Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 194. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 1041  —  194. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um Ríkisútvarpið, fjölmiðil í almannaþágu.

Frá meiri hluta allsherjar- og menntamálanefndar
(BjörgvS, SkH, ÞrB, SER, ÓGunn, SF, BirgJ).


     1.      Við 3. gr.
                  a.      Við 2. tölul. 1. mgr. bætist: með fastri starfsemi á völdum svæðum.
                  b.      Við 5. tölul. 1. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Ríkisútvarpið skal í því skyni setja sér öryggisstefnu um órofinn rekstur hljóðvarpsþjónustu um land allt og á næstu miðum.
                  c.      Á eftir 1. málsl. 6. tölul. 1. mgr. komi nýr málsliður, svohljóðandi: Ríkisútvarpið skal tryggja sem greiðast aðgengi að safnaefni, hvort sem er til einkanota eða til viðskiptalegrar hagnýtingar sjálfstæðra framleiðenda.
                  d.      7. tölul. 2. mgr. orðist svo: Kynna framboð til almennra kosninga, helstu stefnumál framboða, frambjóðenda og fylkinga eftir atvikum og greina ítarlega frá niðurstöðum kosninga. Þá skal það veita öllum gildum framboðum til Alþingis og forsetakosninga, sem og fylkingum í þjóðaratkvæðagreiðslum, jafnt tækifæri til að kynna stefnumál sín á hefðbundnum dagskrártíma í sjónvarpi. Ríkisútvarpið skal birta reglur þar að lútandi. Í alþingiskosningum er heimilt að takmarka útsendingartíma þeirra framboða sem ekki bjóða fram í öllum kjördæmum þannig að þau fái hlutfall af heildarútsendingartíma til samræmis við það hlutfall kjördæma sem þau bjóða fram í.
                  e.      Við 4. tölul. 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Í samningi sem ráðherra gerir við Ríkisútvarpið skv. 4. mgr. 2. gr. skal mælt fyrir um lágmarkshlutfall dagskrárefnis sem keypt er af sjálfstæðum framleiðendum.
     2.      Á undan orðinu „sjónvarpsefni“ í 2. mgr. 6. gr. komi: fréttum og öðru.
     3.      Við 7. gr.
                  a.      Í stað orðanna „Auglýsingar skulu skýrt afmarkaðar“ í 1. mgr. komi: Viðskiptaboð skulu skýrt afmörkuð.
                  b.      Á eftir 1. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                      Ríkisútvarpinu er óheimilt að afla tekna með kostun dagskrárefnis en þó má víkja frá því í eftirfarandi tilvikum:
                      a.      við útsendingu íburðarmikilla dagskrárliða til að mæta útgjöldum við framleiðslu eða kaup á sýningarrétti,
                      b.      við útsendingu innlendra íþróttaviðburða og umfjöllun um þá.
                  c.      Í stað orðanna „Ekki er heimilt“ í 1. málsl. 2. mgr. komi: Ríkisútvarpinu er óheimilt.
                  d.      2. málsl. 2. mgr. falli brott.
                  e.      Í stað orðsins „auglýsinga“ í 1. og 2. málsl. 3. mgr. komi: viðskiptaboða.
                  f.      7. mgr. orðist svo:
                      Ríkisútvarpið setur reglur um birtingu viðskiptaboða og kostun dagskrárefnis samkvæmt þessari grein, þ.m.t. um rof á dagskrárefni vegna birtingar viðskiptaboða, og skulu þær birtar á vef þess.
     4.      2. mgr. 13. gr. falli brott.
     5.      Í stað orðsins „þremur“ í 1. mgr. 15. gr. komi: fjórum.
     6.      4. mgr. 16. gr. orðist svo:
                      Ríkisútvarpinu er heimilt, að undangenginni tilkynningu til fjölmiðlanefndar, að setja á fót nýja fjölmiðlaþjónustu í almannaþágu í tilraunaskyni í allt að 24 mánuði. Heimilt er að hefja slíka þjónustu þegar liðnir eru 30 dagar frá tilkynningu til fjölmiðlanefndar hafi nefndin ekki gert athugasemdir eða sett frekari skilyrði. Fjölmiðlanefnd leggur mat á hvort eftirtalin skilyrði séu uppfyllt fyrir fyrirhugaða tilraunaþjónustu:
                  a.      þjónustan sé ætluð afmörkuðum fjölda þátttakenda eða íbúum á tilteknu svæði,
                  b.      reynslutíminn verði nýttur til að safna upplýsingum um hvort raunhæft sé að veita hina fyrirhuguðu þjónustu sem og upplýsingum um ávinning af þjónustunni fyrir lýðræðislegar, menningarlegar eða samfélagslegar þarfir þess markhóps sem þjónustan er sniðin að.
             Óheimilt er að nýta reynslutíma til að koma upp umfangsmikilli nýrri og fullmótaðri hljóð- og myndþjónustu sem fellur undir 1. mgr. Ef ákveðið er, að reynslutíma loknum, að halda þjónustunni áfram skal óskað eftir mati fjölmiðlanefndar ef umfang þjónustunnar fellur undir ákvæði 1. mgr.