Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 269. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1062  —  269. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 45/1997, um vörumerki,
með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.


     1.      Við 2. gr.
                  a.      Í stað orðanna „1. mgr. 14. gr.“ í upphafsmálslið komi: 14. gr.
                  b.      Við bætist nýr stafliður er orðist svo: Í stað orðanna „4.–8. tölul.“ í 2. mgr. kemur: 4.–9. tölul.
     2.      12. gr. orðist svo:
                      Eftirfarandi breytingar verða á 35. gr. laganna:
                  a.      1. málsl. 1. mgr. orðast svo: Eigandi vörumerkis, sem ekki hefur lögheimili hér á landi, skal hafa umboðsmann búsettan á Evrópska efnahagssvæðinu, í aðildarríki stofnsamnings Fríverslunarsamtaka Evrópu eða í Færeyjum.
                  b.      Við bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                      Einkaleyfastofan skal hafa samskipti við umsækjendur og eigendur vörumerkjaskráninga eða umboðsmenn þeirra á íslensku. Í undantekningartilvikum getur stofnunin tekið við skjölum á erlendum tungumálum.