Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 61. máls.
143. löggjafarþing 2013–2014.
Prentað upp.

Þingskjal 370  —  61. mál.
Leiðréttur texti.

2. umræða.


Breytingartillaga


við frumvarp til laga um byggingarvörur.Frá umhverfis- og samgöngunefnd.     1.      1.–3. mgr. 4. gr. orðist svo:
                  Yfirlýsing um nothæfi byggingarvöru skal lögð fram á íslensku.
                  Þegar byggingarvara er boðin fram á markaði skulu framleiðendur, innflytjendur og dreifendur sjá til þess að vörunni fylgi leiðbeiningar um notkun og upplýsingar um öryggi á íslensku.
                  Ráðherra er þó heimilt með reglugerð, í sérstökum undantekningartilvikum og ef nauðsyn krefur, að ákveða að yfirlýsing um nothæfi, leiðbeiningar um notkun eða upplýsingar um öryggi byggingarvöru fyrir tilteknar vörur eða vöruflokka megi vera á ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku, með hliðsjón af notkunarsviði vörunnar og mikilvægi hennar með tilliti til grunnkrafna.
     2.      Við 5. gr. bætist ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans sem óskar eftir að fá evrópskt tæknimat fyrir byggingarvöru skal greiða allan kostnað við öflun þess.
     3.      Á eftir 2. mgr. 6. gr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                  Framleiðandi eða viðurkenndur fulltrúi hans ber allan kostnað af mati á nothæfi og sannprófun á stöðugleika þess.
     4.      Fyrri málsliður 1. tölul. 2. mgr. 9. gr. orðist svo: Byggingarvöru sem er sérframleidd í einstökum tilvikum eða sérsniðin að tilteknum þörfum eftir sérstakri pöntun á grundvelli hönnunargagna sem samþykkt hafa verið af útgefanda byggingarleyfis í samræmi við ákvæði laga um mannvirki og varan er sett upp í einu tilteknu mannvirki af iðnmeistara sem ber ábyrgð á þeim verkþætti samkvæmt ákvæðum þeirra laga.
     5.      Við 10. gr.
              a.      Á eftir orðunum „kafla þessa“ í 1. mgr. komi: með útgáfu yfirlýsingar um nothæfi.
              b.      2. og 3. málsl. 3. mgr. orðist svo: Yfirlýsingin skal vera á íslensku. Ráðherra er þó heimilt með reglugerð að ákveða að yfirlýsing um nothæfi fyrir tilteknar vörur eða vöruflokka megi vera á ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku, með hliðsjón af notkunarsviði vörunnar og mikilvægi hennar með tilliti til grunnkrafna, sbr. 3. mgr. 4. gr.
              c.      Fyrri málsliður 4. mgr. orðist svo: Skylt er að lýsa yfir í það minnsta einum eiginleika sem varðar fyrirhugaða notkun byggingarvörunnar í mannvirkjum.
     6.      11. gr. orðist svo:
                  Byggingarvara sem fellur undir þennan kafla skal vera gerðarprófuð í samræmi við yfirlýsingu um nothæfi, sbr. 10. gr., og vera framleidd undir skjalfestri og stöðugri innri framleiðslustýringu sem tryggir stöðugleika framleiðslunnar þannig að hún hafi tilgreinda eiginleika og uppfylli tilskilið nothæfi.
                  Óháðum aðila skv. 12. gr. er heimilt að krefjast frekari gerðarprófunar byggingarvöru, eftir atvikum hjá óháðum viðurkenndum prófunaraðila, eftir eðli vörunnar með hliðsjón af notkunarsviði og mikilvægi hennar með tilliti til grunnkrafna.
     7.      Við 12. gr.
              a.      Á eftir 2. mgr. komi ný málsgrein, svohljóðandi:
                     Sá sem óskar staðfestingar samkvæmt þessari grein skal greiða þann kostnað sem af henni hlýst. Gjald fyrir staðfestingu skal ákveðið í gjaldskrá viðkomandi stofnunar. Upphæð gjaldsins skal taka mið af kostnaði við þjónustu og einstök verkefni og skal byggð á rekstraráætlun þar sem rökstudd eru þau atriði sem ákvörðun gjalds byggist á. Gjaldið má ekki vera hærra en sá kostnaður.
              b.      Í stað orðsins „gerðarprófun“ í 3. mgr. komi: frekari gerðarprófun.
     8.      Síðari málsgrein 13. gr. orðist svo:
                  Þegar byggingarvara er boðin fram á markaði skulu framleiðendur, innflytjendur og dreifendur sjá til þess að vörunni fylgi leiðbeiningar um notkun og upplýsingar um öryggi á íslensku. Ráðherra er þó heimilt með reglugerð að ákveða að leiðbeiningar um notkun eða upplýsingar um öryggi byggingarvöru fyrir tilteknar vörur eða vöruflokka megi vera á ensku eða Norðurlandamáli öðru en finnsku, með hliðsjón af notkunarsviði vörunnar og mikilvægi hennar með tilliti til grunnkrafna, sbr. 3. mgr. 4. gr.
     9.      4. málsl. 23. gr. falli brott.
     10.      Ákvæði til bráðabirgða falli brott.