Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 599. máls.
140. löggjafarþing 2011–2012.
Þingskjal 1550  —  599. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjölmiðla, nr. 38/2011
(eignarhaldsreglur, leiðrétting og úrbætur).


Frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar
(BjörgvS, SkH, JRG, ÞBack, ÞrB, BirgJ).


     1.      A-liður 1. gr. orðist svo: 3. tölul. orðast svo: Ábyrgðarmaður fjölmiðlaveitu er einstaklingur sem fer með ritstjórnarlegt vald á því efni sem miðlað er hverju sinni. Þegar um er að ræða óskráða en skráningarskylda fjölmiðlaveitu skv. 14. gr. telst ábyrgðarmaður vera sá einstaklingur sem fer með yfirstjórn fjölmiðlaveitunnar. Í öðrum tilvikum telst efnisstjóri fjölmiðlaveitu vera ábyrgðarmaður hennar.
     2.      Á eftir 2. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                  Í stað orðanna „ákvæðum 27. og 28. gr.“ í a-lið 1. mgr. 5. gr. laganna kemur: banni við að kynda undir hatri á grundvelli kynþáttar, kynferðis, trúarbragða eða þjóðernis og skv. 28. gr.
     3.      4. gr. orðist svo:
                   Eftirfarandi breytingar verða á 17. gr. laganna:
              a.      Við b-lið 1. mgr. bætist: og heimilisfang.
              b.      F-liður 1. mgr. orðast svo: eignarhald og yfirráð fjölmiðlaveitu.
              c.      3. mgr. orðast svo:
                     Umsækjandi um almennt leyfi skal láta í té vottorð um heimilisfesti, lögræði og búsforræði sitt og ábyrgðarmanns, og vottorð fyrirtækjaskrár um stofnun og tilvist félags, þegar við á.
              d.      Við bætist ný málsgrein, 4. mgr., svohljóðandi:
                     Skylt er að veita fjölmiðlanefnd öll gögn og upplýsingar svo rekja megi eignarhald og/eða yfirráð til einstaklinga, almennra félaga, opinberra aðila og/eða þeirra sem veita opinberum aðilum þjónustu og getur fjölmiðlanefnd hvenær sem er krafist þess að framangreindar upplýsingar séu veittar. Ákvæðið á einnig við um skráningu skv. 14. gr. og eigendaskipti skv. 22. gr.
     4.      5. gr. falli brott.
     5.      Efnismálsgrein 7. gr. orðist svo:
                  Fjölmiðlum er óheimilt að hvetja til refsiverðar háttsemi. Þá er þeim óheimilt að kynda undir hatri á grundvelli kynþáttar, kynferðis, kynhneigðar, trúarskoðana, þjóðernis eða menningarlegrar, efnahagslegrar, félagslegrar eða annarrar stöðu í samfélaginu.
     6.      Á eftir 7. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                  Við 32. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Fjölmiðlaveita skal birta upplýsingar um eignarhald og/eða yfirráð fjölmiðlaveitu eins tilkynnt hefur verið um slíkt í samræmi við 4. mgr. 17. gr., sbr. 14. gr. og 22. gr.
     7.      8. gr. falli brott.
     8.      Á eftir 8. gr. komi tvær nýjar greinar, svohljóðandi:
        a.    (9. gr.)
                       C-liður 1. mgr. 50. gr. laganna orðast svo:
                      Í öðrum tilvikum ber ábyrgðarmaður ábyrgð á því efni sem er miðlað.
        b.    (10. gr.)
                       C-liður 1. mgr. 51. gr. laganna orðast svo:
                     Í öðrum tilvikum en þeim sem eru tilgreind í a- og b-lið ber ábyrgðarmaður ábyrgð á því efni sem er birt.
     9.      10. gr. falli brott.