Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 316. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1346  —  316. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um menningarminjar.

Frá allsherjar- og menntamálanefnd.


     1.      Inngangsmálsliður 4. gr. orðist svo: Til byggingararfs samkvæmt lögum þessum teljast hús og önnur mannvirki og einstakir hlutar þeirra sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi, svo sem:
     2.      2. mgr. 10. gr. orðist svo:
                 Á hverju minjasvæði starfar minjaráð. Minjaráð er samráðsvettvangur hvers minjasvæðis sem ætlað er að fjalla um menningarminjar, varðveislu þeirra og nýtingu í þágu samfélagsins í samráði við Minjastofnun Íslands og höfuðsöfn sem skilgreind eru samkvæmt safnalögum, svo og önnur helstu söfn og stofnanir sem vinna að varðveislu menningarminja.
     3.      1. málsl. 1. mgr. 18. gr. orðist svo: Friðlýsa má fornleifar, skip og báta, svo og hús og mannvirki eða hluta þeirra sem hafa menningarsögulegt, vísindalegt eða listrænt gildi.
     4.      Orðið „staðbundinna“ í fyrri málslið 1. mgr. 20. gr. falli brott.
     5.      Við 40. gr.
                  a.      1. mgr. orðist svo:
                      Öllum gripum sem finnast og sýnum sem tekin eru skal skilað til Þjóðminjasafns Íslands innan árs frá fundi þeirra ásamt skrá yfir gripi og sýni í því formi sem safnið ákveður.
                  b.      4. mgr. orðist svo:
                      Standi rannsóknaraðili ekki skil á gripum, sýnum og rannsóknargögnum í samræmi við ákvæði 1. og 3. mgr. getur það haft áhrif á afgreiðslu frekari umsókna viðkomandi um ný rannsóknarleyfi.
     6.      Í stað orðanna „aðrar innlendar eða erlendar menningarminjar sem“ í inngangsmálslið 1. mgr. 45. gr. komi: innlendar eða erlendar menningarminjar sem ekki teljast til þjóðarverðmæta skv. 44. gr. og.
     7.      Við 55. gr.
                  a.      Í stað orðsins „þann“ í inngangsmálslið 1. mgr. komi: framkvæmdaraðila.
                  b.      Í stað „2. mgr. 24. gr.“ í b-lið 1. mgr. komi: 2. og 3. mgr. 24. gr.
     8.      Við 57. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                 Við setningu reglugerða um fornleifaskráningu og húsafriðun ber að hafa samráð við Samband íslenskra sveitarfélaga.