Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 177. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Þingskjal 312  —  177. mál.

2. umræða.


Nefndarálit með breytingartillögu


um frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 129/1997, um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, með síðari breytingum
(skilyrði til greiðslu örorkulífeyris og fjárfestingarheimildir).

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.


    Nefndin hefur fjallað um málið. Á fund hennar komu Anna V. Ólafsdóttir og Lilja Sturludóttir frá fjármála- og efnahagsráðuneytinu og Þórey S. Þórðardóttir frá Landssamtökum lífeyrissjóða. Þá bárust nefndinni umsagnir frá Viðskiptaráði Íslands, Landssamtökum lífeyrissjóða, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Öryrkjabandalagi Íslands og Samtökum atvinnulífsins.
    Nefndin hefur áður fjallað um efni frumvarpsins. Frumvarpsgreinar sama efnis var að finna í frumvarpi sem nefndin fékk til meðferðar á 142. löggjafarþingi (þskj. 113 í 48. máli). Í það sinn þurfti nefndin meiri tíma til yfirferðar og lagði til að samþykkt tiltekinna frumvarpsgreina yrði frestað til næsta löggjafarþings.
    Umsagnaraðilar voru almennt jákvæðir í garð frumvarpsins og mæltu flestir með því að það yrði samþykkt.
    Fyrir nefndinni kom fram að aðgengi manna að endurhæfingu væri mjög mismunandi og því kynni sumum að reynast mjög erfitt að uppfylla skilyrði greinarinnar fyrir greiðslu örorkulífeyris. Bent var á að staða þeirra sem búa í dreifðari byggðum landsins væri stundum mjög erfið og óraunhæft væri að ætlast til þess að þeir sæktu nauðsynlega þjónustu um langan veg. Þá kom fram að staða innflytjenda væri oft erfið, þeir ættu t.d. erfiðara með að nýta sér endurhæfingarúrræði eins og viðtalsmeðferðir vegna tungumálaerfiðleika.
    Að áliti nefndarinnar er rétt að bregðast við þessari stöðu. Af þeim sökum leggur nefndin til breytingu á 1. gr. frumvarpsins. Þannig verði aðeins heimilt að setja það skilyrði fyrir greiðslu örorkulífeyris að sjóðsfélagi fari í endurhæfingu sem geti bætt heilsufar hans að þess sé gætt að slík endurhæfing standi honum til boða og aðstæður viðkomandi leyfi að hann nýti sér hana.
    Ragnheiður Ríkharðsdóttir og Willum Þór Þórsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins.
    Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi

BREYTINGU:


    Á eftir orðunum „heilsufar hans“ í 1. gr. komi: enda sé þess gætt að slík endurhæfing standi honum til boða og aðstæður viðkomandi leyfi að hann nýti sér hana.

Alþingi, 9. desember 2013.Frosti Sigurjónsson,


form.


Vilhjálmur Bjarnason,


frsm.


Pétur H. Blöndal.Árni Páll Árnason,


með fyrirvara.


Líneik Anna Sævarsdóttir.


Steingrímur J. Sigfússon,


með fyrirvara.

Guðmundur Steingrímsson.