Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 719. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1479  —  719. mál.

2. umræða.


Nefndarálit með breytingartillöguum frumvarp til laga um heiðurslaun listamanna.

Frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar.


    Nefndin hefur fjallað um málið og henni hafa borist umsagnir um málið frá Bandalagi íslenskra listamanna, Myndstefi og Rithöfundasambandi Íslands.
    Lagt er til með frumvarpinu að sett verði sérlög um heiðurslaun listamanna sem ákveðin eru í fjárlögum ár hvert. Lagt er til að mælt verði fyrir um að þeir einir geti notið heiðurslauna sem hafa varið starfsævi sinni, eða verulegum hluta hennar, til liststarfa eða skarað fram úr við listsköpun sína eða störf viðkomandi að listum hafi skilað miklum árangri á Íslandi eða á alþjóðavettvangi. Gert er ráð fyrir því að allsherjar- og menntamálanefnd flytji breytingartillögu við frumvarp til fjárlaga þar sem nöfn þeirra sem njóta heiðurslauna koma fram og skal nefndin leita umsagnar sérstakrar nefndar sem forseti Alþingis skipar um þá listamenn sem kemur til greina að njóti heiðurslauna Alþingis. Lögð er til sú breyting frá því sem nú er að heiðurslaun séu þau sömu og starfslaun listamanna á hverjum tíma en að þau verði 80% af starfslaunum eftir að viðkomandi nær sjötíu ára aldri. Það er nýmæli að sá sem nýtur heiðurslauna geti óskað eftir því að afsala sér heiðurslaunum tímabundið sinni hann til að mynda öðru starfi og telji hann sjálfur eðlilegt að afsala sér heiðurslaunum meðan hann gegnir því.
    Meiri hlutinn leggur til tvenns konar breytingar á frumvarpinu. Annars vegar breytingar á 3. og 4. gr. til að lagfæra orðalag. Hins vegar er lagt til að við frumvarpið bætist ákvæði til bráðabirgða þess efnis að þeir sem nú njóta heiðurslauna Alþingis njóti þeirra áfram þrátt fyrir að í 1. gr. frumvarpsins sé kveðið á um að Alþingi veiti allt að 25 listamönnum heiðurslaun.
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


     1.      3. gr. orðist svo:
             Þeir einir geta notið heiðurslauna sem hafa varið starfsævi sinni eða verulegum hluta hennar til liststarfa eða skarað fram úr við listsköpun sína eða ef störf þeirra að listum hafa skilað miklum árangri á Íslandi eða á alþjóðavettvangi. Taka skal tillit til skiptingar í hópi heiðurslaunamanna eftir listgreinum og kyni.
             Forseti Alþingis skal skipa nefnd þriggja manna sem allsherjar- og menntamálanefnd leitar umsagnar hjá um þá listamenn sem til greina kemur að njóti heiðurslauna Alþingis. Skal einn tilnefndur af ráðherra menningarmála, einn af Bandalagi íslenskra listamanna og einn af samstarfsnefnd háskólastigsins.
     2.      Orðin „til samræmis við eftirlaunarétt sem aðrar stéttir vinna sér inn“ í síðari málslið 4. gr. falli brott.
     3.      Við bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
             Þrátt fyrir ákvæði 1. gr. um að allt að 25 listamenn njóti heiðurslauna skulu þeir sem njóta heiðurslauna samkvæmt fjárlögum fyrir árið 2012 áfram njóta þeirra.

    Skúli Helgason var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 24. maí 2012.Björgvin G. Sigurðsson,


form., frsm.


Jónína Rós Guðmundsdóttir.


Árni Þór Sigurðsson.Þorgerður K. Gunnarsdóttir.


Ragnheiður Ríkharðsdóttir.


Birgitta Jónsdóttir.