Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 307. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Prentað upp.

Þingskjal 968  —  307. mál.
Nýr liður.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra og lögum um heilbrigðisþjónustu (sameining vistunarmatsnefnda).

Frá velferðarnefnd.


     1.      Á undan 1. gr. komi þrjár nýjar greinar, svohljóðandi:
                  a.      (1. gr.)
                      Eftirfarandi breytingar verða á 2. gr. laganna:
                      a.      Í stað orðsins „Vistmaður“ í 2. tölul. og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarmynd og með eða án greinis eftir atvikum: heimilismaður.
                      b.      Í stað orðsins „Vistunarmat“ í 4. tölul. kemur: Færni- og heilsumat.
                      c.      Í stað orðsins „vistun“ í 4. tölul. og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum kemur: dvöl.
                      d.      Í stað orðsins „Vistmannaráð“ í 6. tölul. og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum kemur: ráð heimilismanna.
                  b.      (2. gr.)
                      Eftirfarandi breytingar verða á 9. gr. laganna:
                      a.      Í stað orðsins „dagvista“ í 1. tölul. 2. mgr. og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum, nema í 3. tölul. 2. mgr. 9. gr. og fyrri málslið 19. gr., kemur, í viðeigandi beygingarmynd: dagdvöl.
                      b.      Í stað orðhlutans „dagvistar-“ í 3. tölul. 2. mgr. kemur: dagdvalar og.
                  c.      (3. gr.)
                      Eftirfarandi breytingar verða á 14. gr. laganna:
                      a.      Í stað orðsins „skammtímavistunar“ í 5. málsl. 2. tölul. 1. mgr. kemur: hvíldarinnlagnar.
                      b.      Í stað orðsins „vista“ í 3. mgr. kemur: samþykkja dvöl.
     2.      1. gr. orðist svo:
                      15. gr. laganna orðast svo ásamt fyrirsögn:
            

Færni- og heilsumat.


                      Stjórn dagdvalar, sbr. 3. tölul. 13. gr., tekur ákvörðun um dagdvöl og ásamt stjórn stofnunar fyrir aldraða, sbr. 14. gr., um dvöl fólks á viðkomandi stofnun enda hafi öðrum skilyrðum þessarar greinar verið fullnægt.
                      Áður en kemur að dvöl einstaklings í hjúkrunar- eða dvalarrými, samkvæmt umsókn hans, skulu öll önnur raunhæf úrræði sem miða að því að fólk geti búið í heimahúsi vera fullreynd. Enginn getur dvalið til langframa í hjúkrunarrými eða dvalarrými nema að undangengnu mati færni- og heilsumatsnefndar á þörf fyrir slíka dvöl. Ráðherra skipar þriggja manna nefnd í hverju heilbrigðisumdæmi til að annast matið. Hver nefnd skal skipuð lækni með sérmenntun í öldrunar- eða heimilislækningum eða langvinnum sjúkdómum, hjúkrunarfræðingi með þekkingu á öldrunarþjónustu eða hjúkrun langveikra og félagsráðgjafa, sálfræðingi eða öldrunarfræðingi með þekkingu á félagsþjónustu við aldraða eða langveikt fólk. Færni- og heilsumatsnefnd í fjölmennum heilbrigðisumdæmum má þó skipa sex mönnum, enda uppfylli nefndarmenn sömu menntunarskilyrði og í þriggja manna nefnd og jafnvægi milli sérþekkingarinnar sé það sama. Skipa skal varamenn sem uppfylla sömu menntunarskilyrði og aðalmenn. Við meðferð mála skal auk laga þessara farið að stjórnsýslulögum.
                      Færni- og heilsumatsnefnd skal einnig meta þörf einstaklings sem býr í heimahúsi fyrir hvíldarinnlögn, sbr. 2. tölul. 1. mgr. 14. gr., í allt að átta vikur samkvæmt umsókn hans.
                      Hafi aldraður einstaklingur verið lengur en sex vikur á sjúkrahúsi án sérstakrar meðferðar skal meta þörf hans fyrir dvöl á öldrunarstofnun eða fyrir önnur úrræði.
                      Ráðherra kveður nánar á um færni- og heilsumat í reglugerð.
     3.      Á eftir 1. gr. komi tvær nýjar greinar, svohljóðandi:
                  a.      (5. gr.)
                      Í stað orðanna „þjónustu dagvistar njóta“ í fyrri málslið 19. gr. laganna kemur: njóta þjónustu dagdvalar.
                  b.      (6. gr.)
                      Í stað orðsins „vistunarframlag“ í 2. málsl. 1. mgr. 21. gr. laganna og sama orðs hvarvetna annars staðar í lögunum kemur, í viðeigandi beygingarmynd og með eða án greinis eftir atvikum: dvalarframlag.
     4.      Efnismálsliður a-liðar 2. gr. orðist svo: Enginn getur dvalið til langframa í hjúkrunarrými nema að undangengnu mati færni- og heilsumatsnefndar á þörf fyrir dvöl samkvæmt lögum um málefni aldraðra.
     5.      Á eftir II. kafla komi tveir nýir kaflar, III. kafli, Breyting á lögum nr. 100/2007, um almannatryggingar, með síðari breytingum, með einni nýrri grein, 8. gr., og IV. kafli, Breyting á lögum nr. 24/2000, um kosningar til Alþingis, með síðari breytingum, með einni nýrri grein, 9. gr., svohljóðandi:
                  a.      (8. gr.)
                      Eftirfarandi breytingar verða á 48. gr. laganna:
                      a.      Í stað orðsins „vistin“ í 1. málsl. 5. mgr. kemur: dvölin.
                      b.      Í stað orðsins „vistunarframlag“ í 2. og 3. málsl. 6. mgr. kemur: dvalarframlag.
                      c.      Í stað orðsins „vistmanns“ í 3. málsl. 6. mgr. kemur: heimilismanns.
                      d.      Í stað orðsins „vistun“ í 7. mgr. kemur: dvöl.
                  b.      (9. gr.)
                      Í stað orðanna „á dvalarheimili aldraðra og“ í 2. mgr. 58. gr. laganna kemur: eða er heimilismaður á dvalarheimili aldraðra eða.
     6.      Í stað dagsetningarinnar „1. mars 2012“ í 3. gr. komi: 1. júní 2012.
     7.      Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um málefni aldraðra, lögum um heilbrigðisþjónustu, lögum um almannatryggingar og lögum um kosningar til Alþingis (sameining vistunarmatsnefnda).