Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 478. máls.
141. löggjafarþing 2012–2013.
Þingskjal 1309  —  478. mál.
Frumvarp til laga


um breyting á almennum hegningarlögum,
nr. 19 12. febrúar 1940, með síðari breytingum
(kynferðisbrot gegn börnum í fjölskyldu-
og öðrum trúnaðarsamböndum).

(Eftir 2. umræðu, 21. mars.)


1. gr.

    Við 2. mgr. 81. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hið sama gildir um brot skv. 1. mgr. 202. gr.

2. gr.

     Í stað „202. gr.“ í 1. mgr. 82. gr. laganna kemur: 2.–4. mgr. 202. gr.

3. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 200. gr. laganna:
     a.      Í stað orðanna „yngra en 16 ára“ í 1. mgr. kemur: á aldrinum 15, 16 eða 17 ára.
     b.      2. mgr. orðast svo:
                  Önnur kynferðisleg áreitni manns gagnvart barni sínu eða öðrum niðja en sú er greinir í 1. mgr. varðar allt að 4 ára fangelsi, enda sé barnið 15 ára eða eldra.

4. gr.

    201. gr. laganna orðast svo:
    Hver sem hefur samræði eða önnur kynferðismök við barn á aldrinum 15, 16 eða 17 ára sem er kjörbarn hans, stjúpbarn, fósturbarn, sambúðarbarn eða barn sem er tengt honum þannig fjölskylduböndum í beinan legg, eða barn sem honum hefur verið trúað fyrir til kennslu eða uppeldis, skal sæta fangelsi allt að 12 árum.
    Önnur kynferðisleg áreitni en sú sem greinir í 1. mgr. varðar fangelsi allt að 4 árum.

5. gr.

    Við 202. gr. laganna bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
    Það skal virða til þyngingar refsingu skv. 1. og 2. mgr. ef tengsl geranda og barns eru með þeim hætti sem greinir í 1. mgr. 200. gr. eða 1. mgr. 201. gr., enda eigi síðari málsliður 1. mgr. þessarar greinar ekki við.

6. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.