Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 415. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 654  —  415. mál.
Frumvarp til lagaum breytingu á lögum um stimpilgjald, nr. 36/1978, með síðari breytingum
(afnám stimpilgjalda vegna kaupa á íbúðarhúsnæði einstaklings).

Flm.: Ragnheiður Ríkharðsdóttir, Árni Johnsen, Ásbjörn Óttarsson, Birgir Ármannsson, Bjarni Benediktsson, Einar K. Guðfinnsson, Guðlaugur Þór Þórðarson,
Illugi Gunnarsson, Jón Gunnarsson, Kristján Þór Júlíusson, Ólöf Nordal,
Pétur H. Blöndal, Ragnheiður E. Árnadóttir, Tryggvi Þór Herbertsson,
Unnur Brá Konráðsdóttir, Þorgerður K. Gunnarsdóttir.


1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 35. gr. a laganna:
     a.      Orðið „fyrstu“ í 1. mgr. fellur brott.
     b.      2. mgr. orðast svo:
             Skilyrði niðurfellingar skv. 1. mgr. er að lánsfjárhæð sú sem fram kemur í hinu stimpilfrjálsa skjali skuli einvörðungu ætluð til fjármögnunar kaupa á viðkomandi fasteign.
     c.      4. og 5. mgr. falla brott.
     d.      Í stað orðanna „séu uppfyllt“ í 1. málsl. 6. mgr. kemur: sé uppfyllt.
     e.      Í stað orðanna „skulu eftirfarandi gögn liggja fyrir“ í 2. málsl. 6. mgr. kemur: skuli liggja fyrir afrit af þinglýstum kaupsamningi, afsali eða annarri eignarheimild vegna fasteignar sem hið stimpilfrjálsa skjal er gefið út til fjármögnunar kaupa á.
     f.      A–c-liðir 6. mgr. falla brott.
     g.      Á eftir 6. mgr. kemur ný málsgrein, svohljóðandi:
             Þrátt fyrir ákvæði 24. og 26. gr. skal, þegar fasteignaveðskuldabréf einstaklings er endurnýjað með nýju fasteignaveðskuldabréfi sem kemur í stað þess eldra, ekki greiða stimpilgjald af þeim hluta nýja fasteignaveðskuldabréfsins sem svarar til uppreiknaðs virðis eldra fasteignaveðskuldabréfsins ásamt vanskilum.

2. gr.

    Lög þessi öðlast gildi 1. maí 2012.

Greinargerð.


    Með frumvarpi þessu er lagt til að stimpilgjöld vegna kaupa einstaklinga á íbúðarhúsnæði til eigin nota verði afnumin. Augljós rök hníga að því að auðvelda einstaklingum að koma sér þaki yfir höfuðið og telja flutningsmenn að ekki eigi að nýta slík viðskipti til tekjuöflunar fyrir ríkissjóð.
    Í 35. gr. a í lögum um stimpilgjald, nr. 36/1978, er nú kveðið á um að kaupandi íbúðarhúsnæðis til eigin nota skuli undanþeginn stimpilgjaldi við fyrstu kaup. Rétt er að víkka út það ákvæði, þannig að það taki til allra kaupa einstaklinga á íbúðarhúsnæði til eigin nota. Jafnframt er lagt til að endurfjármögnun lána vegna íbúðarhúsnæðis til eigin nota verði undanþegin stimpilgjaldi. Lagðar eru til breytingar á 35. gr. a þessu til samræmis.
    Af veðskuldabréfum og tryggingabréfum, þegar skuld ber vexti, ber að greiða 1,5% stimpilgjald af fjárhæð bréfs. Af afsölum, kaupsamningum og öðrum yfirfærslugerningum um fasteign greiðist 0,4% stimpilgjald af fasteignamati eignar að lóðarréttindum eignar meðtöldum. Afnám þessara gjalda, sem geta numið umtalsverðum fjárhæðum, er því til augljósra hagsbóta fyrir einstaklinga og fjölskyldur.