Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 619. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 1175  —  619. mál.

2. umræða.


Breytingartillagavið frumvarp til laga um breytingu á lögum um vörugjald, nr. 97/1987, og tollalögum, nr. 88/2005, með síðari breytingum.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (HHj, LRM, MSch, ÁI, OH).


     1.      Á eftir 1. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                 Eftirfarandi breytingar verða á 5. mgr. 3. gr. laganna:
                  a.      Á eftir orðinu „innflytjanda“ í 1. málsl. kemur: eða framleiðanda.
                  b.      Á eftir orðinu „tollskýrslu“ í 1. málsl. kemur: eða vörugjaldsskýrslu.
                  c.      Á eftir orðinu „þyngd“ fyrra sinni í 1. málsl. kemur: sykurs.
                  d.      Á eftir orðinu „innflytjandi“ í 2., 3. og 4. málsl. kemur: eða framleiðandi.
     2.      Við 5. gr.
                  a.      Við bætist tveir nýir stafliðir, a- og b-liður, svohljóðandi:
                      a.      Tollskrárnúmerin 0402.1000, 0403.1019, 0403.1029, 0403.9014, 0403.9019 og 0409.0000 falla brott úr A-lið viðaukans.
                      b.      Við A-lið viðaukans bætist tollskrárnúmerið 0402.1090 sem skal bera vörugjaldið 15 kr./kg.
                  b.      Tollskrárnúmerin 2905.4300, 2905.4400, 2905.4910 og 2940.0010 í d-lið falli brott.
     3.      Á undan 6. gr. komi ný grein, svohljóðandi:
                      Í stað fjárhæðarinnar „44.000 kr.“ í b-lið 2. tölul. 1. mgr. 6. gr. laganna kemur: 88.000 kr.
     4.      Við 6. gr.
                  a.      Við bætist nýr stafliður, a-liður, svohljóðandi:
                                            A     A1     E
                                            %     kr./kg     %
                Tollskrárnúmerið 0402.1000 fellur niður og í staðinn kemur:
                        –    Í formi dufts, korns eða öðru föstu formi, með fituinnihaldi sem er ekki meira en 1,5% miðað við þyngd:
                   0402.1010     – –     Án viðbætts sykurs eða annars sætiefnis          30     344
                   0402.1090     – –     Annað          30     344
                  b.      A-tollur tollskrárnúmeranna 2202.1041 til og með 2202.1049 í a-lið verði 0.
     5.      7. gr. orðist svo:
                      Lög þessi öðlast þegar gildi en koma til framkvæmda 1. mars 2013 nema b-, c-, e- og f-liðir 5. gr. sem koma þegar til framkvæmda.