Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 694  —  1. mál.

3. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til fjárlaga fyrir árið 2013.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (BVG, SER, LGeir, VBj, BjörgvS).


Skv. frv.
m.kr.
Breyting
m.kr.
Tillaga
m.kr.
Breytingar á sundurliðun 2:
1. Við 00-201 Alþingi
a. 1.01 Alþingiskostnaður
974,2 144,0 1.118,2
b. 1.04 Alþjóðasamstarf
113,0 25,0 138,0
c. 1.07 Sérverkefni
38,0 40,0 78,0
d. 6.01 Tæki og búnaður
20,0 10,0 30,0
2. Við bætist nýr fjárlagaliður:
00-205 Framkvæmdir á Alþingisreit
a. 6.55 Framkvæmdir á Alþingisreit
0,0 47,0 47,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 47,0 47,0
3. Við bætist nýr fjárlagaliður:
00-291 Rannsóknarnefndir Alþingis
a. 1.01 Rannsóknarnefndir Alþingis
0,0 103,0 103,0
b. Greitt úr ríkissjóði
0,0 103,0 103,0
4. Við 00-610 Umboðsmaður Alþingis
1.01 Umboðsmaður Alþingis
153,5 20,0 173,5
5. Við 00-620 Ríkisendurskoðun
1.01 Ríkisendurskoðun
454,3 44,0 498,3
6. Við 02-201 Háskóli Íslands
a. 1.01 Háskóli Íslands
15.064,6 70,0 15.134,6
b. 6.50 Byggingarframkvæmdir og tækjakaup
969,5 800,0 1.769,5
c. Greitt úr ríkissjóði
10.672,8 -247,0 10.425,8
d. Innheimt af ríkistekjum
1.626,8 317,0 1.943,8
e. Viðskiptahreyfingar
-800,0 800,0 0,0
7. Við 02-210 Háskólinn á Akureyri
a. 1.01 Háskólinn á Akureyri
1.906,8 30,0 1.936,8
b. Greitt úr ríkissjóði
1.441,4 30,0 1.471,4
8. Við 02-216 Landbúnaðarháskóli Íslands
a. 1.01 Landbúnaðarháskóli Íslands
1.150,5 10,0 1.160,5
b. Greitt úr ríkissjóði
619,1 10,0 629,1
9. Við 02-217 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum
a. 1.01 Hólaskóli – Háskólinn á Hólum
480,9 39,0 519,9
b. Greitt úr ríkissjóði
264,2 39,0 303,2
10. Við 02-225 Háskólinn á Bifröst
1.01 Háskólinn á Bifröst
317,6 40,0 357,6
11. Við 02-227 Háskólinn í Reykjavík
1.01 Háskólinn í Reykjavík
2.128,8 43,5 2.172,3
12. Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
a. 1.16 Nýjungar í skólastarfi
37,1 8,8 45,9
b. 1.17 Námsskrárgerð
33,1 200,0 233,1
c. 1.41 Framkvæmd nýrrar skólastefnu
51,0 240,0 291,0
d. 1.90 Framhaldsskólar, óskipt
218,6 30,0 248,6
13. Við 02-320 Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna
    á vinnumarkaði
1.01 Nám á framhaldsstigi vegna aðstæðna
    á vinnumarkaði

1.240,0

-440,0

800,0
14. Við 02-916 Fornminjasjóður
6.10 Fornminjasjóður
32,2 10,0 42,2
15. Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald og
    stofnkostnaður
a. 6.85 Náttúruminjasafn Íslands
0,0 400,0 400,0
b. Greitt úr ríkissjóði
624,0 -100,0 524,0
c. Viðskiptahreyfingar
-500,0 500,0 0,0
16. Við 02-973 Þjóðleikhúsið
1.01 Þjóðleikhúsið
995,0 10,0 1.005,0
17. Við 02-981 Kvikmyndamiðstöð Íslands
a. 1.01 Kvikmyndamiðstöð Íslands
117,2 20,0 137,2
b. 1.10 Kvikmyndasjóðir
1.040,0 -20,0 1.020,0
18. Við 02-982 Listir
a. 1.14 Bókasafnssjóður höfunda
22,6 20,0 42,6
b. 1.18 Bókmenntasjóður
112,0 -20,0 92,0
c. 1.30 Íslenska óperan
130,9 25,0 155,9
19. Við 02-983 Ýmis fræðistörf
1.53 Snorrastofa
19,7 10,0 29,7
20. Við 02-988 Æskulýðsmál
a. 1.12 Ungmennafélag Íslands
97,6 5,0 102,6
b. 1.14 Útilífsmiðstöð skáta Úlfljótsvatni
0,0 3,4 3,4
21. Við 02-989 Ýmis íþróttamál
a. 1.10 Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands
163,7 10,0 173,7
b. 1.17 Vetraríþróttamiðstöð Íslands á Akureyri
2,7 15,0 17,7
c. 1.21 Skáksamband Íslands
20,1 4,0 24,1
22. Við 02-999 Ýmislegt
1.98 Ýmis framlög mennta-
    og menningarmálaráðuneytis
212,8 4,0 216,8
23. Við 06-390 Ýmis löggæslu- og öryggismál
a. 1.16 Efling almennrar löggæslu
11,6 200,0 211,6
b. 1.41 Slysavarnafélagið Landsbjörg
128,5 25,0 153,5
24. Við 06-395 Landhelgisgæsla Íslands
1.90 Landhelgisgæsla Íslands
2.918,1 100,0 3.018,1
25. Við 06-651 Vegagerðin
a. 1.13 Styrkir til innanlandsflugs
263,0 75,0 338,0
b. 6.10 Framkvæmdir
7.439,0 45,0 7.484,0
c. Greitt úr ríkissjóði
4.222,2 120,0 4.342,2
26. Við 06-735 Sóknargjöld
a. 1.10 Sóknargjöld til þjóðkirkjunnar
1.680,0 45,0 1.725,0
b. 1.20 Sóknargjöld til annarra trúfélaga
262,0 7,0 269,0
27. Við 08-373 Landspítali
a. 6.70 Nýframkvæmdir
129,0 15,0 144,0
b. Greitt úr ríkissjóði
38.266,0 15,0 38.281,0
28. Við 08-388 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið
1.10 Samtök áhugamanna um áfengisvandamálið
685,8 20,0 705,8
29. Við 08-479 Hlaðgerðarkot
1.10 Hlaðgerðarkot
93,2 7,0 100,2
30. Við 08-700 Heilbrigðisstofnanir
6.87 Heilbrigðisstofnun Suðurlands
57,4 100,0 157,4
31. Við 08-841 Vinnumálastofnun
a. 1.01 Vinnumálastofnun
890,6 255,0 1.145,6
b. Sértekjur
-760,6 -255,0 -1.015,6
32. Við 08-851 Atvinnuleysistryggingasjóður
a. Við 1.15 Umsýslukostnaður Vinnumálastofnunar.
    Liðurinn orðast svo: 1.15 Umsýslukostnaður
vegna Atvinnuleysistryggingasjóðs
566,0 255,0 821,0
b. 1.11 Atvinnuleysisbætur
15.740,0 190,0 15.930,0
c. 1.25 Styrkir til fiskvinnslustöðva
0,0 190,0 190,0
d. 1.35 Námskeiðahald, átaksverkefni
    og önnur úrræði
1.180,0 -445,0 735,0
33. Við 08-853 Ábyrgðasjóður launa
1.01 Ábyrgðasjóður launa
1.076,0 -150,0 926,0
34. Við 14-190 Ýmis verkefni
1.98 Ýmis framlög umhverfisráðuneytis
106,3 2,0 108,3
35. Við 14-211 Umhverfisstofnun
a. 1.01 Umhverfisstofnun
993,2 28,0 1.021,2
b. Greitt úr ríkissjóði
845,1 28,0 873,1
36. Við 19-801 Vaxtagjöld ríkissjóðs
a. 1.10 Vaxtagjöld ríkissjóðs
84.091,0 585,0 84.676,0
b. Greitt úr ríkissjóði
86.804,0 585,0 87.389,0