Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 658. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1433  —  658. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um veiðigjöld.

Frá meiri hluta atvinnuveganefndar (KLM, BVG, LRM, SER, ÓÞ).


     1.      Við 4. gr. bætist tvær nýjar málsgreinar sem orðist svo:
                 Ráðherra skal gera þjónustusamning við Hagstofu Íslands og embætti ríkisskattstjóra um öflun og úrvinnslu upplýsinga um rekstur og afkomu veiða og vinnslu sem veiðigjaldsnefnd þarf til að sinna verkefni sínu. Fyrir þann hluta verkefnanna sem fellur utan lögbundinna verkefna Hagstofu Íslands og ríkisskattstjóra skal greitt úr ríkissjóði.
                 Veiðigjaldsnefnd skal viðhafa viðvarandi könnun á því hvort haga megi öflun upplýsinga og úrvinnslu gagna þannig að sérgreina megi útreikning rentu frekar en gert er ráð fyrir í lögum þessum, t.d. eftir fisktegundum, útgerðarformum eða tegund aflaheimilda, og gera tillögur til ráðherra um breytingar á lögum, reglum eða þjónustusamningum telji hún tilefni til.
     2.      Í stað tölunnar „8“ í fyrri málslið 7. gr. komi: 9,50.
     3.      Í stað orðanna „hvert skip“ í 2. mgr. 8. gr. komi: hvern gjaldskyldan aðila, sbr. 5. gr.
     4.      Við 9. gr.
                  a.      Síðari málsliður 3. mgr. orðist svo: Reiknaðri rentu í vinnslu uppsjávarafla skal að 80/100 hlutum jafnað á þorskígildi afla í uppsjávarveiðum að viðbættum uppsjávarafla sem keyptur var til vinnslu af erlendum fiskiskipum eða fluttur inn með öðrum hætti.
                  b.      Síðari málsliður 5. mgr. orðist svo: Reiknaðri rentu í vinnslu botnfisks skal að 80/100 hlutum jafnað á þorskígildi afla í botnfiskveiðum að viðbættum botnfiskafla sem keyptur var til vinnslu af erlendum fiskiskipum eða fluttur inn með öðrum hætti.
                  c.      Við bætist ný málsgrein sem orðist svo:
                      Sé renta reiknuð fyrir vinnslu sem nær til beggja aflaflokka, botnfiskafla og uppsjávarafla, skal henni skipt á milli aflaflokkanna í hlutfalli við þorskígildi hvors flokks um sig.
     5.      Við 10. gr.
                  a.      3. mgr. orðist svo:
                      Söluverðmæti afla og afurða skal byggjast á upplýsingum sem Hagstofa Íslands vinnur árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtækjum í fiskveiðum og fiskvinnslu, ásamt upplýsingum frá Fiskistofu, að teknu tilliti til breytinga á verðvísitölu sjávarafurða fyrir botnfiskafla annars vegar og uppsjávarafla hins vegar frá meðaltali þess tekjuárs sem framtölin byggjast á til meðaltalsins janúar til apríl fyrir ákvörðun veiðigjaldsins ár hvert.
                  b.      4. mgr. orðist svo:
                      Rekstrarkostnaður sem kemur til frádráttar, sbr. 1. mgr., skal byggjast á upplýsingum sem Hagstofa Íslands vinnur árlega úr skattframtölum og aflar frá fyrirtækjum í fiskveiðum og fiskvinnslu, ásamt upplýsingum frá Fiskistofu, að teknu tilliti til breytinga á verðvísitölu sjávarafurða fyrir botnfiskafla annars vegar og uppsjávarafla hins vegar frá meðaltali þess tekjuárs sem framtölin byggjast á til meðaltalsins janúar til apríl fyrir ákvörðun veiðigjaldsins ár hvert. Til rekstrarkostnaðar í þessu samhengi teljast ekki veiðigjöld sem lögð eru á samkvæmt lögum þessum.
                  c.      Í stað orðanna „áætlað verðmæti þeirra í lok tekjuárs, 8% í fiskveiðum, en 10% í fiskvinnslu“ í 1. málsl. 5. mgr. komi: 8% af áætluðu verðmæti þeirra í lok tekjuárs.
                  d.      Í stað orðanna „meðaltali tekjuárs skattframtals“ í lokamálslið 5. mgr. komi: meðaltali stofnárs samkvæmt skattframtali.
                  e.      Við bætist ný málsgrein sem orðist svo:
                      Sé reiknuð renta í botnfiskveiðum eða uppsjávarveiðum, eins og hún er ákvörðuð samkvæmt þessari grein, lægri en 0 skal heimilt að draga hana frá við útreikning sambærilegrar rentu á næsta ári eða síðar í allt að fimm ár.
     6.      Ákvæði til bráðabirgða orðist svo:
                 Þrátt fyrir ákvæði 1. mgr. 8. gr. skal sérstakt veiðigjald vera með eftirfarandi hætti:
                  a.      29,13 kr. á hvert þorskígildiskíló í botnfiskveiðum og 33,08 kr. á hvert þorskígildiskíló í uppsjávarveiðum á fiskveiðiárinu 2012/2013.
                  b.      55% af stofni til útreiknings á gjaldinu á fiskveiðiárinu 2013/2014 að frádregnu almennu veiðigjaldi sama fiskveiðiárs.
                  c.      60% af stofni til útreiknings á gjaldinu á fiskveiðiárinu 2014/2015 að frádregnu almennu veiðigjaldi sama fiskveiðiárs.
                  d.      65% af stofni til útreiknings á gjaldinu á fiskveiðiárinu 2015/2016 að frádregnu almennu veiðigjaldi sama fiskveiðiárs.
     7.      Við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða sem orðist svo:
                 Á fiskveiðiárunum 2012/2013 til 2017/2018 skal félag eða einstaklingur með atvinnurekstur sem greiða skal sérstakt veiðigjald skv. 11. gr. eiga rétt á lækkun þess vegna vaxtakostnaðar við kaup á aflahlutdeildum til ársloka 2011 samkvæmt þessu ákvæði enda séu eftirfarandi skilyrði uppfyllt:
                  a.      Keypt aflahlutdeild sé enn í höndum útgerðarinnar og hún hafi greitt veiðigjöld af aflamarki samkvæmt henni fyrir viðkomandi fiskveiðiár.
                  b.      Vaxtaberandi skuldir útgerðarinnar í árslok 2011 samkvæmt framtali fyrir það ár án bókfærðra tekjuskattsskuldbindinga og að frádregnum peningalegum eignum séu hærri en reiknað stofnverð rekstrarfjármuna eins og það er metið samkvæmt þeim reglum um verðmæti skipakosts, fasteigna og annarra rekstrarfjármuna sem tilgreindar eru í 5. mgr. 10. gr.
                 Séu skilyrði 1. mgr. uppfyllt skal lækka sérstakt veiðigjald á hverju fiskveiðiári frá 2012/2013 til 2017/2018 um vaxtagjöld samkvæmt framtali fyrir árið 2011 í sama hlutfalli og skuldir skv. b-lið 1. mgr. eru sem hlutfall af vaxtaberandi skuldum í heild eftir að frá þannig reiknuðum vaxtagjöldum hafa verið dregin 4% af reiknuðu stofnverði rekstrarfjármuna, sbr. b-lið 1. mgr. Lækkunin skal þó aldrei vera hærri en sem svarar 4% af bókfærðu verðmæti ófyrnanlegra eigna samkvæmt framtali fyrir sama ár.
                 Fjárhæð til lækkunar veiðigjaldsins skal taka breytingu samkvæmt vísitölu neysluverðs frá desember 2011 til desembermánaðar næst fyrir upphaf viðkomandi fiskveiðiárs.
                 Taka skal tillit til vaxtakostnaðar vegna kaupa á aflahlutdeildum á árinu 2012 sem gerð hafa verið fyrir 1. júní með sama hætti og gildir um fyrri ár.
                 Taka skal tillit til skulda vegna kvótakaupa sem eru ekki hjá handhafa aflahlutdeildanna sem greiðir veiðigjöldin.
                 Ráðherra setur reglugerð um nánari framkvæmd þessa ákvæðis.