Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 90. máls.

Þingskjal 90.  —  90. mál.Frumvarp til laga

um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008,
með síðari breytingum (embætti héraðssaksóknara).

(Lagt fyrir Alþingi á 143. löggjafarþingi 2013–2014.)
1. gr.

    Í stað ártalsins „2014“ í 1. málsl. 1. mgr., 1. málsl. 2. mgr. og 6. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VII og í ákvæði til bráðabirgða VIII í lögunum, sbr. 3. og 4. gr. laga nr. 156/2008, 1. gr. laga nr. 123/2009 og 1. gr. laga nr. 168/2011, kemur: 2015.

2. gr.

    Lög þessi öðlast þegar gildi.

Athugasemdir við lagafrumvarp þetta.

    Með lögum um meðferð sakamála sem tóku gildi 1. janúar 2009 var gert ráð fyrir embætti héraðssaksóknara sem yrði nýtt stjórnsýslustig innan ákæruvaldsins. Vegna þeirra fjárhagserfiðleika sem ríkissjóður átti við að etja í framhaldi af falli bankanna haustið 2008 var ákveðið að fresta gildistöku þeirra ákvæða laganna sem vörðuðu embætti héraðssaksóknara fram til 1. janúar 2010 með það fyrir augum að endurmeta stöðuna að ári liðnu. Vegna áframhaldandi fjárhagserfiðleika og mikils niðurskurðar hjá öllum opinberum stofnunum var enn að nýju, með lögum nr. 123/2009, frestað að setja á fót embætti héraðssaksóknara fram til 1. janúar 2012. Af sömu orsökum var svo gildistöku ákvæðanna frestað fram til 1. janúar 2014 með lögum nr. 168/2011 og skyldi tíminn notaður til að taka til skoðunar ákvæði laganna um embætti héraðssaksóknara og fyrirkomulag ákæruvaldsins. Í september 2012 var af því tilefni haldinn í innanríkisráðuneytinu samráðsfundur fulltrúa ýmissa aðila úr réttarvörslukerfinu og þingflokka, sérfræðinga í réttarfari og annarra er láta sig mál ákæruvaldsins varða þar sem ræddar voru ýmsar hugmyndir og sjónarmið varðandi framtíðarskipan ákæruvaldsins. Í framhaldi af þeim fundi er nú unnið í ráðuneytinu að heildaryfirliti yfir réttarvörslukerfið, þar á meðal um skipan ákæruvaldsins. Er því nauðsynlegt að fresta gildistöku ákvæða laganna er varða embætti héraðssaksóknara um skeið þar til fyrir liggur niðurstaða í vinnu ráðuneytisins um fyrirkomulag ákæruvaldsins.Fylgiskjal.


Fjármála- og efnahagsráðuneyti,
skrifstofa opinberra fjármála:


Umsögn um frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð sakamála, nr. 88/2008, með síðari breytingum (embætti héraðssaksóknara).

    Frumvarpið gerir ráð fyrir að stofnun sérstaks embættis héraðssaksóknara verði frestað til 1. janúar 2015. Upphaflega var gert ráð fyrir að embættið tæki til starfa árið 2009 en vegna aðhalds í ríkisútgjöldum í kjölfar hruns bankakerfisins haustið 2008 hefur stofnun embættisins verið frestað þrisvar, fyrst til ársins 2010, þá til ársins 2012 og síðast til 1. janúar 2014. Með frumvarpi þessu er lagt til að stofnun embættisins verði enn frestað og nú til ársins 2015 enda hefur ekki verið gert ráð fyrir fjárheimildum vegna embættisins í frumvarpi til fjárlaga fyrir árið 2014.
    Lögfesting frumvarpsins mun því ekki hafa áhrif á útgjöld ríkissjóðs frá því sem þegar hefur verið gert ráð fyrir.