gerð fjárhagsáætlana.
     34.      Við 130. gr.
                  a.      Í stað orðanna „stjórnvaldsfyrirmælum eða öðrum stefnumarkandi ákvörðunum“ í 2. mgr. komi: tillögu að stjórnvaldsfyrirmælum eða annarra stefnumarkandi ákvarðana.
                  b.      Í stað orðsins „kostnaðarmats af“ í 1. málsl. 4. mgr. komi: kostnaðarmats á.
     35.      Á eftir 130. gr. komi nýr kafli, XIV. kafli, Málstefna sveitarfélaga, með einni nýrri grein, svohljóðandi:

Málstefna.


                      Sveitarstjórn mótar sveitarfélaginu málstefnu í samráði við Íslenska málnefnd og eftir atvikum málnefnd um íslenskt táknmál. Þar skal koma fram að öll gögn liggi fyrir á íslensku svo sem kostur er og gerð grein fyrir heimilum undantekningum á þeirri reglu. Þar skulu settar reglur um notkun íslensks táknmáls og íslensks punktaleturs í gögnum og starfsemi sveitarfélagsins. Enn fremur skal koma fram hvaða gögn liggja að jafnaði fyrir í erlendum málbúningi og hvaða tungumál þar er um að ræða. Þá skal þar setja reglur um rétt íbúa af erlendum uppruna til samskipta við stofnanir sveitarfélagsins á annarri tungu en íslensku.
                      Mál það sem er notað í starfsemi sveitarfélags eða á vegum þess skal vera vandað, einfalt og skýrt.
     36.      Í stað orðanna „til fjögurra mánaða“ í 2. mgr. 131. gr. komi: í fjóra mánuði.
     37.      Við 132. gr.
                  a.      Á eftir 1. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                      Ráðuneytinu verði á sama hátt og kveðið er á um í 1. mgr. heimilt við staðfestingu samstarfssamnings skv. 93. gr. að heimila í tilraunaskyni frávik frá ákvæðum IX. kafla um samvinnu sveitarfélaga og samninga um starfrækslu verkefna.
                  b.      2. mgr. orðist svo:
                      Tilgangur heimildar skv. 1. og 2. mgr. er að veita færi á yfirvegaðri þróun á sveitarstjórnarstiginu, m.a. vegna stækkunar sveitarfélaga. Samþykktir um stjórn og fundarsköp sem staðfestar eru á grundvelli þessarar greinar skulu vera ítarlegar og taka til allra þátta sem nauðsynlegir eru svo að stjórn sveitarfélags geti gengið hnökralaust. Miða skal við að ekki séu gerðar fleiri en ein stjórnskipulagstilraun sama eðlis í einu.
                  c.      Í stað orðanna „skv. 1. mgr.“ í 1. málsl. 3. mgr. komi: skv. 1. og 2. mgr.
     38.      Í stað orðanna „um fjármál sveitarfélaga í lögum þessum“ í 8. tölul. ákvæðis til bráðabirgða komi: laga þessara um fjármál sveitarfélaga.
     39.      Við bætist þrjú ný ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                  a.      (I.)
                      Lög þessi skulu endurskoðuð innan þriggja ára frá gildistöku þeirra.
                  b.      (II.)
                      Sveitarstjórnir þeirra sveitarfélaga sem uppfylla ekki viðmið 2. mgr. 64. gr. við gildistöku laga þessara skulu innan þriggja mánaða samþykkja raunhæfa áætlun um hvernig þau hyggjast ná viðmiðunum. Sé slíkt nauðsynlegt í því skyni að áætlunin verði raunhæf má gera ráð fyrir að viðmiðunum verði náð á allt að sex árum.
                  c.      (III.)
                      Eftirlitsnefnd um fjármál sveitarfélaga og ráðherra sveitarstjórnarmála er við útreikning á afkomu og fjárhagsstöðu sveitarfélaga skv. 64. gr. skylt að undanskilja útgjöld, skuldir og skuldbindingar þeirra sveitarfélaga sem verða fyrir umtalsvert meiri útgjöldum og eða bera umtalsvert meiri skuldir en annars væri vegna eignarhluta þeirra í orkufyrirtækjum í allt að sex ár frá gildistöku laga þessara.