Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 496. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 815  —  496. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 95/2000, um fæðingar- og foreldraorlof,
með síðari breytingum (hækkun greiðslna og lenging).

Frá meiri hluta velferðarnefndar (SII, JRG, KLM, ÞBack, GStein).


     1.      Við 1. gr.
              a.      Í stað orðanna „fjóra“ og „fjórum“ í a-lið komi: fimm; og: tveimur.
              b.      Í stað orðanna „18 mánaða aldri, sbr. þó 1. mgr. 17. gr.“ í b-lið komi: 24 mánaða aldri.
              c.      Á eftir c-lið komi nýr stafliður, svohljóðandi: Við 4. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hið sama gildir um einhleypa móður sem hefur gengist undir tæknifrjóvgun eða einhleypt foreldri sem hefur ættleitt barn eða tekið barn í varanlegt fóstur.
              d.      Í stað orðanna „18 mánuðum eftir að barnið kom inn á heimilið, sbr. þó 1. mgr. 17. gr.“ í d-lið komi: 24 mánuðum eftir að barnið kom inn á heimilið.
              e.      Í stað tölunnar „18“ í e-lið komi: 24.
     2.      Á eftir b-lið 2. gr. komi tveir nýir stafliðir, c- og d-liður, svohljóðandi:
        c.    Á eftir orðunum „greiðslur úr Atvinnuleysistryggingasjóði“ í 2. málsl. 2. mgr. kemur: greiðslur skv. a- og b-lið 5. gr. laga um Ábyrgðasjóð launa.
        d.    Á eftir 6. málsl. 2. mgr. kemur nýr málsliður, svohljóðandi: Þegar greiðslur skv. a- og b-lið 5. gr. laga um Ábyrgðasjóð launa koma til á viðmiðunartímabili skal taka mið af þeim viðmiðunartekjum sem þær greiðslur miðuðust við.
     3.      Við 3. gr. Greinin orðist svo:
                  Eftirfarandi breytingar verða á 17. gr. laganna:
              a.      1. mgr. orðast svo:
                     Heimilt er að framlengja sameiginlegan rétt foreldra til fæðingarorlofs um allt að sjö mánuði ef um er að ræða alvarlegan sjúkleika barns eða alvarlega fötlun sem krefst nánari umönnunar foreldris. Rökstyðja skal þörf fyrir lengingu á fæðingarorlofi með vottorði sérfræðilæknis. Vinnumálastofnun skal meta hvort lenging fæðingarorlofs sé nauðsynleg og er stofnuninni heimilt að óska eftir umsögn frá öðrum sérfræðilækni við matið.
              b.      2. mgr. fellur brott.
     4.      Við 4. gr.
              a.      Í stað orðsins „fjóra“ í a-lið komi: fimm.
              b.      B-liður orðist svo: Í stað orðanna „18 mánaða aldri“ í 1. mgr. kemur: 24 mánaða aldri.
              c.      Á eftir c-lið komi nýr stafliður, svohljóðandi: Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hið sama gildir um einhleypa móður sem hefur gengist undir tæknifrjóvgun eða einhleypt foreldri sem hefur ættleitt barn eða tekið barn í varanlegt fóstur.
              d.      Við bætist nýr stafliður, svohljóðandi: Í stað orðanna „18 mánuðum“ í lokamálslið 6. mgr. kemur: 24 mánuðum.
     5.      Við 5. gr.
              a.      A-liður orðist svo: Í stað orðsins „þrjá“ í 1. málsl. 1. mgr. kemur: fimm, og í stað orðsins „þrjá“ í 3. málsl. sömu málsgreinar kemur: tvo.
              b.      B-liður orðist svo: Í stað tölunnar „18“ í lokamálslið 1. og 6. mgr. kemur: 24.
              c.      Á eftir c-lið komi nýr stafliður, svohljóðandi: Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hið sama gildir um einhleypa móður sem hefur gengist undir tæknifrjóvgun eða einhleypt foreldri sem hefur ættleitt barn eða tekið barn í varanlegt fóstur.
     6.      4. efnismálsl. 6. gr. falli brott.
     7.      7. gr. orðist svo:
                  Við lögin bætist nýtt ákvæði til bráðabirgða, svohljóðandi:
                  Þrátt fyrir 8. gr. skal sjálfstæður réttur foreldris til fæðingarorlofs vera þrír mánuðir og sameiginlegur réttur foreldra til fæðingarorlofs vera þrír mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2013. Sjálfstæður réttur foreldris til fæðingarorlofs skal vera þrír og hálfur mánuður og sameiginlegur réttur foreldra til fæðingarorlofs vera þrír mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2014. Sjálfstæður réttur foreldris til fæðingarorlofs skal vera fjórir mánuðir og sameiginlegur réttur foreldra til fæðingarorlofs vera þrír mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2015. Réttur foreldra skv. 4. mgr. 8. gr. til fæðingarorlofs skal vera tíu mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2014 og ellefu mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2015.
                  Þrátt fyrir 18. og 19. gr. skal sjálfstæður réttur foreldris til fæðingarstyrks vera þrír mánuðir og sameiginlegur réttur foreldra til fæðingarstyrks vera þrír mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2013. Sjálfstæður réttur foreldris til fæðingarstyrks skal vera þrír og hálfur mánuður og sameiginlegur réttur foreldra til fæðingarstyrks vera þrír mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2014. Sjálfstæður réttur foreldra til fæðingarstyrks skal vera fjórir mánuðir og sameiginlegur réttur foreldra til fæðingarstyrks vera þrír mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2015. Réttur foreldra skv. 2. mgr. 18. gr. og 2. mgr. 19. gr. til greiðslu fæðingarstyrks skal vera tíu mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2014 og ellefu mánuðir vegna barna sem fæðast, eru ættleidd eða tekin í varanlegt fóstur á árinu 2015.