Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 195. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 520  —  195. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um ráðstafanir í ríkisfjármálum (aðgerðir í skattamálum, verðlagsbreytingar o.fl.).

Frá Lilju Mósesdóttur og Atla Gíslasyni.


     1.      4. gr. orðist svo:
                 Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 66. gr. laganna:
                  a.      Í stað fjárhæðarinnar „2.400.000 kr.“ í 1. tölul. kemur: 2.760.000 kr.
                  b.      Í stað fjárhæðarinnar „5.400.000 kr.“ í 2. tölul. kemur: 6.100.000 kr.
                  c.      3. tölul. orðast svo: Af næstu 8.820.000 kr. reiknast 31,8% tekjuskattur.
                  d.      Við bætist nýr töluliður sem verður 4. tölul., svohljóðandi: Af því sem umfram er 14.400.000 kr. reiknast 49% tekjuskattur.
                  e.      Í stað fjárhæðanna „7.800.000 kr.“ tvívegis og „2.700.000 kr.“ í 4. tölul. kemur: 8.820.000 kr.; og: 2.928.000 kr.
     2.      Við 10. gr.
                  a.      B-liður falli brott.
                  b.      C-liður orðist svo:
                      Þrátt fyrir ákvæði 2. málsl. 4. og 5. tölul. A-liðar 30. gr. skal óheimilt að draga frá tekjum manna hlutfall af iðgjaldsstofni samkvæmt ákvörðun sjóðfélaga vegna iðgjalda sem greidd eru til lífeyrissjóða til aukningar lífeyrisréttinda, til aðila skv. 3. mgr. 8. gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, eða til starfstengdra eftirlaunasjóða samkvæmt lögum um starfstengda eftirlaunasjóði.