Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF Word Perfect.

Þingskjal 629, 140. löggjafarþing 364. mál: fjarskiptasjóður (framlenging líftíma o.fl.).
Lög nr. 179 23. desember 2011.

Lög um breytingu á lögum um fjarskiptasjóð, nr. 132/2005, með síðari breytingum (framlenging gildistíma o.fl.).


1. gr.

     1. mgr. 3. gr. laganna orðast svo:
     Ráðherra skipar þrjá menn í stjórn fjarskiptasjóðs, þar af formann og varaformann, auk varamanna. Skipunin gildir til þriggja ára í senn.

2. gr.

     2. mgr. 5. gr. laganna orðast svo:
     Ríkisendurskoðun annast árlega endurskoðun reikninga sjóðsins.

3. gr.

     Við 6. gr. laganna bætist ný málsgrein sem orðast svo:
     Tekjur ríkissjóðs sem til eru komnar vegna gjalda fyrir afnot af tíðnum, sem lögð eru á samkvæmt heimild í lögum um fjarskipti, nr. 81/2003, skulu renna í fjarskiptasjóð.

4. gr.

     Orðin „og allan kostnað Póst- og fjarskiptastofnunar af starfsemi sem tengist verkefnum sjóðsins“ í 7. gr. laganna falla brott.

5. gr.

     Síðari málsliður 9. gr. laganna orðast svo: Lög þessi falla úr gildi í árslok árið 2016, inneign sjóðsins eftir uppgjör verkefna við þau tímamót rennur í ríkissjóð.

6. gr.

     Lög þessi öðlast þegar gildi.

Samþykkt á Alþingi 17. desember 2011.