Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 362. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1310  —  362. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun (CERT, tíðniréttindi, rekstrargjald o.fl.).

Frá meiri hluta umhverfis- og samgöngunefndar (GLG, ÓÞ, ÞBack, RM, AtlG).


     1.      Við 2. gr.
                  a.      1. tölul. orðist svo: Netöryggissveit Póst- og fjarskiptastofnunar eða netöryggissveitin: Öryggis- og viðbragðshópur sem starfar á vegum Póst- og fjarskiptastofnunar til verndar ómissandi upplýsingainnviðum gegn netárásum.
                  b.      Í stað orðsins „notendahópsins“ í 3. tölul. og tvívegis í 4. tölul. komi: þjónustuhópsins.
                  c.      Í stað orðsins „CERT-ÍS“ í 3. tölul. og 1. og 2. málsl. 4. tölul. komi, í viðeigandi beygingarmynd: netöryggissveitin.
                  d.      Í stað orðanna „ Notendahópur CERT-ÍS“ í 4. tölul. komi: Þjónustuhópur netöryggissveitarinnar eða þjónustuhópurinn.
                  e.      Við 5. tölul. bætist nýr málsliður er orðist svo: Ríkislögreglustjóri skilgreinir ómissandi upplýsingainnviði.
                  f.      Við bætist nýr töluliður, svohljóðandi: Nafnlaus rauntímagögn: Tölulegar upplýsingar og kóðar sem bjóða upp á rekjanleika fjarskiptaumferðar í IP-fjarskiptanetum.
     2.      Við 7. gr.
                  a.      Við 3. efnismálsl. b-liðar bætist: svo sem úr skrám lögreglu, sakaskrá eða öðrum opinberum skrám.
                  b.      Í stað 4. og 5. efnismálsl. b-liðar komi þrír nýir málsliðir er orðist svo: Áður en lögregla lýkur athugun sinni skal þeim sem athugun beinist að gert kleift að koma sjónarmiðum sínum að. Hann á jafnframt rétt á rökstuðningi ákvarði lögregla að synja honum um öryggisvottun. Ákvörðun lögreglu um synjun öryggisvottunar sætir kæru til ráðherra samkvæmt ákvæðum stjórnsýslulaga.
     3.      Við 8. gr.
                  a.      1. og 2. málsl. 1. mgr. orðist svo: Póst- og fjarskiptastofnun skal starfrækja netöryggissveit sem gegna skal hlutverki öryggis- og viðbragðshóps til verndar ómissandi upplýsingainnviðum gegn netárásum. Netöryggissveitin skal gegna hlutverki CERT-teymis fyrir Ísland og skal hún taka þátt í og gegna hlutverki tengiliðs íslenskra stjórnvalda í innlendu og alþjóðlegu samstarfi um viðbragðsvarnir vegna net- og upplýsingaöryggis.
                  b.      Í stað orðsins „CERT-ÍS“ í 3. málsl. 1. mgr. og hvarvetna í 2.–6. mgr. komi, í viðeigandi beygingarmynd: netöryggissveitin.
                  c.      Í stað orðsins „uppgötva“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: greina.
                  d.      Í stað orðsins „notendahópinn“ í 2. málsl. 2. mgr. og sama orðs í 3. og 4. málsl. 2. mgr. og b-lið 6. mgr. komi, í viðeigandi beygingarmynd: þjónustuhópurinn.
                  e.      Á undan orðinu „rauntímagögnum“ í 1. málsl. 3. mgr. komi: nafnlausum.
                  f.      Í stað orðanna „skima rafrænt hugsanlegar öryggisógnir“ í 2. málsl. 3. mgr. komi: skima stýrigögn fjarskiptapakka sem tengjast hugsanlegum öryggisógnum.
                  g.      Á eftir orðinu „eytt“ í 4. málsl. 3. mgr. komi: eins fljótt og auðið er en þó.
                  h.      Orðin „að undanskildum almennum fjarskiptanetum fjarskiptafyrirtækjanna“ í 1. málsl. 4. mgr. falli brott.
                  i.      Á eftir 1. málsl. 4. mgr. komi nýr málsliður er orðist svo: Þessi heimild tekur þó ekki til skoðunar sendingar í almennum fjarskiptanetum fjarskiptafyrirtækja.
                  j.      Á eftir orðinu „sendanda“ í 2. málsl. 4. mgr. komi: og móttakanda; og í stað orðanna „honum“ og „viðstaddur“ í sama málslið komi: þeim; og: viðstaddir.
                  k.      Á eftir b-lið 6. mgr. komi nýr stafliður er orðist svo: skipun og hæfi starfsmanna netöryggissveitarinnar, þ.m.t. um öryggisvottun starfsmanna.
                  l.      Við 6. mgr. bætist nýr stafliður er orðist svo: skýrslugjöf um starfsemi netöryggissveitarinnar.
     4.      Efnismálsgrein 9. gr. orðist svo:
                      Óheimilt er að framleiða og markaðssetja búnað eða hugbúnað sem er hannaður eða aðlagaður til að sniðganga réttindi þjónustuveitanda sem veitir þjónustu um skilyrt aðgangskerfi.
     5.      10.–13. gr. falli brott.
     6.      Fyrirsögn frumvarpsins verði: Frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti og lögum um Póst- og fjarskiptastofnun (netöryggissveit, rekstrargjald o.fl.).